• Karar No: 2007/UM.Z-526
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :92
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-526
Şikayetçi:
 Koluman Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş., Konya Yolu 199-a 06520 Balgat/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Orman Genel Müdürlüğü, Gazi Tesisleri 1.Nolu Bina Gazi/ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2007 / 4268
Başvuruya konu ihale:
 2006/175216 İhale Kayıt Numaralı “4x4 Yangın Söndürme Aracı (Arazöz) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.02.2007 tarih ve 07.00.78.0200/2007-9 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Orman Genel Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığı tarafından 23.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4x4 Yangın Söndürme Aracı (Arazöz) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Koluman Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş.’nin 06.02.2007 tarih ve 4268 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihaleye aynı malın hem üretici firmasının hem de yetkili satıcısı olan firmanın birlikte katıldığı, bunun 4734 sayılı Kanunun 17’nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlardan olduğu, bu nedenle ihale dışı bırakılıp yasaklanmaları gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde; idareler ve ihale komisyonlarının, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumlu olduğu, bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun anılan Kanunun 55 ve 56 ncı maddelerinde belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 56 ncı maddesinde de, Kamu İhale Kurumuna yapılacak itirazen şikayet başvurusu, dava açılması öncesi tüketilmesi zorunlu bir idari başvuru yolu olarak öngörülmüştür.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte istekli olabileceklerin tanımı: “İstekli Olabilecek: İhale konusu alanda faaliyette bulunan ve ihale veya ön yeterlik dokümanlarını satın almış gerçek veya tüzel kişileri… ifade eder.” şeklinde yapılmıştır.

 

Aynı Yönetmeliğin “Şikayetçinin Ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde: “Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a)      Adaylar ve istekliler, ihale sürecindeki bütün işlem ve eylemlerle ilgili olarak,

b)                 İstekli olabilecekler ise ancak ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında,

şikayet yoluna başvurabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

Yönetmelikte bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabileceklerin ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabileceği hüküm altına alınmıştır. Başvuru sahibinin dilekçesinde belirttiği hususlar, ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklarla ilgili olmadığı gibi, bu uygulamalarla başvuru sahibinin doğrudan bir hak kaybına veya zarara uğramadığı  anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle:

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İhale dokümanını  satın alan ancak ihale teklif vermeyen isteklinin ihalenin değerlendirmesinin dokümana ve kamu ihale mevzuatına aykırı yapıldığı yolundaki başvurusunun esasının incelenmesi gerekirken, ehliyeti bulunmadığından bahisle başvurusunun reddedilmesine ilişkin karara katılmıyoruz.

 

      

 

 

 

              Adnan ZENGİN                    K.Nejat ÜNLÜ                     Bilal KARACA

                Kurul  Üyesi                           Kurul Üyesi                           Kurul Üyesi

                       

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul