• Karar No: 2007/UM.Z-439
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :109
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-439
Şikayetçi:
 PCK Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti, 1.Organize Sanayi Bölgesi, Orhan Işık Cad. No:4 06930 Sincan/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Ulucanlar/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2006 / 41904
Başvuruya konu ihale:
 2006/134975 İhale Kayıt Numaralı “2006 Mali Yılı 3 Kalem/4 Adet Tıbbı Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.02.2007 tarih ve 07.10.82.0197/2006-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 17.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2006 Mali Yılı 3 Kalem/4 Adet Tıbbı Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak PCK Elektronik  san ve Tic. Ltd. Şti’nin 01.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.12.2006 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  26.12.2006 tarih ve 41904 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesince 17.10.2006 tarihinde yapılan “2006 Mali Yılı 3 Kalem/4 Adet Tıbbı Cihaz Alımı” ihalesinde “Şok Dalgaları ile Vücut Dışından Böbrek Taşları Kırma(ESWL) Cihazı” kalemine verdikleri teklif olan Stonelıth V5 Model Böbrek taşı kırma cihazının, “Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Böbrek Taşları Kırma (ESWL) Cihazı Teknik Şartnamesi”nin

 

            2 (d):“Teklif edilen sistem hem röntgen hem ultrason ile simültane olarak odaklama yapabilecek tipte olacaktır. Sistem ultrason veya röntgen takip sistemine (monitoring) sahip olacak , kolayca odaklama yapabilecektir”,

5  (c) : “Tedavi masası ana üniteye birleşik olmalıdır”,

5 (d) : “Teklif edilen sistemin tedavi masası ürolojik çalışmalarda kullanılacak ayak destekleri, kol ve dirsek dayanaklarını ilave aksesuar olarak içerecektir. Ayrıca tredenlenburg eksende ayarlanabilecektir.”,

7 (k) : “ Teklif edilen sistemde ultrason odaklama tertibatı ultrason probunun rahatlıkla manüplasyonu sağlamak üzere bilgisayar kontrollü robot kolla yapılacaktır” maddelerine uymadığı gerekçesiyle, değerlendirme dışı bırakıldıkları,

 

            2) Teknik Şartnamede yer alan 5 (c) ve (d) hükümleri bir arada değerlendirildiğinde tümleşik sistem olup tredenlenburg hareketine sahip bir cihaz istendiği, tümleşik olan cihazlarda tredenlenburg hareketi olamayacağı, böyle bir cihaz mevcut ise teknik şartnamenin bu hükümlerinin ihale üzerinde bırakılan istekliyi işaret ettiği,

 

            3) İhale üzerinde bırakılan isteklinin Özel Yüzüncü Yıl Hastanesinde demostrasyon  yaptığı cihaz ile teklif ettikleri cihazın aynı özellikleri taşıyıp taşımadığına ilişkin 20.12.2006 tarihinde 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2006/71 D.İş sayılı dosyası ile bilirkişilere delil tespiti yaptırıldığı, bilirkişi raporunun “Sonuç ve Kanaatlerimiz” Bölümünde “Talep dilekçesinde belirtildiği üzere, hasta üzerinde kurulu cihaz üzerinde “taşın odaklanması, simültane olarak hem ultrason hem de röntgen ile yapıldığı” şeklinde söylenen demostrasyon işleminin; yukarıda belirtilen eksik ünitelerden olan bilgisayar kontrollü robotik kol, hasta kayıt ve sistem kumanda yazılım programı, ultrasonografi cihazının olmamasından dolayı, bir hasta üzerinde tanımlandığı şekilde yapılmasının mümkün olamayacağı görüş ve kanaatine varılmıştır” dendiği, buradan anlaşılanın İhale Komisyonu üyelerinin gerçekte bir demostrasyon için Özel Yüzüncü Yıl Hastanesinde kurulu ESWL cihazı üzerinde hiçbir inceleme yapmayarak ihaleyi daha yüksek fiyat veren ELMED A.Ş ’ne bıraktıkları,

           

            4) Demostrasyon talebi içeren ve Kuruma bildirilen 04.12.2006 tarih ve 14438 sayılı dilekçenin kayda alınması sırasında idarenin engellemesi ve ihale komisyonu başkanının onay vermemesi nedenlerinden dolayı dilekçenin bir gün sonra kayda alındığı, teklif ettikleri cihazın  demostrasyon yerinin Tokat olduğu, idarenin demostrasyon ekibinin Tokat’ın uzak olduğunu belirtmeleri sebebiyle ihaleyi yapan idareye yakın olan Yüksek İhtisas Hastanesindeki teklif ettikleri sistemle birebir aynı olmayan cihaz üzerinde baskı altında kalarak demonstrasyon gerçekleştirdikleri,

           

            5) “Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Böbrek Taşları Kırma (ESWL) Cihazı Teknik Şartnamesi”nin 7 (k) maddesindeki “bilgisayar kontrollü robot kol” ifadesinin ihale üzerinde kalan firma tarafından pazarlama argümanı olarak kullanıldığı, kendileri tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk belgesindeki 7 (k) maddesinde “bilgisayar kontrollü  kol” ifadesi ile aynı anlama geldiği,

 

            6) İdarenin Kamu İhale Kanunu 40 ıncı maddesine aykırı davranarak en düşük fiyatı vermelerine ve ihale dışı bırakılmalarına rağmen ihale karar metninde firmalarının adının geçmediği,

 

            7) Mal Alımı  İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55. maddesinde “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede; bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için idari şartnamede nispi ağırlıkları belirlenir.” düzenlemesi ile idarenin idari şartnamede “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin” dikkate alınacağı düzenlemesinin olduğu, kendilerinin ihale dışı bırakılmamış olmaları ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olmaları nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklife ihalenin bırakılmasının kendilerinde fiyat dışındaki unsurların dikkate alındığı görüşü doğurduğu, bu değerlerin neler olduğu ve parasal değerlerinin/nispi ağırlıklarının miktarları hakkında bilgi verilmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda akademik bir kuruluştan görüş istenmiş,

 

            “Başvuru sahibi tarafından teklif edilen Stonelıth V5 Model Böbrek taşı kırma cihazının, teknik şartnamenin 2 (d), 5(c), 5(d), 7(k) maddelerine uymadığı gerekçesiyle, başvuru sahibi değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Böbrek Taşları Kırma (ESWL) Cihazı Teknik Şartnamesinin;

 

            2 (d) maddesinde:“Teklif edilen sistem hem röntgen hem ultrason ile simültane olarak odaklama yapabilecek tipte olacaktır. Sistem ultrason veya röntgen takip sistemine (monitoring) sahip olacak , kolayca odaklama yapabilecektir”,

            5  (c) maddesinde “Tedavi masası ana üniteye birleşik olmalıdır”,

            5 (d) maddesinde “Teklif edilen sistemin tedavi masası ürolojik çalışmalarda kullanılacak ayak destekleri, kol ve dirsek dayanaklarını ilave aksesuar olarak içerecektir. Ayrıca tredenlenburg eksende ayarlanabilecektir.”,

 

            7 (k) maddesinde “Teklif edilen sistemde ultrason odaklama tertibatı ultrason probunun rahatlıkla manüplasyonu sağlamak üzere bilgisayar kontrollü robot kolla yapılacaktır” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından teklif edilen ürün olan Stonelıth V5 Model Böbrek taşı kırma cihazının, idareye sunulan teknik şartnameye uygunluk belgesi ve ihaleye teklif edilen ürüne ilişkin katalog incelenerek yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde “Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Böbrek Taşları Kırma (ESWL) Cihazı Teknik Şartnamesini” karşılayıp karşılamadığı,” 

 

            Akademik kuruluştan alınan teknik görüşte;

           

            “Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Böbrek Taşı Kırma (ESWL) Cihazı teknik şartnamesinin;

 

             2(d) maddesinde yer alan ifadeler Stonelıth V5 model Böbrek Taşı Kırma Cihazı teknik şartnamesini karşılamakladır.

             5(c) maddesinde yer alan ifadeler Stonelıth V5 model Böbrek Taşı Kırma Cihazı teknik şartnamesini karşılamaktadır.

             5(d) maddesinde yer alan ifadeler Stonelıth V5 model Böbrek Taşı Kırma Cihazı teknik şartnamesini karşılamamaktadır.

             7(k) maddesinde yer alan ifadeler  Stonelıth V5 model Böbrek Taşı Kırma Cihazı teknik şartnamesini karşılamaktadır.” şeklinde görüş ifade edilmiştir.

 

            İhale dosyasında var olan bilgi ve belge ile akademik kuruluştan alınan teknik görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucunda; başvuru sahibi tarafından sunulan cihazın teknik şartnamenin 5(d) maddesini karşılamadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uymadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda akademik bir kuruluştan görüş istenmiş,

 

            “Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilen cihazın tümleşik sistem olmasından dolayı tredenlenburg hareketine sahip olmasının mümkün olmadığı iddiasına karşılık idare, cevap yazısında ihale üzerinde kalan firmanın idareye sundukları teknik şartnameye uygunluk belgesinin 5 (c) ve 5 (d) maddeleri ile bu özelliğin cihazlarında olduğunu kabul ettiklerini belirtmektedir. Bu çerçevede  “Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Böbrek Taşları Kırma (ESWL) Cihazı Teknik Şartnamesinin” 5  (c) ve (d) maddeleri ile ihale üzerinde bırakılan firma tarafından idareye sunulan katalog ve teknik şartnameye uygunluk belgesi dikkate alınarak tümleşik (birleşik) olan bir sistemin tredenlenburg hareketine sahip olmasının mümkün olup olmadığı,”

 

            Akademik kuruluştan alınan teknik görüşte;

 

            "Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Böbrek Taşı Kırma (ESWL) Cihazı teknik şartnamesinin 5(c) ve (d) maddeleri ile ihale üzerinde bırakılan firma tarafından idareye sunulan katalog ve teknik şartnameye uygunluk belgesi dikkate alındığında tümleşik (birleşik) olan bir sistemin trendelenburg hareketine sahip olması mümkündür.” şeklinde görüşe yer verilmiştir.

 

            Teknik görüşteki ifade doğrultusunda başvuru sahibinin “teknik şartnamede yer alan 5 (c) ve (d) hükümleri bir arada değerlendirildiğinde tümleşik sistem olup tredenlenburg hareketine sahip bir cihaz istendiği, tümleşik olan cihazlarda tredenlenburg hareketi olamayacağı,” iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Ayrıca “Tümleşik olan cihazlarda tredenlenburg hareketi olamayacağı, böyle bir cihaz mevcut ise teknik şartnamenin bu hükümlerinin tek bir firmayı işaret ettiği,” iddiası ise başvuru sahibinin ihale dokümanına ilişkin olarak ihale dokümanını satın aldığı tarih olan 22.09.2006’dan itibaren 15 günlük başvuru süresi içerisinde dokümana ilişkin şikayette bulunmaması, bu dokümanlar çerçevesinde ihaleye katılarak teklif vermesi ve aynı zamanda ihale dokümanına ilişkin diğer firmalar tarafından da bu konuya yönelik olarak bir başvurunun olmadığının ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda görülmesi ayrıca, bahse konu kalemin ihalesine üç firmanın katılması, ihaleye katılan firmaların kaleme teklif verdiğinin görülmesi nedeniyle yerinde görülmemiş olmakla birlikte akademik kuruluşa genel olarak “Teknik şartnamenin tek bir markayı işaret edip etmediği,” sorulmuş, alınan teknik görüşte teknik şartnamenin tek bir markayı işaret etmediği net bir şekilde belirtilmiştir.

                       

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak; İdarenin, başvuru sahibinin şikayet dilekçesine cevabında  “ELMED Elekt. ve Med. San. ve Tic. A.Ş firmasına demostrasyon için Özel Yüzüncü Yıl Hastanesine gidildiğinde taşın odaklanması, simültane olarak hem ultrason hem de röntgen ile hasta üzerinde gösterilmiştir.” ifadesine yer verildiği görülmüştür. İhale Komisyon üyesi tarafından hazırlanan teknik raporun “ELMED Elekt. ve Med. San. ve Tic. A.Ş” başlıklı (a) bölümünde “Demostrasyona olumlu yanıt vermiş ve demostrasyon ekibine hasta üzerinde uygulama gösterilmiştir. Uygulama olumludur” ifadesine yer verildiği tespit edilmiştir. İhale işlem dosyasındaki bu bilgiler ışığında idarenin bir demostrasyon için Özel Yüzüncü Yıl Hastanesinde kurulu ESWL cihazı üzerinde hiçbir inceleme yapmadığı iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak; İdarenin ve ihale komisyonu başkanının dilekçenin evrak kaydına alınması sırasında engellemeleri yüzünden bir gün sonra evrak kaydına alındığı iddiası, başvuru sahibinin 04.12.2006 tarihli dilekçesinin aynı gün 14438 sayı ile idarenin evrak kaydına girdiğinin tespit edilmiş olması nedeniyle yerinde görülmemiştir. İdarenin demostrasyon ekibinin Tokat’a gitmediğine ve  Yüksek İhtisas Hastanesindeki teklif ettikleri sistemle birebir aynı olmayan cihaz üzerinde baskı altında kalarak demonstrasyon gerçekleştirdiklerine ilişkin iddiası, idarenin gönderdiği ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde iddiayı tevsik edici belgelerin olmaması ve başvuru sahibinin bu hususa ilişkin somut delil sunamaması nedenleriyle yerinde görülmemiştir.

 

            5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak aşağıdaki hususlarda akademik bir kuruluştan görüş istenmiş,

 

            “Başvuru sahibi, dilekçesinde teknik şartnamenin 7 (k) maddesindeki “bilgisayar kontrollü robot kol” ifadesinin ihale üzerinde kalan firma tarafından pazarlama argümanı olarak kullanıldığını, kendileri tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk belgesindeki 7 (k) maddesinde “bilgisayar kontrollü  kol” ifadesi ile aynı anlama geldiğini ifade etmektedir. Bu iki ifade arasında literatürde fark olup olmadığı,”

 

             Akademik kuruluştan alınan teknik görüşte;

 

             “İhale üzerinde kalan firmanın 7 (k) maddesindeki "bilgisayar kontrollü robot kol" ifadesi ile başvuru sahibinin ifade ettiği "bilgisayar kontrollü kol" ifadesi aynı anlama gelmektedir.Bu iki ifade arasında literatürde fark yoktur.” şeklinde görüşe yer verilmiştir.

 

            Alınan teknik görüş yazısında yapılan değerlendirmeye göre başvuru sahibinin bahse konu iddiası yerinde bulunmuştur. Ancak diğer iddia konularıyla birlikte değerlendirildiğinde bu durum sonuca etkili bulunmamıştır.

 

            6) Başvuru sahibinin 6 ncı iddiasına ilişkin olarak; “Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu” başlıklı KİK022.0/M numaralı standart formdan; ihalenin hangi isteklinin üzerinde kaldığının ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin belirtilmesi, değerlendirmeye alınmayan ya da uygun görülmeyen tekliflerinin ise değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçelerinin kısaca yazılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            27.11.2006 tarihli “ihale komisyonu kararının” başvuru sahibinin teklif verdiği kalem açısından incelenmesi neticesinde, “Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Böbrek Taşları Kırma (ESWL) Cihazı Teknik Şartnamesi”nin

 

            2 (d) :“Teklif edilen sistem hem röntgen hem ultrason ile simültane olarak odaklama yapabilecek tipte olacaktır. Sistem ultrason veya röntgen takip sistemine (monitoring) sahip olacak , kolayca odaklama yapabilecektir”,

            5  (c) :  “Tedavi masası ana üniteye birleşik olmalıdır”,

            5 (d) :“Teklif edilen sistemin tedavi masası ürolojik çalışmalarda kullanılacak ayak destekleri, kol ve dirsek dayanaklarını ilave aksesuar olarak içerecektir. Ayrıca tredenlenburg eksende ayarlanabilecektir.”,

            7 (k) : “Teklif edilen sistemde ultrason odaklama tertibatı ultrason probunun rahatlıkla manüplasyonu sağlamak üzere bilgisayar kontrollü robot kolla yapılacaktır” maddelerine uymadığı gerekçesiyle, değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi istekliye gönderilen kesinleşen ihale kararında idarece ilgili ihale kaleminin uygun görülmeme gerekçelerine ilişkin kısaca bilgi verilmediği, ancak “Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu” başlıklı KİK022.0/M numaralı standart formunda “Bu mektubun elden tebliğ edilmesi halinde aynı gün, postayla gönderilmesi halinde postaya verildiği tarihi izleyen yedinci (7) gün tarafınıza tebliğ edildiği tarih sayılacaktır. Teklifi değerlendirilmeye alınmayan veya uygun görülmeyen isteklilerin, tebliğ tarihinden itibaren beş (5) gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçeleri ayrıntılı olarak  bildirilecektir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41 inci maddesi hükmü gereğince bilgi edinilmesi hususunu rica ederim.” düzenlemesi gereğince başvuru sahibinin 01.12.2006  tarihinde 14310 sayı ile evrak kaydına alınan dilekçesi ile açıklama talebinde bulunduğu, idarenin bu talebe karşı başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma sebeplerini içeren 04.12.2006 tarihli ve 16539 sayılı yazısı ile cevap verdiği anlaşıldığından bahse konu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            7) Başvuru sahibinin 7 nci iddiasına ilişkin olarak; Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlar göz önüne alınarak belirlendiği iddia edilmekte ise de idarenin hazırladığı İdari şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı  36 ncı maddesinde “36.1. İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır. 36.2.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.” hükümleri yer aldığının ve bu hükümlere uygun olarak teklif değerlendirilmesinin yapıldığının görülmesi nedeniyle bahse konu iddia yerinde görülmemiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul