En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-528
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :94
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-528
Şikayetçi:
 Çözüm Bilgisayar Bilgisayar Satıcılığı Prog. San. ve Tic. Ltd. Şti, Vekili Av.Pınar Uslu Silikon Binası Kat.1 Nk 14 1 06531 ODTÜ Yerleşkesi /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Eski İstanbul Yolu 15. Km Umuttepe Yerleşkesi 41380 Üçtepeler/KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2007 / 552
Başvuruya konu ihale:
 2006/127906 İhale Kayıt Numaralı “Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2007 tarih ve 07.00.11.0105/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 31.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi” Alımı ihalesine ilişkin olarak Çözüm Bilgisayar Bilgisayar Satıcılığı Prog. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin 06.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  09.01.2007 tarih ve 552 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle söz konusu ihaleye teklif verdikleri, ancak belgelerindeki eksiklikler ve tekliflerinin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları bunun mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           1- Başvuru sahibinin teklifinde idarece eksik olduğu belirtilen ve bu nedenle başvuranın değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak;

           

a-  TÜRKAK tarafından verilen akreditasyon belgesinin 2004 yılına ait olması ve bu durumun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine aykırı olması nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak idarece gönderilen ihale dosyasının incelenmesinden;

 

İdarece ihaleye ait idari şartnamenin 7.5.6. maddesinde, “CE Belgesi (Donanımla ilgili), TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve ISO 9000 Belgesi” nin istenildiği, istekli tarafından sunulan ISO 9000 belgesinin TSE Tarafından düzenlendiği, 04.10.2007 tarihine kadar geçerli olduğu, TSE’nin düzenlemiş olduğu bu belgenin ayrıca TÜRKAK tarafından teyit edilmesi zorunluluğu bulunmadığı, aksine uygulamanın Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine aykırılık oluşturduğu ve bu nedenle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırılık oluşturduğu tespit edilmiştir.

 

b- FUJITSU SIEMENS’e ait CE Uygunluk beyanlarının İdari Şartnamenin 7.5.4. maddesine göre taşıması gereken Apostille kaşesi veya konsolosluk onayının bulunmaması nedeniyle başvuranın değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak;

 

Sözkonusu belgelerin özel belge olması nedeniyle Apostille kaşesini taşımasının gerek bulunmadığı, anılan belgelerin düzenleyen kişinin iradesine göre meydana geldiği ve ayrıca bir onaya gerek bulunmadan hüküm ve sonuçlarını doğurduğundan Dışişleri Bakanlığı veya konsolosluk onayına gerek bulunmadığı, bu nedenle de başvuranın değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

c-  FUJITSU SIEMENS’e ait yetki belgesinde imzası bulunan kişilerin yetki belgesinin ve imza sirkülerinin bulunmadığı gerekçesiyle başvuranın değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak;

 

Söz konusu yetki belgesinin anılan kuruluş tarafından ürünlerinin teklif edilmesi, satılması ve kurulumunun yapılması konusunda başvurana yetki veren bir belge olduğu, bu belgeyi düzenleyenin imza sirküsü ve yetki belgesinin idareye verileceğine dair ihale dokümanında herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı, kaldı ki idarenin bu belgenin sıhhati konusunda şüpheye düşmesi durumunda düzenleyen kuruluştan bunu teyit etmesinin mümkün olduğu dikkate alındığında , idarece bu nedenle başvuranın değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

2- Başvuran tarafından demo yapılmasının ihale dokümanında bir yeterlik kuralı olarak öngörülmediği dolayısıyla bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı iddiasına ilişkin olarak;

 

İdarece hazırlanan teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde;

 

Teklif sahibi firma daha önce gerçekleştirdiği ve halen yürüttüğü Hastane Bilgi Sistemleri çalışmaları ile ilgili olarak hastane özelliklerini  kullanılan donanım ve yazılım konfigürasyonları ile adet ve kapasiteleri zorunlu olarak ve açıkça belirtecektir. Kurumumuz bu konuda yeterli temas ve ve incelemeleri yapacaktır. Teklif değerlendirme aşamasında firma uyguladığı hastane yazılımları konusunda kurumun istemesi halinde her türlü masrafı firma tarafından karşılanmak üzere yerinde sunum (demo) yapacaktır. Sunumun yeri ve zamanı kurum ile firma arasında belirlenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu düzenleme uyarınca ihale komisyonunca 02.11.2006 tarihli ara kararıyla 13.11.2006 tarihinde demo yapılmasına karar verilmiş ve bu durum ihaleye katılan her iki firmaya da bildirilmiştir.

 

Başvuran firmanın 07-09 Kasım 2006 tarihlerinde yapılan demo sonucunda teklif edilen ürünün teknik şartnamenin 114., 127., 129., 156., 365., 383., 411., 496., 499., 550., 561., 568., 682., 683., 691., 829., 851., 409., 353., 355., 24., 298. ve 349 uncu maddelerinde belirtilen özelliklerin sağlanmadığının belirlendiği, ancak başvuran istekli tarafından belirtilen maddelerdeki şartların düzeltileceğinin bildirildiği, aynı teknik şartnamenin 30., 120., 122., 124., 500., 509., 546., 832., 13. ve 16. maddelerine olan uyumsuzluğun giderilmesinin mümkün olmadığının başvuran tarafından kendilerine ifade edildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

           

            İdarece teknik şartnamede demo’nun yapılacağının belirtildiği ve yapılan demo’da ihaleye katılan istekliler arasında ayrım yapıldığına dair herhangi bir bilgi ve belgeye de rastlanılmadığından, yapılan demo sonucunda yetersiz olduğu ihale komisyonunca belirlenip tutanak altına alınan başvuranın değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata ve ihale dokümanına bir aykırılık bulunmamaktadır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1- Başvuru konusu ihaleye ait idari şartnamenin 36.3. maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesiyle ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde aşağıdaki formül uygulanacaktır. İhalede yapılan hesaplama sonucunda en düşük teklif dikkate alınacaktır. İhale bu teklifi veren firma üzerinde kalacaktır.

 

Efektif Fiyat=fiyat/(1+(Nispi ağırlık oranı/100))

 

Bu formülizasyon ile efektif fiyat belirlenir. Efektif fiyatı düşük olan firmaya ihale yüklenilir. Efektif fiyat belirlenir iken firmanın teklif etmiş olduğu fiyat dışı unsurların toplamı 100’e bölünür ve 1 ile toplanır. Çıkan değer firmanın teklif etmiş olduğu fiyata bölünerek efektif fiyat tespit edilmiş olur.

 

36.3.1. Teklif edilen bedelin fiyat içindeki fiyat dışı unsurların nispi ağırlık oranı toplamı %25’tir. Teklif edilen fiyatın ağırlık oranı %75’tir.

 

FİYAT DIŞI UNSURLAR

 

1- Firmanın bilişim alanındaki deneyimi (5 yıl üzerinden her yıl için %0,5): Max. Nispi Ağırlık %4

 

2- Firmanın medikal sistemlerin entegrasyonu konusunda özellikle radyoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi ve laboratuar cihazları ile HL7 ve/veya DICOM bazlı entegrasyon gerçekleştirmiş olması (entegre edilen her cihaz için %0,2. İlgili bölümlerden alınmış onaylı listeler ile belgelenecektir. Max. Nispi Ağırlık %4

 

3- Firmanın EHBYS uygulamasının iş akışı tabanlı olması ( Örnek iş akış dokümanları ve ekran görüntüleri ile belgelenecektir.) Nispi Ağırlık %7

 

4- Firmada çalışmakta olan sağlık bilişiminde uzman programcı sayısı (6’nın üzerindeki ilave her bir programcı için %0,5): Max. Nispi Ağırlık %3

 

5- Firmada çalışmakta olan sağlık finansı konusunda uzaman sayısı (her bir finans uzmanı için %0,5): Max. Nispi Ağırlık %3

 

6- Firmada çalışmakta olan yazılım uzmanlarının (sadece bilgisayar / elektronik mühendisi) sayısı (4’ün üzerindeki ilave her bir bilgisayar / elektronik mühendisi için 0,5): Max. Nispi Ağırlık %4

 

Buna ilişkin olarak Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinde;  

 

 

Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.” Hükmü ile,

 

56 ncı maddesinde;

 

İhale dokümanında fiyat dışı unsurların dikkate alınacağının belirtilmesi halinde, idareler ayrıntıları idari şartnamelerde düzenlenmek üzere, ihale konusu malın özelliğine göre aşağıda belirtilen unsurlardan tümünü veya bir kısmını dikkate alarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyebilir:

 

a) İşletme ve bakım maliyeti: İşletme ve bakım maliyeti, idarelerce satın alınacak malların ekonomik ömürleri ve kapasiteleri çerçevesinde işletilmeleri veya kullanılmaları, bakımları, dolaylı olarak değişken maliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile kullanım döneminde çıkabilecek olası sorunların giderilmesini kapsar.

 

Satın alınacak malların işletme ve bakım maliyeti, malların kullanım ömrü boyunca ortaya çıkacak maliyetin en önemli bölümünü oluşturmaktadır.

 

Malların kullanım ömrünün tamamı, bir bölümü veya garanti süresi göz önüne alınarak, bu süre içindeki;

           

            1) periyodik bakım aralıkları,

 

            2) periyodik bakımların süreleri,

 

            3) periyodik bakımda değişecek yedek parça ve sarf malzemelerinin maliyeti,

 

4) periyodik bakımların işçilik maliyeti,

 

5) idarenin arıza, hasar veya kullanım ömrünün dolması nedeniyle ihtiyaç duyacağı ve halen elinde bulunan benzer mallarla ilgili mevcut veriler esas alınmak suretiyle belirli bir çalışma süresi içinde alınması öngörülen yedek parçaların maliyeti,

 

ve işletme-bakım maliyeti niteliğindeki diğer maliyetler değerlendirilir.

 

            Ancak bu maliyetler, kullanım ömrü bir yıldan kısa süreli olan mal alım ihalelerinde dikkate alınmaz.

 

b) Maliyet etkinliği: İhale konusu malın/makinenin/tesisin/üretim hattının/teknoloji transferinin alım bedeli ile üretim için gerekli olan girdi maliyetleri ve malın üretilmesi/makinenin kullanılması için zorunlu olan işletme ve bakım maliyetleri, varsa enerji tüketim maliyeti veya üretim aşamasında kullanılan personel sayısından kaynaklanacak ilave maliyet unsurlarının toplamının nihai üretim içinde minimum seviyede olması suretiyle en fazla  faydanın sağlanmasıdır.

 

İdareler maliyet etkinliğinin hesabında; bir malın sadece satın alma bedelini değil bir birim ürünün elde edilmesi için satın alma bedeli üzerinden hesaplanacak yıllık amortisman tutarına yukarıda sayılan yıllık işletme dönemi giderlerini de ilave ederek yaklaşık birim üretim ve satış maliyeti unsurlarını da ilave etmek suretiyle yaklaşık bir maliyet belirlemek ve ikame edilebilir mallar arasında  en düşük maliyetli malın/makinenin maliyet etkinliğini büyük olarak değerlendirmek durumundadırlar.

 

c) Verimlilik : Alınması düşünülen mal ile kullanım alanına göre en fazla iş, ürün ve bu gibi çıktıların elde edilmesidir. İstekliler teknik şartnamede yer alan verimliliği garanti ettiklerini belirtirler. Değerlendirmede, fiyat teklifinde bulunulan malların verimliliğinin birim maliyeti hesaplanır.

 

d) Kalite: Bir malın belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama yeteneğine dayanan özelliklerinin toplamıdır. Malın kalitesi, tasarım, üretim, servis ve bakım gibi birbiri ile ilişkili faaliyetlerin her aşamasından etkilenir. Bu hususların objektif olarak değerlendirilmesi ve belgelere dayandırılması gerekir.

 

e) Teknik değer: Tedarik edilecek malın kullanım alanına bağlı olarak ileri teknolojiler ile üretilmiş olması, kapasite ve verimlilik açısından yeni dizaynlara uygun olması, sistemin ihtiyaca göre taşınabilir olması, sistem tasarımı, yerleşim birimi, montaj ve aksesuarı, işletme koşullarına uygun olması, iş güvenliği açısından gerekli koşulları taşıması, üretim metot ve teknikleri açısından rakipleri ile yarışabilir olması gibi unsurlardan işin özelliğine göre idarelerce uygun bulunanlar dikkate alınabilir.

 

f) Özel ilave kriterler: İdarelerce, ihale konusu malın niteliği gereği dikkate alınmasında yarar görülen eğitim, satış sonrası servis imkanlarının mevcut olup olmadığı, yok etme masrafı gibi özel ilave kriterler idari şartnamede belirlenebilir. Ancak bu kriterlerin ihale konusu malın ekonomik açıdan avantajını ortaya koymaya yönelik olması ve mümkün olduğu takdirde parasal değer olarak ifade edilebilmesi esas olmalıdır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen hükümlerle idarenin fiyat dışı unsurlara ilişkin düzenlemesi değerlendirildiğinde, idarece yeterlik değerlendirmesinde istemiş olduğu iş deneyiminin fiyat dışı unsur olarak öngörülmesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 56 ıncı maddesine uygun olmayan şekilde fiyat dışı unsur belirlenerek değerlendirme yapılması anılan hükümlere aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

2- İdari Şartnamenin 7.4 maddesinde bezer iş olarak, “Entegre hastane bilgi yönetim sistemi kiralama veya satın alma işleri kabul edilecektir.” şeklinde tanımlama yapıldığı,

 

Söz konusu benzer iş tanımlamasının (ihalenin yabancı isteklilere de açık olduğu gözönüne alındığında), rekabeti engelleyici nitelikte ve mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul