En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-549
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :5
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-549
Şikayetçi:
 24.11.2006 Tarihli Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 İskenderun Devlet Hastanesi İskenderun Devlet Hastanesi Ana Bina Dumlupınar Mah. 264 Sok. 1 31200 İskenderun/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2005/29723 İhale Kayıt Numaralı “56 Kalem Kırtasiye Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.02.2007 tarih ve 07.10.40.0162/2007-62E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İskenderun Devlet Hastanesi’nce 04.03.2005 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan “56 Kalem Kırtasiye Alımı” ihalesine ilişkin olarak, İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

24.11.2006 tarihli Başkanlık İsteminde konu 12.11.2006 tarihli Aydınlık Dergisi haber yazısında, İskenderun SSK Hastanesinin adının Körfez Devlet Hastanesi olarak değişmesi sırasında bütün basılı evrakların değiştirilmesi gerektiğinden hızlıca ihale açıldığı, gizli teklif usulüyle açılan ihalenin 35 milyar olması gerekirken 68 milyar bedelle Sabah Ofsetin sahibi ve bir siyasi partinin yöneticisi olan Murat Sabah’a verildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1- 4734 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde; Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” hükmü,

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyet” başlıklı 6 ncı maddesinde; “İhale yapılmadan önce idare tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu malın yaklaşık maliyeti tespit edilir.

İdareler, ihale konusu alımın yaklaşık maliyetini dikkate alarak ihalenin eşik değerin altında kalıp kalmadığını belirler.

Yaklaşık maliyet, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

İdarelerce, ihale öncesi tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve isteklilere  veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.” şeklinde hüküm bulunmaktadır. Yönetmeliğin 7 nci maddesinde ise yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin ayrıntılı düzenlemeye yer verilmiştir.

 

Buna göre; idare, 28.02.2005 tarihli yazısı ile Sabah Ofset Matbaacılık Basın Yayın Toptan Kağıt Ambalaj Sanayi, Güneş Matbaacılık Makine San. Tic. Ltd. Şti. ve Ulusoy Ofset Matbaacılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti. olmak üzere üç firmadan yaklaşık maliyete esas olacak birim fiyatlarını bildirmesini istemiştir.

 

Üç Firma da birim fiyatlarını 28.02.2005 tarihli yazı ile idareye bildirmiş, firmalar tarafından bildirilen birim fiyatlar da idarece düzenlenen yaklaşık maliyet hesap tutanağına işlenmiştir. Ancak idarece, yaklaşık maliyete esas birim fiyat olarak herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin en düşük birim fiyatı teklif veren firmanın birim fiyatları baz alınarak ihale konusu işin yaklaşık maliyeti tespit edilmiştir. Yönetmeliğin; “Ancak idareler, gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan ve yaklaşık maliyetin hesaplanmasında sapmalara sebep olabilecek fiyat bildirimleri ile proforma faturaları değerlendirmeye almazlar. Buna ilişkin gerekçeleri hesap cetvelinde belirtirler.” hükmü gereğince idarece herhangi bir gerekçe gösterilmediğinden, yaklaşık maliyetin hesaplanmasında üç firmanın teklif ettiği birim fiyatların  idarece dikkate alınması gerekirdi. Bu nedenle idarece hesaplanan yaklaşık maliyetin, mevzuata uygun olarak hesaplanmadığı tespit edilmiştir.

 

2- 4734 sayılı Kanunun “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddesinde hangi hallerde ihalenin pazarlık usulüne göre yapılacağı hususunda hüküm bulunmaktadır. Kanunun anılan maddesinin (b) bendi ise; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

İhale, 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine göre yapılmıştır. Buna göre 4734 sayılı Kanunda; Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendine ilişkin olarak; I-) “… (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

II-) (a), (b) ve (c) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır…” şeklinde hükümler bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin “Fiyat görüşmesi” başlıklı 37 nci maddesinde ise; “Tekliflerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi aşamasından sonra, isteklilerle verdikleri  teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılacaktır. Bu fiyat görüşmesinde; ihale komisyonu istekliler ile yapacağı tek toplantıda, teklif veren isteklileri ve bunların teklif ettikleri fiyatları açıklar ve isteklilerden, ilk tekliflerine bağlı kalmak kaydıyla ihale kararına esas olacak son indirimli fiyat tekliflerini yazılı ve kapalı olarak sunmalarını ister. Verilen bu son fiyat teklifleri değerlendirilerek ihale sonuçlandırılır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

Yukarıya aktarılan hükümler çerçevesinde; 04.03.2005 tarihinde yapılacak ihale için idare, 03.03.2005 tarihli yazı ile üç istekliyi ihaleye davet etmiştir. İsteklilerin davet yazıları da aynı tarihte kendilere elden tebliğ edilmiştir.

 

İhaleye bir istekli tarafından teklif verilmiş, ancak idarenin anılan istekli ile bir fiyat görüşmesi yapıp yapmadığı hususunda ihale işlem dosyası üzerinden herhangi bir tespit yapılamamıştır. İhaleye teklif veren istekli ile ilk teklif bedelleri üzerinden sözleşme imzalanmıştır.

 

            3- 4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılım Kuralları” kenar başlığını taşıyan 10 uncu maddesinde, son fıkranın (a)-(j) bentlerinde belirtilen durumlardaki isteklilerin ihale dışı bırakılacağı düzenlenmesine yer verilmiş ve kesinleşmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu da bunlar arasında sayılmıştır. Bu hükme paralel olarak, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 inci maddesinde, isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/M ve KİK027.1/M), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu, sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi itibariyle vergi ve sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması ve sözleşme imzalanmadan önce bu hususa ilişkin belgeleri idareye sunması zorunludur.                

           

            Yapılan incelemede, ihaleye bir istekli tarafından teklif verildiği, kısmi teklife açık ihalenin tamamının da anılan istekli üzerinde kaldığı tespit edilmiştir. Anılan isteklinin ihale tarihi 04.03.2005 olmasına rağmen hem kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu, hem de kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığına ilişkin durumlarını ihale tarihi itibariyle söz konusu durumlarda bulunmadığını göstermediği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu hükümler uyarınca idarenin işlemi değerlendirildiğinde, sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak söz konusu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekmekte olup bu niteliği taşımayan belgelerin kabul edilerek sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

“İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince iptal  kararı verilmesi   gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                       

 

 K.  Nejat ÜNLÜ                          Bilal KARACA                Adnan ZENGİN                            

               Kurul Üyesi                                 Kurul Üyesi                         Kurul Üyesi 

 

 

                                                           GEREKÇEDE KARŞI OY

 

Kararda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile ilgili taahhütnamede (Standart Form- KİK027.0/M) “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin eksik olması mevzuata aykırılık olarak değerlendirilmiştir.

Söz konusu standart form 08/06/2004 tarihli Yönetmelik değişikliği ile getirilmiş, 22/06/2005 tarihli değişiklikle ise standart formun ikinci fıkrasına isteklilerin ihale dışı bırakılma sebeplerini taşımadıklarına ilişkin belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumlarını gösterir biçimde sunmalarına açıklık getirmek amacıyla “ihale tarihi itibariyle” ifadesi eklenmiştir. Dolayısıyla iki standart form arasındaki fark bu ifadeyle sınırlıdır.

İhalelerde eski standart formun sunulmasının taşıdığı bahse konu ifade eksikliği dolayısıyla, isteklinin bu belgeleri ihale tarihi itibariyle durumunu gösterir biçimde sunma zorunluluğu açısından zafiyet oluşturacağı gibi bir düşünce akla gelebilirse de, bu düşüncenin yerinde olmadığı aynı hususu düzenleyen idari şartnamenin 42 nci maddesindeki hükümden açıkça anlaşılmaktadır. Zira Şartnamenin söz konusu maddesinde;

“İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu Şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 40.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.”

Denilmek suretiyle isteklinin bu belgeleri “ihale tarihi itibariyle” durumunu göstermek üzere sunacağı tereddüde meydan vermeyecek biçimde kurala bağlanmış durumdadır.

İhale dokümanının bir bütün olduğu, isteklinin teklif mektubunda “ihale dokümanını okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yeri ve  çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve zemin şartlarını tetkik ettik, herhangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz.” İfadesiyle dokümandaki tüm hükümleri kabullenerek teklif verdiği gerçeği dikkate alındığında eski standart formdaki eksikliğin idari şartnamedeki açıklık karşısında önemini ve anlamını yitirdiği görülmektedir.

İşlevi ve sonuçları bakımından önemsiz olan söz konusu ifade eksikliğine rağmen taahhütnamenin mevcut haliyle kabulünde hukuki bir mahzur görülmemekle birlikte, yeni formata uygunluğun sağlanması amaçlanıyorsa bu hususun bilgi eksikliği kapsamında istekliye tamamlattırılması da mümkün bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, kararın bahse konu hususu aykırılık kabul eden gerekçe kısmına katılmıyorum.

 

Yaşar GÖK

Kurul Üyesi

 

 

GEREKÇEDE KARŞI OY

 

 

İsteklilerce sunulan 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasına ilişkin taahhütnamede (KİK 027) “ihale tarihi itibarıyla” ibaresinin bulunmaması teklifin esasına etkili bir eksiklik olmadığından, bu gerekçe ile herhangi bir teklifin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği görüşü ile kararın bu kısmına katılmıyoruz.

 

                  

              

                                                                                                     Muzaffer EREN                                                                                                                                            Üye                

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul