İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4258
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :4
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4258
Şikayetçi:
 Isparta Med. Tic. ve San. Ltd. Şti., Hastane Caddesi No:76 ISPARTA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Hacı Şaban Mah. Yeniyol Üzeri 1 42090 Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2007 / 35305
Başvuruya konu ihale:
 2007/124798 İhale Kayıt Numaralı “3 Kısım 6 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme ve Cerrahi Alet Alımı (2. Kısım)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.12.2007 tarih ve 07.09.58.0185/2007-51E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 17.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “3 Kısım 6 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme ve Cerrahi Alet Alımı (2. Kısım)” ihalesine ilişkin olarak Isparta Med. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 05.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  29.11.2007 tarih ve 35305 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; en avantajlı teklifin firmalarınca verildiği ihalede mevzuata aykırı olarak değerlendirme dışı bırakıldıkları iddiasına yer verilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin teklifi teknik şartnamenin 9 ve 10 uncu maddelerine uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Teknik şartnamenin 9  uncu maddesinde; “İstem listelerinde belirtilen alet grubunun tamamına teklif verilecektir.”, 10 uncu maddesinde; İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ya da cd.lerini ihale evrakları ile verecektir.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

     

            İdari şartnamenin 21 inci maddesinde ihale konusu olan kısımlara ait kalemlere kısmi teklif verilebileceği yönünde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

            “3 Kısım 6 Kalem Tıbbi Demirbaş Malzeme ve Cerrahi Alet Alımı” ihalesi 3 kısımdan müteşekkil olup, başvuru konusu 2 nci kısmın; 5 kalem, 187 alt kalemden oluştuğu görülmüş olup, kalemlerin kaç alt kalemden oluştuğuna ilişkin dağılıma aşağıda yer verilmiştir:

 

İhale 2 nci Kısmı

Kalem

Kalem Adı

Alt kalem Sayısı

1

Ameliyat Seti (Çocuk Torokotomi)

45

2

Hipospadias Set

45

3

Ameliyat Seti (Büyük Çocuk Laparatomi)

44

4

Ameliyat Seti(Fıtık)

20

5

Ameliyat Seti (Yenidoğan Laparatomi)

33

 

            Başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubu eki cetvelin incelenmesi sonucunda; başvuru konusu 2 nci kısmı oluşturan bütün kalem ve alt kalemlere teklif verildiği görülmüştür.

           

            Kısmi teklife ilişkin idari ve teknik şartname düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde; ihalenin kısımları ve kısımlarının oluştuğu kalemlerin her birine bağımsız olarak teklif verilebileceği, ancak her bir kaleme ilişkin verilen kısmi tekliflerin, bu kalemleri oluşturan alt kalemlerin tamamını içerecek şekilde olması gerektiği anlaşılmaktadır.       

           

            Belirtilen hususlar çerçevesinde, başvuru sahibinin teknik şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca 2 nci kısım ve bu kısmı oluşturan bütün kalem ve alt kalemlere teklif verdiği anlaşıldığından, başvuru sahibine ait teklifin teknik şartnamenin 9 uncu maddesine aykırı olduğu yönünde idarece yapılan tespitin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Ayrıca, ihale işlem dosyası kapsamında  yer verilen “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın tetkiki neticesinde, başvuru sahibinin teklif ettiği ürünlere ilişkin katalogların idareye sunulduğu anlaşılmakla birlikte idarece gönderilen ihale işlem dosyasında söz konusu kataloglara yer verilmediği görüldüğünden, teknik şartnamenin 10 uncu maddesine aykırılık iddiasına ilişkin değerlendirme yapılamamıştır.

     

            Diğer taraftan, teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde, “Teklif edilecek cerrahi aletlerin üretildiği çelik hammaddesinin sertlik değeri uluslararası Rockwell sertlik standartlarına göre 40(kırk)´tan az olmamalıdır. Bu özellik TSE tarafından sertifikalandırılmış bir üniversite laboratuarı tarafından yapılacak deneyle belgelendirilmelidir. Ayrıca, çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanım özelliklerini bozan Karbon, Mangan, Fosfor, Kükürt, Nikel, Silisyum ve Vanadyum gibi elementler % l(bir) den fazla bulunmamalıdır. Bu özellikler de noter tasdikli olarak belgelendirilmelidir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif dosyasının tetkiki neticesinde, teklif ettikleri ürünlerin imal edildiği çeliğin Rockwell sertlik standartlarına göre 40’dan düşük olmadığına ilişkin teklif edilen ürünlerin üreticisi olan firma tarafından düzenlenen bir belgeye yer verildiği görülmüştür. 

 

Başvuru sahibinin sunduğu söz konusu belgenin TSE tarafından sertifikalandırılmış bir üniversite laboratuarı tarafından düzenlenmeyip üretici tarafından düzenlenen bir belge olduğundan bahisle bu belgenin idarece hazırlanan teknik şartname düzenlemesini karşılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla başvuru sahibinin sonucu itibariyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

          B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca, ön yeterlik veya tekliflerin değerlendirilmesi aşamasındaki işlemlerde eşit muamele yapılıp yapılmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale üzerinde bırakılan ve tek geçerli teklif olduğu yönünde idarece tespit yapılan istekli tarafından sunulan teklif dosyasının tetkiki neticesinde, teklif ettikleri ürünlerin imal edildiği çeliğin Rockwell sertlik standartlarına göre 40’dan düşük olmadığına ilişkin teklif edilen ürünlerin üreticisi olan firma tarafından düzenlenen bir belgeye yer verildiği görülmüştür. 

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu söz konusu belgenin TSE tarafından sertifikalandırılmış bir üniversite laboratuarı tarafından düzenlenmeyip üretici tarafından düzenlenen bir belge olduğundan bahisle bu belgenin idarece hazırlanan teknik şartname düzenlemesini karşılamadığı, dolayısıyla anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

         

            Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan ve geçerli tek teklif sahibi olan isteklinin de değerlendirme dışı bırakılması gerekliliği neticesinde geçerli teklif kalmayacağından ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul