• Karar No: 2007/UM.Z-4261
  • Toplantı No: 2007/081
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/081
Gündem No :8
Karar Tarihi:31.12.2007
Karar No :2007/UM.Z-4261
Şikayetçi:
 Pozitif Medikal Turizm ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Hızırbey Mahallesi 1523 Sokak Antakyalılar Apt. No:6/5 ISPARTA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Hacı Şaban Mah. Yeniyol Üzeri No:1 42090 Meram/ KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.11.2007 / 34172
Başvuruya konu ihale:
 2007/152041 İhale Kayıt Numaralı “5 Kalem Diyaliz Ünitesi Sarf Malzeme Alımı” İhalesinin 2 ve 3 üncü Kalemleri
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.12.2007 tarih ve 07.09.33.0110/2007-74E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 23.10.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5 Kalem Diyaliz Ünitesi Sarf Malzeme Alımı” ihalesinin 2 ve 3 üncü kalemlerine ilişkin olarak Pozitif Medikal Turizm ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.11.2007 tarih ve 34172 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinin d bendinde istenen, ithalatçı firmanın başka bir firmaya yetki vermeye yetkili olduğunu gösterir belgenin sunulmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idare tarafından verilen kararın hatalı olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlığı altında bulunan 7.3.1 maddesinin d bendinde; ithalatçı firmanın başka bir firmaya yetki vermeye yetkili olduğunu gösterir belgenin istekliler tarafından teklifleri kapsamında sunulması istenilmektedir.

 

            Mal Alımı  İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdarenin göndermiş olduğu işlem dosyası içinde yer alan başvuru sahibinin teklif dosyası incelendiğinde, ithalatçı firma olarak gösterilen Gambrotürk Tıbbi Ürünler ve Sağlık Tic. Ltd. Şti.’nden alınan yetki belgesinin yer aldığı, ancak anılan firmanın başka bir firmaya yetki vermeye yetkili olduğunu gösteren belgenin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

            Sonuç olarak başvuru sahibinin teklif dosyasında idari şartnamede istenilen belgeye yer vermeyerek eksik belgeyle başvurduğu anlaşılmış olup, idare tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı) bentleri yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İstekli firmalardan olan ve ihalenin 1,2,3 ve 5 inci kalemlerine teklif veren Medikocan Tıbbi Ürünler San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubu incelendiğinde teklif edilen miktarın yazılmadığı, teklif fiyatının belirtilmesi gereken yerin boş bırakıldığı tespit edilmiştir.

         

          4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü, 36 ncı maddesinde; “…İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü, 37 nci maddesinde; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Kanun hükmü incelendiğinde şikayete konu ihalenin 1,2,3 ve 5 inci kalemlerine teklif veren Medikocan Tıbbi Ürünler San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunmuş olduğu birim fiyat teklif mektubunun Kanunun 30 uncu maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken idare tarafından geçerli teklif olarak kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamakta ise de, bu aykırılık Medikocan Tıbbi Ürünler San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin  ilgili kalemlerin ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı veya ikinci en avantajlı teklif olarak belirlenmediğinden dolayı sonucu etkileyici nitelikte görülmemiştir.

           

          Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul