• Karar No: 2007/UM.Z-438
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :108
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-438
Şikayetçi:
 Eğritaş Petrol Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Bitlis Yolu Üzeri 4.Km. Tatvan/BİTLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Tatvan Belediyesi Başkanlığı, Cumhuriyet Cad. Tatvan/BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2007 / 931
Başvuruya konu ihale:
 2006/157905 İhale Kayıt Numaralı “Motorin ve Kalorifer Yakıtı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 07.00.26.0197/2007-7 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tatvan Belediye Başkanlığı tarafından 27.11.2006 tarihinde  ile yapılan Motorin ve Kalorifer Yakıtı Alımı ihalesine ilişkin olarak Eğritaş  Petrol  Nak. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti,’nin 11.01.2007 tarih ve 931 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            Tatvan Belediye Başkanlığı’nın 27.11.2006 tarihinde yaptığı 2006/157905 İKN´li “Motorin ve Kalorifer Yakıtı Alımı” İhalesinin, iptal gerekçesini öğrenmek amacıyla yazdıkları dilekçeye idarenin vermiş olduğu cevapta; ihalenin ihale komisyonunca yeterli rekabet ortamı oluşmadığından iptal edildiğinin belirtildiği, ilan edilmesi ve ihalenin açık ihale usulü ile yapılmasının rekabeti engelleyici sebepler olamayacağı, ihalenin iptal edilmesinin bu nedenle uygun olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

            Başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği tespit edilmiştir.Tespit edilen aykırılıkların giderilmesi hususunda başvuru sahibine yazılan 12.01.2007 tarihli Kurum yazısının 26.01.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliği üzerine süresi içerisinde aykırılıkların giderilmediği tespit edilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul