• Karar No: 2007/UM.Z-527
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :93
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-527
Şikayetçi:
 Şenay Arslan (Makro Market) Belediye Sarayı Altı No:6 Acıpayam/DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Acıpayam Devlet Hastanesi Baştabipliği, Çamlık Mah. Sağlık Cad. Acıpayam/ DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.12.2006 / 42279
Başvuruya konu ihale:
 2006/177990 İhale Kayıt Numaralı “Yiyecek Malzemesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.02.2007 tarih ve 07.10.91.0200/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Acıpayam Devlet Hastanesi’nce 22.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yiyecek Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şenay Arslan (Makro Market)’ın 25.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.12.2006 tarih ve 42279 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; en düşük teklifi vermelerine rağmen ihalenin üzerlerinde bırakılmadığı, tekliflerin ihale komisyonu başkanı olmadığı halde açıldığı, bazı ibraz etmiş oldukları evrakların idare tarafından eksik olduğunun bildirildiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 49’uncu maddesinde;“Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 25.1’nci maddesinde tekliflerin geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren en az 75 (Yetmişbeş) takvim günü olması gerektiği düzenlenmiştir. Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunun 2’nci maddesinde tekliflerinin geçerlilik süresinin ihale tarihinden itibaren 10 gün olduğu beyan edilmiştir. Teklif mektubunda belirlenen teklif geçerlilik süresi; İdari Şartnamedeki düzenlemeyi karşılamamaktadır. Yönetmelik hükmü gereğince; teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır. Bu nedenle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Tekliflerin ihale komisyonu başkanının yokluğunda açıldığına ilişkin iddiaya ilişkin olarak; idarece gönderilen ve ihale komisyonunca hazırlanmış olan Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında, ihale komisyonu başkanının imzasının yer aldığı tespit edildiği, aksinin de şikayetçi tarafından ortaya konulamadığı anlaşıldığından iddia yerinde bulunmamıştır.

 

B-Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı “Yiyecek Alımı İhalesi”  olarak belirtilmiştir. İhale üzerinde bırakılan şirketin iki adet geçici teminat mektubu sunmuş olduğu, sunulan teminat mektuplarının 19.12.2006 tarihinde düzenlendiği ve 19.12.2007 tarihine kadar geçerli olduğu; 6.000 YTL bedelli teminat mektubunda işin adının “51 Kalem Kuru ve Temel Gıda İhalesi”; 2.100 YTL bedelli teminat mektubunda ise “37 Kalem Kuru ve Temel Gıda İhalesi” olarak ifade edildiği tespit edilmiştir. 4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde "Bu Kanun kapsamında verilecek teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kamu ihale Kurumu yetkilidir... ilgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez" hükmü, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 51 inci maddesinde "Teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur" hükmü yer almaktadır. Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine ekli (KİK.029.0/M) geçici teminat mektubu standart formunda ise işin adı, geçici teminat mektubunda bulunması zorunlu unsurlar arasında düzenlenmiştir. İdari şartnamede belirtilen ihalenin adı ile geçici teminat mektubunda geçen ihale adlarının farklı olduğu tespit edilmiştir. İdari Şartnamenin 21’nci maddesinde ihalede işin tamamı için teklif verileceği öngörülmüştür. Kaldı ki düzenlenen geçici teminat mektuplarının “51 Kalem Kuru ve Temel Gıda İhalesi” ve  “37 Kalem Kuru ve Temel Gıda İhalesi” için sunulduğu, idari şartnamede ihalenin “51 Kalem Kuru ve Temel Gıda” ve  “37 Kalem Yaş Sebze ve Meyve Alımı” olmak üzere iki gruptan oluştuğunun düzenlendiği, belirtilen grupların adı ile geçici teminatta yer alan ihale adlarının da farklı olduğu tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak, geçici teminatı uygun olmayan ve yaklaşık maliyetin ve kullanılabilir ödenek miktarının üstünde bir bedelle teklif veren ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçerli teklif kalmayan ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalede geçerli teklif kalmadığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul