• Karar No: 2007/UM.Z-533
  • Toplantı No: 2007/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/007
Gündem No :100
Karar Tarihi:12.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-533
Şikayetçi:
 Deltamed Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti., Karanfil Sokak No:12/2 06650 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi, Süleymanlar Mah. Hastane Cad. 67320 Ereğli/ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2006 / 41089
Başvuruya konu ihale:
 2006/164700 İhale Kayıt Numaralı “22 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (2. Kalem Beyin Cerrahi Su Soğutmalı Mikromotor)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.01.2007 tarih ve 07.10.58.0165/2006-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’nce 27.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “22 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (2. Kalem Beyin Cerrahi Su Soğutmalı Mikromotor)” ihalesine ilişkin olarak Deltamed Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti ´nin, 20.12.2006 tarih ve 41089 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, düzenlenen 04.01.2007 tarih ve 07.10.58.0165/2006-68  sayılı Ek İnceleme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 08.01.2007 tarih ve 2006/AK.M-1058.1 sayılı Kurul Kararıyla; “Başvurunun reddine,

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine,

İdareye yapılan başvuru üzerine idare iradesini ortaya koyduğundan incelemenin doğrudan Kurumca yapılmasına”  karar verildiği, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine” karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalenin “Beyin Cerrahi Su Soğutmalı Mikromotor” kalemi olan ikinci kaleminin teknik şartnamesinin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinin tek firmayı tarif ettiği ve rekabeti engellediği, idarenin zeyilname düzenleyerek durumu düzeltmeyi amaçladığı, yapılan düzelme sonucunda dahi teknik şartnamenin tek firmayı tarif ettiği ve rekabeti engellediği iddia edilmektedir.

 

Kamu İhale Kurulunun 08.01.2007 tarih ve 2006/AK.M-1058.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmiş olup, inceleme iddiaların incelenmesi kapsamında iddialarla sınırlı olarak yapılmıştır.

 

            İhaleye katılmak üzere 11 firma ihale dokümanı satın almıştır. İhale dokümanı satın alan firmalardan Medel Tıp Tıbbi Ekipmanlar İmalat İth. İhr. Ltd. Şti. 06.12.2006 tarihli şikayet dilekçesi ile, Deltamed Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. 13.12.2006 tarihli şikayet dilekçesi ile, Aygün Cerrahi Aletler Pazarlama Ltd. Şti. 14.12.2006 tarihli şikayet dilekçesi ile, ihalenin şikayete konu Beyin Cerrahi Su Soğutmalı Mikromotor Cihazı olan 2. nci kaleminin sadece Aesculap marka motora uygun olarak tek bir marka ve modele uyacak şekilde düzenlendiği, bununda rekabeti engellediği iddiası ile idareye başvurusunda bulunmuştur.

 

            İdare Medel Tıp Tıbbi Ekipmanlar İmalat İth. İhr. Ltd. Şti.’nin şikayet başvurusu üzerine 15.12.2006 tarihli zeyilname ile ihalenin Beyin Cerrahi Su Soğutmalı Mikromotor Cihazı kaleminin teknik şartnamesinin 6 ncı maddesinde yer alan; “Sistemle beraber 1 adet yetişkin, 1 adet pediatrik tip kraniyotomi ataçmanı, 125 mm ve 145 mm uzunluğunda 2 adet açılı, 115 mm uzunluğunda 1 adet düz çalışma ataçmanı teklife dahil edilecektir. Bu ataçmanlar 10.000-75.000 rpm arasında istenilendevirde sabitlenerek çalışabilmelidir. Ayrıca bu sabitten devir ayak pedalı ile de progresiv olarak ayarlanabilmelidir.” düzenlemesini; “Sistemle beraber 1 adet yetişkin, 1 adet pediatrik tip kraniyotomi ataçmanı, 115-125 mm ve 145-159 mm uzunluğunda 2 adet açılı, 101-115 mm uzunluğunda 1 adet düz çalışma ataçmanı teklife dahil edilecektir. Bu ataçmanlar 10.000-75.000 rpm arasında istenilendevirde sabitlenerek çalışabilmelidir. Ayrıca bu sabitten devir ayak pedalı ile de progresiv olarak ayarlanabilmelidir.” şeklinde, teknik şartnamenin 11 inci maddesinde yer alan; “Sistemin sterilizasyonu ve korunmasına yönelik konteynır ve 2 adet tel sepet teklife dahil olmalıdır. Tel sepet içerisinde veya konteynırda sisteme ait bütün parçaların ayrı ayrı konabileceği standlar olmalıdır.” düzenlemesini, “Sistemin sterilizasyonu ve korunmasına yönelik konteynır teklife dahil olmalıdır. Konteynırda sisteme ait bütün parçaların ayrı ayrı konabileceği standlar olmalıdır.” şeklinde yeniden düzenlemiş ve düzenlenen zeyilnameyi ihale dokümanı satan bütün firmalara göndermiştir.

 

            İdare, Deltamed Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin şikayetini, süresinde yapılmadığı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi ve idari şartnamenin 14 üncü maddesi gereği ihale dokümanında değişiklik yapılması için yeterli süre bulunmadığı gerekçeleri ile, Aygün Cerrahi Aletler Pazarlama Ltd. Şti.’nin şikayetini ise başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belitilen krıterlere uygun olmadığı ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi ve idari şartnamenin 14 üncü maddesi gereği ihale dokümanında değişiklik yapılması için yeterli süre bulunmadığı gerekçeleri ile değerlendirmeye almamıştır.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığının tespit edilebilmesi için bir akademik kuruluştan 08.01.2007 tarihli yazı ile uzman görüşü istenmiştir. Alınan uzman görüşünde; “…teknik şartnamenin 3 ve 4 üncü maddelerinde geçen tork değerlerinin sadece Aesculap marka cihazın kataloglarında yer aldığı, diğer sağlayıcıların kataloglarında ise bu değerlerin belirtilmediği görülmüştür. Bununla birlikte 13 üncü maddede geçen “Teklif edilen malzemelerin tamamı aynı marka olacaktır. Farklı markalardan yapılacak kombinasyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.” ifadeleri nedeni ile ilgili teknik şartnamenin belirli bir markayı işaret ettiği düşünülmektedir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesinde; ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine teknik şartnamelerde yer verileceği, belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı hükmü yer almaktadır.

 

Diğer yandan 27.12.2006 tarihinde yapılan ihalede, ihalenin Beyin Cerrahi Su Soğutmalı Mikromotor Cihazı olan 2 nci kalemine sadece Taht Medikal San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif verdiği ve teklif edilen cihazında “AESCULAP MİCROSREED EC SYSTEM” marka olduğu görülmektedir.

 

İhalenin şikayete konu 2 nci kalemine tek bir firmanın teklifte bulunduğu, teklif edilen ürünün şikayet dilekçesinde tarif edildiği belirtilen marka cihaz olduğu ve alınan teknik görüşte belirtilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde teknik şartnamenin tek bir marka ve modele yönelik olarak hazırlandığı, bu hususun ise 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelere ve 12 nci maddeye aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle ihalenin Beyin Cerrahi Su Soğutmalı Mikromotor Cihazı olan 2 nci kaleminin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Yukarıda tespit edilen aykırılık ihalenin iptalini gerektirmekteyse de, iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan incelemelerde herhangi bir iptal yada düzeltici işlem kararı verilemediğinden tespit edilen aykırılıkların Sağlık Bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir. Ancak şikayete konu ihalenin Beyin Cerrahi Su Soğutmalı Mikromotor Cihazı olan 2 nci kalemi 12.02.2007 tarih ve 2007/UM.Z-532 sayılı Kurul kararı ile iptal edildiğinden yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

 12.02.2007 tarih ve 2007/UM.Z-532 sayılı Kurul kararı ile ihalenin ikinci kaleminin iptaline karar verildiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul