En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-440
  • Toplantı No: 2007/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/005
Gündem No :110
Karar Tarihi:05.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-440
Şikayetçi:
 Gökhan YILDIZ (Ece Medikal Ticaret), Şair Fuzuli Cad. Baykan Ap. No:8/1 ESKİŞEHİR Av. Fatma SAÇAK AKBULUT Toros Sok. No:7/17 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bilecik Devlet Hastanesi Baştabipliği,Devlet Hastanesi Baştabipliği BİLECİK
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.09.2006 / 27474
Başvuruya konu ihale:
 2006/43992 İhale Kayıt Numaralı “118 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (90,91,104,106 ve 107. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.02.2007 tarih ve 07.07.68.0200/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bilecik Devlet Hastanesi’nce 31.05.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “118 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (90,91,104,106 ve 107. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Gökhan Yıldız (Ece Medikal Ticaret)’ın 26.07.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.07.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.09.2006 tarih ve 27474 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.09.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; teklif ettikleri malzemelerin çapının 33,5 mm olduğu, teknik şartnamede bu malzemelerinin çapının 33 mm olması gerektiği düzenlemesine uymadığı için tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu ürünün katalogunda ve şartnamesinde bu ürünün çapının 33mm olduğu yazsa  da bu ürünün de çapının aslında 33,5 mm olduğu, buna ilişkin TSE raporu bulunduğu iddia edilmektedir.

           

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir.

 

Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde; “Bu ilk değerlendirme sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik şartnamenin incelenmesi sonucunda 90’ıncı kalemde alınmak istenen eğri dairesel staplerin 33, 29 ve 25 mm olarak, 91 kalemde alınmak istenen hemoroid ve prolapsus stapler setinin 33 mm olarak tanımlandığı görülmüş, ancak bu kalemlere ilişkin teknik şartnamede çap uzunluğunun minimum ve maksimum değerlerine ilişkin bir düzenleme öngörülmediği tespit edilmiştir. Teknik şartnamede açıkça düzenlenmemiş olan hususlarda, idare tarafından değerlendirme yapılması mevzuat hükümlerine aykırıdır. Ancak, idare tarafından, teknik şartnameye uygunluğun tespiti amacıyla başvuru sahibinden ve ihale üzerinde bırakılan şirketten numuneler alınmış ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur. İdare tarafından alınan numuneler üzerinde yapılan incelemeler neticesinde hazırlanan raporda; 90. kaleme ilişkin olarak başvuru sahibinin teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin 8 ve 11’inci maddelerinde bulunan:

 

8-Zımba eni en az 4.0 mm, bacak uzunluğu en az 5.5 mm olmalıdır.

 11-Bıraktığı lümen çapı en az 24.4 mm olmalıdır.

 

Düzenlemelerine uygun olmadığının belirtildiği tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin başvuru dilekçesi ekinde sunmuş olduğu katalogda, teklif ettiği Kangdi markalı ürüne ilişkin zımba bacak uzunluğunun 5.3 mm olduğu anlaşılmaktadır. Bu özellik nedeniyle ürün, teknik şartnamede belirtilen zımbaya ilişkin bacak uzunluğu en az 5.5 mm olacaktır düzenlemesine uymamaktadır. 90’ıncı kaleme ilişkin olarak istekli idareye başvuru dilekçesinde, ürünün zımba bacak boyunun 5.3 mm olduğunu kendisi de kabul etmektedir.

 

Aynı zamanda idarece hazırlanan raporda; 91. kaleme ilişkin teklifinin teknik şartnamede belirtilen set bütünlüğü özelliğini taşımadığı ve 106. kaleme ilişkin teklif edilen ürünün teknik şartnamenin 4 ve 5’inci maddelerinde belirtilen:

 

4-Zımbaların 1.5 ile 2.5 mm arasında istenilen yüksekliğe sıkılabilmesini sağlayan kontrolü doku sıkıştırma sistemi olmalıdır.

5-Zımba eni en az 4.0 mm, bacak uzunluğu en az 5.5 mm olmalıdır.

 

Düzenlemelerine uygun olmadığının belirtildiği tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin başvuru dilekçesi ekinde sunmuş olduğu katalogda, Kangdi markalı ürüne ilişkin zımba bacak uzunluğunun 5.3, mm olduğu anlaşılmaktadır. 106’ncı kalemde teklif edilen ürünün zımba bacak uzunluğunun 5.3 mm olduğu, idareye şikayet dilekçesinde başvuru sahibi tarafından kabul edilmektedir.

 

İdarece alınan numuneler üzerine hazırlanan raporda idare tarafından 107’nci kaleme ilişkin teklif edilen ürünün ise teknik şartnamenin 6 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen:

 

6-Zımbaların 1.5 ile 2.5 mm arasında istenilen yüksekliğe sıkılabilmesini sağlayan kontrolü doku sıkıştırma sistemi olmalıdır.

9-Zımba eni en az 4.0 mm, bacak uzunluğu en az 5.5 mm olmalıdır.

 

Düzenlemelerine uygun olmadığının belirtildiği tespit edilmiştir. Başvuru sahibinin başvuru dilekçesi ekinde sunmuş olduğu katalogda, Kangdi markalı ürüne ilişkin zımba bacak uzunluğunun 5.3, mm olduğu anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin teknik şartnameye karşı açıklama talebi ya da şikayet başvurusu da bulunmamaktadır. Sonuç olarak, idarece alınan numuneler üzerine hazırlanmış olan rapor ve istekli tarafından sunulan katalog baz alındığında, başvuru sahibinin teklifinin teknik şartnameye uygun olmadığı anlaşılmaktadır. Açıklanan nedenlerle başvuru sahibinin 90, 91, 106 ve 107’nci kalemlere ilişkin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

İhalenin 104. kaleminde ise başvuru sahibinin teklifi değerlendirmeye alınsa dahi, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olacaktır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin değişmesi sonuca etkili bir işlem değildir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul