• Karar No: 2007/UM.Z-531
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :98
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-531
Şikayetçi:
 Akın Petrolleri İnş. Dayanıklı Tük. Mal. San. ve Tic A.Ş., Akçay Yolu 5.Km Edremit/BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Zeytinli Belediyesi Başkanlığı, Küçük Cami Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı 154 10305 Zeytinli - Edremit/BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1631
Başvuruya konu ihale:
 2006/178371 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı İçin Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.02.2007 tarih ve 07.00.35.0165/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Zeytinli Belediyesi Başkanlığı’nca 28.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı İçin Akaryakıt ve Madeni Yağ Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akın Petrolleri İnş. Dayanıklı Tük. Mal. San. ve Tic A.Ş.’nin 10.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2007 tarih ve 1631 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın, hiç bir evrakın suretten tasdikli olmaması gerekirken imza sirküsü ve yetki belgelerinin suretten çoğaltılarak aslı idarece görülmüştür şerhi düşülerek imzalandığı, ortaklık hisse beyanının boş verildiği, banka referans ve mali durum bildiriminin istenen standart forma uygun olmadığı, teklifinin de aşırı düşük teklif olduğu iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin belgelerin sunuluş şekline ilişkin 30 uncu maddesinde; “Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Aday veya isteklilerin, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına eklemeleri mümkündür. Aday veya istekliler tarafından bu yönde yapılacak başvuruların ihaleden önce idarenin yetkili personelince karşılanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin belgelerin sunuluş şekline ilişkin 7.5 maddesinde de;

“…7.5.1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. (Ek: 22/06/2005 – 25853 R.G. / 21 md.) Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

7.5.2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.5.3-İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan firma anılan mevzuat hükmü ve idari şartname gereği sunulması istenen belgelerden, kendisinin düzenlemiş olduğu belgelerin dışında diğer kurum ve kuruluşların düzenlemiş olduğu belgelerin aslını idareye ibraz ettiği ve ihale dosyasına idarece aslı görüldüğüne dair şerh düşülen belgeleri koyduğu, bu belgeler arasında imza sirküsü ve yetki belgelerinin de bulunduğu görülmüştür.

 

İhale mevzuatında ve idari şartnamede isteklilerin idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini sunabilmelerine imkan verildiğinden, başvuru sahibinin sunulan evrakların suretten tasdikli olmaması gerekirken imza sirküsü ve yetki belgelerinin suretten çoğaltılarak aslı idarece görülmüştür şerhi düşülerek imzalanan belgelerin sunulduğuna dair iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) İhale üzerinde bırakılan firma ortaklık hisse beyanında beyanı gereken bir ortaklık ve/veya hissesi bulunmadığını ve bu durumda bir değişiklik olması halinde bildirmeyi kabul ve taahhüt etmiştir ve ortaklık/hisse beyanını standart forma uygun olarak vermiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin ortaklık hisse beyanının boş verildiği iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ekonomik ve mali yeterliğin tespitine ilişkin olarak bankalardan temin edilecek belgeleri düzenleyen 31 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği ihalelerde, teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/M ve KİK030.1/M) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun (standart form KİK030.1/M) ihale veya son başvuru tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

Gerek görüldüğünde bu belgelerin ilgili bankanın Genel Müdürlüğünden veya şubesinden teyidi idarelerce yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.” hükmü yer almakta olup idari şartnamenin 7 nci maddesinde de yeterlik kriteri olarak bu hükme uygun düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan firma, ihale dokümanı gereği ekonomik ve mali yeterliğin tespitine ilişkin olarak aldığı referans mektuplarını ve referans mektuplarının teyitlerini mali durum bildirimine ekleyerek teklif zarfı içerisinde sunmuştur. Sunulmuş olan mali durum bildirimi anılan Yönetmelik ekinde yer alan standart mali durum bildirimi ile bire bir aynı olmasa da standart formda istenen bilgileri karşılamaktadır. Bu nedenle başvuru sahihinin ihale üzerinde bırakılan firmanın banka referans ve mali durum bildiriminin istenen standart forma uygun olmadığı iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

4) Mal alımı ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesindeki aşırı düşük fiyat sorgulamasına ilişkin hükümlerin uygulanmasında, piyasanın ve tedarikçilerin kendi koşulları çerçevesinde fiyatların teklif edildiği hususlarında genel bir kabul bulunmaktadır. İdarelerce aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması halinde Kanunun 38 inci maddesi çerçevesinde konu ele alınarak, idarenin yapmış olduğu sorgulamaya karşılık firmaların yapmış olduğu açıklamaların ve belgelendirilmelerin uygun olup olmadığı hususuna dikkat edilmekte; idarelerce bu yönde bir sorgulama yapılmasına gerek görülmeyen hallerde ise bu durum bir eksiklik olarak değerlendirilmemektedir.

 

Diğer taraftan, 20.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 17.07.2004 tarih ve 25525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Tarifeler Yönetmeliği uyarınca 01.01.2005 tarihinden itibaren akaryakıt ürünlerinin fiyatları piyasada serbest olarak oluşmaya başladığından, idarelerce aşırı düşük teklif sorgulamasında kullanılabilecek resmi bir fiyat tarifesi bulunmamaktadır. İdarenin şikayet başvurusu üzerine verdiği cevapta, ihaleye verilen tekliflerin aşırı düşük olmadığı sonucuna varıldığı belirtilmektedir.

 

Anılan mevzuat hükümleri, verilen teklifler ve idarenin beyanı birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük teklif olduğu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul