• Karar No: 2007/UM.Z-530
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :97
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-530
Şikayetçi:
 Efe Tıp İnş. Gıda Nak. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti., 23 Nisan Mahallesi Üniversite Bulvarı Tuna Apt. 281 Zemin Kat Şahinbey/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi, Sarıgüllük Mah. Fevzi Çakmak Bulvarı Şehitkamil/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2007 / 1171
Başvuruya konu ihale:
 2006/150367 İhale Kayıt Numaralı “Sonuç Karşılığı Merkez Laboratuarı Kitleri Alımı (3.Grup Eliza Cihazı Kitleri)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.02.2007 tarih ve 07.00.29.0027/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi’nce 30.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sonuç Karşılığı Merkez Laboratuarı Kitleri Alımı (3.Grup Eliza Cihazı Kitleri)” ihalesine ilişkin olarak Efe Tıp İnş. Gıda Nak. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  15.01.2007 tarih ve 1171 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anılan ihalede 3 üncü grup eliza cihazı kitlerine ilişkin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubunda, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olmadığı ve teklif mektubunda 8 inci maddenin devamına “tamamını” ifadesine yer verildiği, ancak eki birim fiyat cetvelinde sadece 3 üncü gruba teklif verildiği, bu sebeple ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubunun 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine ve idari şartnamenin 21.1 ve 24.2 maddesine uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 18 inci maddesinin, “İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan bedel üzerinden verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.”,

 

            21.1 maddesinin, “Bu ihale kısmi teklif verilebilir. Ancak;”

            21.2 maddesinin, “Burada her grup için ayrı ayrı ve her grupta bulunan kitlerin tamamına teklif verilecektir. Teklifler gruplara göre değerlendirilecektir.”,

 

Ayrıca, ihale işlem dosyasında yapılan incelemede; idare tarafından isteklilere satılan ihale dokümanı içerisinde yer alan birim fiyat teklif mektubu standart formunun 8 inci maddesinin, “İhale konusu işin [tamamını/ (fiyat cetvelinde yer alan mal kalemlerini /kısmını)] teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden  KDV hariç [para birimi belirtilerek teklif edilen toplam bedel rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel karşılığında  yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz.”,

 

Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde, “...Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. ...” hükmü,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif mektuplarının şekli” başlıklı 49 uncu maddesinde, “Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanır.(standart form KİK018.0/M, KİK019.0/M)

            Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a)   Yazılı olması,

b)   İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)      Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

e)Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce  imzalanmış olması.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından  veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Teklif mektuplarının taşıması zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara kesinlikle başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılacaktır.” hükmü mevcuttur.

 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 21 sıra nolu Genel Tebliğin “Yeni Türk Lirası İşlemleri” “Amaç ve Kapsam” başlıklı II inci maddesinde, “5083 sayılı Kanun gereğince 1.1.2005 tarihinden itibaren Yeni Türk Lirası uygulamasının başlaması nedeniyle, genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idarelerin her türlü gelir ve giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve ödenmesi ile bu işlemlerin muhasebe kayıtlarına alınmasında uyulacak usul ve esasları belirlemek ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek amacıyla bu Tebliğ düzenlenmiştir.”,

 

“Genel Bütçeye Dahil Daireler Ve Katma Bütçeli İdareler İle Saymanlıklarca Yapılacak İşlemler” başlıklı (III) üncü maddesinin (9) nolu alt maddesinde, “Diğer taraftan, düzenlenen belge ve raporlarda değerlerin rakamla yazılmasında, binlik ayraç için nokta (.), kuruş gösterimi için ise ondalık ayraç olarak virgül (,) kullanılacaktır. Örnek: 2.543.128,76 YTL” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan birim fiyat teklif cetvelinde, sadece 3 üncü gruba teklif verildiği, birim fiyat teklif mektubunun 8 inci maddesinin ise; “İhale konusu işin tamamını teklif mektubumuz ekindeki birim fiyat cetvelinde belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç 401,325.00-YTL (Dörtyüzbirbinüçyüzyirmibeş YTL ) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. Bu ihalede tekliflerin kalem bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz. ...” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan birim fiyat teklif mektubunun 8 inci maddenin (5) nolu dipnotunda; “İdareler, kısmi tekliflere açık ihalelerde, ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde 8. maddenin devamı olarak “ Bu ihalede, tekliflerin kalem/kısım bazında ayrı ayrı değerlendirileceğini, teklif ettiğimiz her bir mal kalemi/ kısmı için ekte sunulan fiyat cetvelinde yer alan mal kalemi / kısmından bir veya daha fazlasının üzerimize bırakılabileceğini, bu durumda üzerimizde kalan mal kalemi/ kısmının tutarları üzerinden hesaplanacak toplam bedelle üzerimizde kalan işi yapacağımızı kabul ve taahhüt ederiz. ifadesine yer verilerek düzenlenen Teklif Mektubu örneğini ihale dokümanı içinde isteklilere vereceklerdir. Kısmi teklife izni verilmeyen ihalelerde sadece “tamamını” ifadesine yer verilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Anılan düzenleme, birden fazla gruba teklif veren isteklilerin tekliflerinin bir grubuna ihalenin bırakılması, bir grubunun uygun görülmemesi halinde isteklinin teklifinin bütün olduğuna ve kendi teklif verdiği grupların tamamı alınmadığı gerekçesiyle itirazına ve idare ile istekli arasında çıkması muhtemel uyuşmazlığa engel olunması amacına yöneliktir.

 

Şikayete konu ihalenin kısmi teklife açık olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sadece 3 üncü gruba teklif verildiği, 3 üncü grupta yer alan mal kalemlerinin kısımlara bölünmesi veya 3 üncü grubun kalem bazında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, tekliflerin her bir grubun toplam bedeli üzerinden grup bazında değerlendirileceği aşikardır. İhale üzerinde bırakılan istekli sadece 3 üncü gruba teklif vermiş olup, bu teklifinin kendi içinde kısımlara ayrılması mümkün olmadığından teklif mektubu eki cetvelde yer alan mal kalemlerinin tamamına veya bir kısmına ilişkin herhangi bir ayrım yapılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

 

Diğer taraftan, şikayetçi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubunun 8 inci maddesinde yer alan “tamamını” ifadesinin ihale konusu “grubun tamamına” şeklinde yorumlandığı anlaşılmaktadır. Teklif mektubunun mütemmim cüzü olan eki birim fiyat cetvelinde ihale konusu işin sadece 3 üncü grubuna teklif verildiğinin belirtildiği, bunun yanında yine teklif mektubunun 8 inci maddesinin devamında birim fiyat teklif cetveline atıf yapılarak işin teklif verilen kısımlarının ve bu kısımlar için teklif verildiğinin belirtildiği, ayrıca geçici teminat tutarının da, teklif verilen grubun toplam tutarına uygun olarak verildiği anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, başvuru sahibince ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif mektubunun 8 inci maddesindeki “... 401,325.00-YTL (Dörtyüzbirbinüçyüzyirmibeş YTL ) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. ...” düzenleme nedeniyle, teklif mektubunda yer alan rakam ve yazının birbirine uygun olmaması gerekçesiyle, teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki iddiasına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda;

 

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 21 sıra nolu Genel Tebliğinde; “Parasal değerlerin rakamla yazılmasında, binlik ayraç için nokta (.), kuruş gösterimi için ise ondalık ayraç olarak virgül (,) kullanılacaktır.” yer alan düzenlemenin “Genel Bütçeye Dahil Daireler Ve Katma Bütçeli İdareler İle Saymanlıklarca” Yeni Türk Lirasına ilişkin olarak yapılacak işlemleri kapsadığı, piyasada faaliyet gösteren tacirler tarafından da uygulanması zorunluluğuna ilişkin bir hüküm bulunmadığı, kaldı ki istekli tarafından teklif edilen tutarın yazıyla (Dörtyüzbirbinüçyüzyirmibeş YTL ) açıkça ifade edildiği görülmüştür.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Başvuru sahibinin teklifi, matbu birim fiyat teklif mektubunda yer alan (5) no’lu dip notun yer almaması gerekçe gösterilerek idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            İhale kısmi teklife açık olup başvuru sahibi 1 ve 3’üncü grup kalemlere teklif vermiştir. Başvuru sahibinin sadece iki kaleme teklif verdiği açık olup (5) no’lu dip notun teklif mektubunda yer almamış olması, teklifin esasını değiştirmeyen matbu bir düzenlemedir. Bu nedenle başvuru sahibinin teklif mektubunun geçerli kabul edilmesi gerekmektedir. Şikayetçinin teklifi, üzerine ihale bırakılan isteklinin teklifinden daha ucuz olduğundan 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( a ) bendi uyarınca “Düzeltici İşlem”e karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

                        K. Nejat ÜNLÜ                                                        Bilal KARACA     

                          Kurul Üyesi                                                               Kurul Üyesi

 

 

KARŞI OY

 

4734 sayılı Kanun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında " İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü yer almaktadır.

           

İncelemeye konu ihalede 2 isteklinin teklif verdiği 1 geçerli teklif bulunduğu gözönüne alındığında, 4734 sayılı Kanunun 5. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen ilkeler inceleme konusu ihalede  oluşmadığından, ihalenin bu gerekçeyle iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                           Adnan ZENGİN                                                                          

                             Kurul Üyesi

                       

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul