• Karar No: 2007/UM.Z-529
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :96
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-529
Şikayetçi:
 Ams Tıbbi Cihazlar İml. İth. İhr. Ltd. Şti., Kazım Karabekir Cad. No:95/75 İskitler/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Çukurova Devlet Hastanesi, H.Ömer Sabancı Cd. Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.08.2006 / 24518
Başvuruya konu ihale:
 2006/65440 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz Alımı (6 Nolu Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.11.2006 tarih ve 07.06.80.0105/2007-48E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Çukurova Devlet Hastanesi nce 31.07.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı (6 Nolu Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Ams Tıbbi Cihazlar İml. İth. İhr. Ltd. Şti.´nin, 11.08.2006 tarih ve 24518 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak 21.08.2006 tarih 2006/AK.M-680.1 sayılı Kurul kararıyla iddiaların incelenmesine geçildiği,   

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, mevzuata aykırı olduğu belirlenen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, idareye bildirilmesine,

            Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde  özetle; söz konusu ihalede 8 adet anestezi cihazı alımına ilişkin olarak idarece hazırlanan teknik şartnamede bir firmanın ürününe yönelik düzenlemenin yapıldığı ve rekabetin engellendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            21.08.2006 tarih ve 2006/AK.M-680.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesi nedeniyle inceleme iddialarla sınırlı olarak yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarıyla sınırlı inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde;

 

İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. ” hükmü ile,

 

12 nci maddesinde,

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.  

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. ” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru konusuna ilişkin olarak 18.12.2006 tarih ve 2098 sayılı yazıyla başka bir akademik kuruluştan konuya ilişkin olarak teknik görüş istenilmiş, anılan akademik kuruluştan 01.02.2007 tarih ve 51 sayı ile gönderilen görüş yazısında söz konusu cihaza ilişkin olarak hazırlanan teknik şartnamenin;

 

2.1-d, 2.1.1., 2.1.4., 2.2.21., 2.3.1., 2.3.3., 2.3.4., 2.4.4., 2.4.6., 2.4.8., 2.6.3., 2.7.11., 2.7.17., 2.7.20., 2.7.41. maddelerinin rekabeti engelleyici maddeler içerip tek bir cihazı tanımlar nitelikler taşımakta” olduğu görüşüne yer verilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen görüş ve mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden idarenin hazırladığı teknik şartnamenin 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve 12 nci maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere konunun, ihaleyi yapan  idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

“İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince iptal  kararı verilmesi   gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                       

 

            K.  Nejat ÜNLÜ                             Adnan ZENGİN                    Bilal KARACA         

              Kurul Üyesi                                      Kurul Üyesi                           Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul