İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 22 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-4259
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :5
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4259
Şikayetçi:
 As Mühendislik Medikal Özel Sağ. ve Erişim Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., 5853 Sokak 8 Karabağlar/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği,Orgeneral Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.11.2007 / 33084
Başvuruya konu ihale:
 2007/147625 İKN|li “Hastanemiz İhtiyacı Numune Taşıma (Pnömatik) Sistemi Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.12.2007 tarih ve 07.09.08.0184/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 22.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastanemiz İhtiyacı Numune Taşıma (Pnömatik) Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak As Mühendislik Medikal Özel Sağ. ve Erişim Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.10.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.11.2007 tarih ve 33084 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

           1- İhale kapsamında çeşitli kalite, yeterlik ve yetki belgeleri istenmesine rağmen, teknik şartnamede en az bir adet elektronik, bilgisayar veya makine mühendisi ve bir adet elektrik mühendisinin isteklinin bünyesinde istihdam edilmesinin istendiği, bunun rekabet ilkesine aykırılık teşkil ettiği,

 

2- Teknik şartnamenin 2.c.2 maddesinde belirtilen cihazların sistemi hızlandırdığı bilgisinin yanlış olduğu, aksine bu sistemlerin kullanılması durumunda arıza ortaya çıktığında taşıyıcıların hedef bilgisini kaybettiği ve daha büyük problemlere yol açtığı, taşıyıcının istasyonda beklemesi ile bu ünite içerisinde beklemesi arasında hiçbir fark olmadığı, önemli olanın birim zamanda yapılabilecek minimum transfer sayısı olduğu, bu düzenleme ile bazı markaların sistemlerinin tarif edildiği,

 

3- Teknik şartnamenin 2.a.9 maddesinin ilk halinde istasyonların komple metal, polystron veya PVC malzemeden mamul olması istenirken, daha sonra yapılan zeyilname ile bu düzenlemenin değiştirilerek, “PVC malzeme” ibaresinin çıkarıldığı, oysa polystron malzemenin kendinden yanıcı ve kamuya açık alanlar için tehlikeli bir malzeme olduğu, bu değişiklikle, PVC kullanan markaların dışlanmasının amaçlandığı,

 

4- Teknik şartnamenin 2.g.3 maddesinde sistemde kullanılacak olan normal taşıyıcıların boyutlarının 86 x 220 mm . uzun taşıyıcıların boyutlarının ise 76 x 330 mm . olarak ifade edildiği, taşıyıcı boyutlarının zaten sistemlerde kullanılan boru çapına göre belirlendiği, farklı markalar arasında milimetrik farklılıklar bulunduğu, tüpün taşıma kapasitesinin etkilenmediği, bu düzenleme ile belli bir markanın işaret edildiği,

 

5- İhale dokümanında, satış sonrası bakım onarım hizmetleri ile ilgili olarak çeşitli süreler, yaptırımlar ve cezai müeyyideler belirlenmişken ve “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” istenmişken, teknik şartnamede sistemin satışını ve montajını yapacak firmanın servis ve bakım hizmetleri için İstanbul ilinde servis bölgesinin bulunmasının istendiği ve bunun bu bölgenin pnömatik sistemler için alınmış TSE belgesi ile belgelenmesinin istendiği, bu durumun rekabet ilkesine aykırılık teşkil ettiği,

 

iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Teknik şartnamenin “Zorunlu Özelikler” başlıklı Bölümünün 12 nci maddesinde; “Sistemin satışını ve montajını yapacak firmanın servis ve bakım hizmetleri için, en az 1 adet Elektronik, Bilgisayar veya Makine Mühendisi ve 1 adet Elektrik Mühendisi kadrosunda bulunmalıdır. Bu belgelenmelidir. Ayrıca firmanın söz konusu sistem ile ilgili servis yeterliliğini gösteren TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi mevcut olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 37 nci maddesinde; “İhale konusu alımın/işin özelliğine göre, teklif edilen malın üretim aşamalarında istenilen kalite ve özelliklerde üretilebilmesini teminen gerekli yeterliğe sahip personel çalıştırıldığına dair belgeler ile ihale konusu malın ve daha sonra gerektiğinde yedeklerin, yedek parçaların kolay ve hızlı temin edilebilirliği ile servis ve bakım-onarım hususlarında iyi bir organizasyon yapısına sahip olunduğuna ilişkin belgeler istenilebilir.” düzenlemesine yer almaktadır.

 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Servis İstasyonlarının Kuruluşu başlıklı 5 inci maddesinde; “İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır. Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından ya da yazılı bir sözleşme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir. İmalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar, yazılı sözleşme yapmak suretiyle önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonları aracılığıyla da satış sonrası hizmetleri sağlayabilirler.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Sanayi mallarının satış sonrası hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiştir. Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilân edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat, yedek parça ve bunun gibi kriterleri gösteren ve firmanın unvan ve merkez adresine göre düzenlenen ve periyodik aralıklarla vize edilen belgeyi ifade etmektedir. Satış sonrası hizmetleri sağlayacak olan servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından ya da satış sonrası hizmetleri yürütmek üzere yazılı bir sözleşme ile yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilmektedir.    

 

Teknik şartnamenin “Montaj” başlıklı bölümünde yer alan düzenlemeye göre ihale konusu sistemin montajını yapacak olan firma, yüklenici firmadır. Dolayısıyla anılan düzenlemede yer alan “Sistemin satışını ve montajını yapacak firmanın servis ve bakım hizmetleri için hizmetleri için, en az 1 adet Elektronik, Bilgisayar veya Makine Mühendisi ve 1 adet Elektrik Mühendisi kadrosunda bulunmalıdır” ifadesinden, sisteme ilişkin servis ve bakım hizmetlerinin yüklenici firma tarafından gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır. Oysa yukarıda belirtilen mevzuat hüküm ve düzenlemeleri çerçevesinde, servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından ya da yazılı bir sözleşme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Bu itibarla, söz konusu sistemi satan isteklinin aynı zamanda servis hizmeti de sunma gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan bahse konu düzenlemede, belli branşlardan mühendislerin de isteklilerin bünyelerinde istihdam ediliyor olmaları şart koşulmuştur. Oysa bir firmanın ihale konusu işi yapabilmesinin yeterliliğinin ölçütü, firma bünyesinde çalıştırılan personelin teknik branşından ve niceliğinden ziyade, bu işe özgü organizasyon yapısına sahip olup olmadığıdır. Bu hususun ise ilgili kalite belgeleri ile tevsik edilmesinin istenmesi gerekmektedir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; söz konusu düzenlemenin ihaleye katılımı kısıtlayıcı ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

2- Teknik şartnamenin 2.c.2 maddesinde; “…Sistemin ana merkezinin herhangi bir arıza durumuna karşılık yedeklenmesi amacıyla istekli firmalar birer adet istenilen özelliklerde ikinci bir bilgisayar vereceklerdir. Teklif edilen sistemin 3 (üç) zonlu transfer alanının klasik sistem çözümü dışında daha az yer kaplayan ve sistemin işleyişini hızlandıran, komple sistem içinde hareket eden taşıyıcı tüp sayısının klasik sistem transferinden farklı olarak 5 katı oranında artıran 3 zonlu sistem çözümünde sistem içinde aynı anda en az 15 adet taşıyıcı tüpün transferine imkan sağlayacak özel bir elektronik ünite kullanılması sureti ile daha hızlı taşıma ve transfer yapabilmesi gerekmektedir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi idareye şikayet başvurusunda; teknik şartnamenin 2.c.2 maddesinde belirtilen cihazların sistemi hızlandırdığı bilgisinin yanlış olduğunu, aksine bu sistemlerin kullanılması durumunda arıza ortaya çıktığında taşıyıcıların hedef bilgisini kaybettiğini ve daha büyük problemlere yol açtığını, taşıyıcının istasyonda beklemesi ile bu ünite içerisinde beklemesi arasında hiçbir fark olmadığını, önemli olanın birim zamanda yapılabilecek minimum transfer sayısı olduğunu, bu düzenleme ile bazı markaların sistemlerinin tarif edildiğini,

 

İdare ise şikayet başvurusu üzerine aldığı kararda; sistemin 15 adet taşıyıcı tüpün transferine imkan sağlayacak şekilde olmasının düşünüldüğünü, bu tüplerin istasyonlardaki bekleme süreleri de göz önüne alındığında daha fazla zamana mal olacağını, işlemin; kan, ilaç, sıhhi malzeme, hastadan alınan patolojik biyopsi materyalleri vb. olduğu da dikkate alındığında, işlemin mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesinin önem arz ettiğini,

 

Belirtmektedir.

 

Konuyla ilgili olarak akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmiş olmasına rağmen, süresi içerisinde bir yanıt alınamadığından, başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin bir değerlendirme yapılamamıştır. Bununla birlikte, başvuru sahibinin 1 nci ve 5 inci iddiaları çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiğinden, bu husus esasa etkili görülmemiştir.

 

3- Teknik şartnamenin 2.a.9 maddesinde; “İstasyonlar modern görünümlü, kir tutmaz, temizlenebilir, gövde ve kapakları sağlam komple metal, polyestron veya PVC malzemeden yapılmış ve dayanıklı tipte olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

11.10.2007 tarihinde yapılan zeyilname ile teknik şartnamenin anılan maddesinden “PVC” ibaresi kaldırılmış, anılan madde “…komple metal veya polyesteron malzemeden…” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibi idareye şikayet başvurusunda; teknik şartnamenin 2.a.9 maddesinin ilk halinde istasyonların komple metal, polystron veya PVC malzemeden mamul olması istenirken, daha sonra yapılan zeyilname ile bu düzenlemenin değiştirilerek, “PVC malzeme” ibaresinin çıkarıldığını, oysa polystron malzemenin kendinden yanıcı ve kamuya açık alanlar için tehlikeli bir malzeme olduğunu, bu değişiklikle, PVC kullanan markaların dışlanmasının amaçlandığını,

 

İdare ise şikayet başvurusu üzerine aldığı kararda; PVC nin insan sağlığına zararlı olduğunun Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanıtlandığını, PVC plastik içerdiği için söndürülemediğini, ayrıca zehirli gaz çıkardığını (dioxin gazı), elektrik sektöründe faaliyet gösteren bir çok firmanın PVC kullanımını bıraktığını, PVC nin temizlenemediğini, su ile teması halinde çözülerek zararlı madde açığa çıkarmasının kanser riski oluşturduğunu,

 

Belirtmektedir.

 

Konuyla ilgili olarak akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmiş olmasına rağmen, süresi içerisinde bir yanıt alınamadığından, başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin bir değerlendirme yapılamamıştır. Bununla birlikte, başvuru sahibinin 1 nci ve 5 inci iddiaları çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiğinden, bu husus esasa etkili görülmemiştir.

 

4- Teknik şartnamenin 2.g.3 maddesinde; “… Normal taşıyıcıların boyutları 86 X 220 mm arasında olmalıdır. Uzun taşıyıcıların boyutları 76 X 330 mm arasında olmalıdır…. “ düzenlemesine yer verilmiştir. 

 

Başvuru sahibi idareye şikayet başvurusunda; teknik şartnamenin 2.g.3 maddesinde sistemde kullanılacak olan normal taşıyıcıların boyutlarının 86 x 220 mm . uzun taşıyıcıların boyutlarının ise 76 x 330 mm . olarak ifade edildiğini, taşıyıcı boyutlarının zaten sistemlerde kullanılan boru çapına göre belirlendiğini, farklı markalar arasında milimetrik farklılıklar bulunduğunu, tüpün taşıma kapasitesinin etkilenmediğini, bu düzenleme ile belli bir markanın işaret edildiğini,

 

İdare ise şikayet başvurusu üzerine aldığı kararda;  belirtilen taşıyıcı boyutlarının birebir olmadığını, maddeden de görüleceği üzere kullanılan ölçüler arasında olduğunu,

 

Belirtmektedir.

 

Konuyla ilgili olarak akademik bir kuruluştan teknik görüş talep edilmiş olmasına rağmen, süresi içerisinde bir yanıt alınamadığından, başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin bir değerlendirme yapılamamıştır. Bununla birlikte, başvuru sahibinin 1 nci ve 5 inci iddiaları çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptali gerektiğinden, bu husus esasa etkili görülmemiştir.

 

5- Teknik şartnamenin “Zorunlu Özellikler” başlıklı Bölümünün;

 

8 inci maddesinde; “Arıza bildiriminden sonra 2 saat içinde cihaza müdahale edilecek ve en geç 1 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve belirlenen süreyi aşan her gün için arızalardan dolayı oluşan hizmet kaybı firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır.”,

 

9 uncu maddesinde ise; “Sistemin satışını ve montajını yapacak firmanın servis ve bakım hizmetleri için İstanbul İlinde servis bölgesi bulunmalı ve bunu bu bölgenin Pnömatik sistemler için alınmış TSE belgesi ile belgeleyebilmelidir.”,

 

düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “temel ilkeler” başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin anılan maddelerinde yapılan düzenleme çerçevesinde, söz konusu TSE belgesinin ihaleye katılım aşamasında mı yoksa muayene ve kabul aşamasında mı sunulacağı çok net anlaşılamamakla birlikte, yetkili servis konusunda il belirtilerek sınırlama yapılmasının ihaleye katılımı kısıtlayıcı ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Ayrıca, 1 inci maddede belirtilen hususlar ile teknik şartnamenin “Zorunlu Özellikler” başlıklı bölümünün yukarıda anılan 9 uncu maddesinde geçen “Sistemin satışını ve montajını yapacak firmanın servis ve bakım hizmetleri için İstanbul İlinde servis bölgesi bulunmalı…” ifadesinden, isteklilerin teklif ettikleri cihaza ilişkin servis hizmetlerinin kendileri tarafından yerine getirilmesinin istendiği sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; söz konusu düzenlemenin ihaleye katılımı kısıtlayıcı ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul