En son güncellemeler 24 Haziran 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4256
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :2
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4256
Şikayetçi:
 Kaftan Pet. Ür. Tur. Tek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Salih PINAR, Otogar Karşısı Alpasar İşhanı Kat: 2/3 /ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği, Merkez Mah. Karayer Cad. 10 07980 Kemer/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.12.2007 / 3800
Başvuruya konu ihale:
 2007/59753 İhale Kayıt Numaralı “Akaryakıt Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.12.2007 tarih ve 07.10.31.0185/2007-59 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği tarafından 02.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Akaryakıt Alımı” ihalesine ilişkin Antalya 2 nci İdare Mahkemesinin 08.11.2007 tarih ve E:2007/1490, K:2007/1657 sayılı kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 14 ve 15 inci maddeleri uyarınca Kuruma gönderilen Kaftan Pet. Ür. Tur. Tek. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait dilekçenin 13.12.2007 tarih ve 3800 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İddiaların incelenmesine geçilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin işlemin iptal edilmesi gerektiği, aksi halde idareye ait araç yoğunluğu ile ihale üzerinde bırakılan istekliye ait istasyon arasındaki mesafe dikkate alındığında, yaptıkları hesaba göre devletin mali yönden zarara uğrayacağı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin sahip olduğu akaryakıt istasyonunun ilgili mevzuata göre kurulmaması gereken bir yerde kurularak faaliyet gösterdiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

          2577 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; Danıştay veya idare ve vergi mahkemelerinde açılan davalara ilişkin olarak ön incelemeye yapılacağı, ön inceleme konuları arasında “idari merci tecavüzü bulunup bulunmadığının” inceleneceği, 15 inci maddesinde; idari mercii tecavüzü bulunan hallerde mahkemece dilekçelerin görevli idare merciine tevdiine karar verileceği, dilekçelerin görevli mercie tevdii halinde, Danıştaya veya ilgili mahkemeye başvurma tarihi, merciine başvurma tarihi olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, değerlendirme dışı bırakıldıklarının bildirilmesi üzerine, idareye değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin sorulduğu, idarenin gerekçeleri bildirdiği 06.08.2007 tarihli yazıyı müteakip idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken 14.08.2007 tarihli dilekçe ile Antalya 2 nci İdare Mahkemesinde değerlendirme dışı bırakılma işlemine karşı iptal davası açıldığı, anılan Mahkemenin 08.11.2007 tarih ve E:2007/1490, K:2007/1657 sayılı kararı ile 2577 sayılı Kanunun 14 ve 15 inci maddeleri uyarınca dava dilekçesinin idareye gönderilmesi gerekmekte iken Kuruma tevdiine karar verildiği, kararın 13.12.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiği, 2577 sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca, mahkemeye başvuru tarihi olan 14.08.2007 tarihinin idareye şikayet başvurusu tarihi olarak kabul edilmesi halinde, idarenin 30 günlük cevap verme süresinin dolduğu ve 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin yukarıda anılan hükümleri gereği, idarenin 30 günlük karar verme süresinin bitimini takip eden 15 günlük Kuruma itirazen şikayet başvuru süresinin de dolduğu anlaşılmıştır.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği, 22 nci maddesinde ise; ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması, başvuruya konu ihalenin iptal edilmemiş olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

 

İncelenen ihalede, sözleşmenin imzalanmış olması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

 Oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul