• Karar No: 2007/UM.Z-550
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :6
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-550
Şikayetçi:
 Tenay Elektronik Medikal Özel Sağlık İnş. İlaç ve San. Tic. Ltd. Şti, Y.Öveçler Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı 127. Sokak 4 06450 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Bağlarbaşı Mahallesi 71100 / KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1594
Başvuruya konu ihale:
 2006/164548 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Cihaz Alımı (7. Kısım Hormon Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.02.2007 tarih ve 07.00.32.0185/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nce 27.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Cihaz Alımı (7. Kısım Hormon Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Tenay Elektronik Medikal Özel Sağlık İnş. İlaç ve San. Tic. Ltd. Şti’nin 09.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.01.2007 tarih ve 1594 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 27.12.2006 tarihinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesince yapılan “2006/164548 İKN’li Kit Karşılığı Cihaz Alımı (7. Kısım)” ihalesine teklif verdikleri, ihale üzerinde kalan isteklice teknik şartnamede istenen serbest psa kit yerine kompleks psa kiti teklif edildiği, bu haliyle ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin idari ve teknik şartnameye uygun olmadığı hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Hormon cihazına ilişkin teknik şartnamenin B-3 maddesinde satın alınacak reaktifler arasında 1500 adet “serbest psa” kitine yer verildiği,

           

            İhale dosyası muhteviyatından, ihale üzerinde kalan istekli tarafından serbest psa kiti teklif edilip edilmediği hususu net olarak anlaşılamamakla birlikte, başvuru sahibinin yaptığı şikayet başvurusu üzerine idarece alınan karardan, ihale üzerinde kalan isteklice “serbest psa” yerine “kompleks psa” kiti teklif edildiği,

 

            Başvuru sahibinin, ihale üzerinde kalan isteklinin serbest psa yerine kompleks psa kiti teklif ettiğinden bahisle ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin teknik şartnameye uygun olmadığı ve bu nedenle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki iddiayı içeren şikayet dilekçesi ile idareye başvurduğu,

 

            Şikayet üzerine, ihale yetkilisince oluşturulan raportör heyetince hazırlanan raporda, özetle; serbest psa ve kompleks psa’nın birbirini tamamlayan iki test olduğu, toplam psa’dan kompleks psa’nın çıkartılması sonucu serbest psa değerinin elde edilebileceği, bu hususa ilişkin olarak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Üroloji Anabilim Dalı Başkanlığınca yapılan araştırmada, Erciyes Üniversitesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığının referans yazısında ve Urology Dergisinde yer alan araştırmada da, toplam psa ve kompleks psa ölçülmek ve ikinci değer birincisinden çıkartılmak suretiyle serbest psa miktarının bulunabildiği hususunun  klinik gözlemlerle uyuştuğu, yapılan işlemin doğrudan serbest psa ölçümüne göre daha değerli olduğunu gösterdiği hususlarının belirtilerek şikayetin uygun bulunmadığı görülmüştür.

 

            İhale dosyasının tetkiki neticesinde; tekliflerin değerlendirmesi aşamasında, ihale üzerinde kalan isteklice teklif edilen kompleks psa kitlerinin serbest psa kitleri yerine kabul edilmesine, bu itibarla ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin teknik şartnameye uygun olduğuna yönelik değerlendirmenin nasıl yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanmamıştır. Ancak, başvuru sahibinin idareye şikayeti üzerine, idarece alınan karar ve eklerinin incelenmesinden; “serbest” ve “kompleks” psa’nın “toplam” psa’yı oluşturması, serbest psa kiti kullanımıyla ile ulaşılmak istenen sonuca kompleks psa kitinin kullanımının da imkan vermesi ve kompleks psa kullanılarak elde edilen serbest psa değerlerinin doğrudan serbest psa çalışmasıyla elde edilenden daha değerli olduğuna yönelik akademik çalışma sonuçlarının da bulunması sebebiyle, ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin teknik şartnameye uygun bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar serbest psa kitinin kullanımıyla ulaşılmak istenen sonuca kompleks psa kitinin kullanımının da hizmet ettiği kabul edilse dahi, idarenin ihaleye çıkmadan, ihtiyacını net olarak belirlemesi ve ihtiyacını eksiksiz karşılamaya yönelik olarak ihale dokümanını hazırlaması gerekmektedir. Bu itibarla; idarenin, alımını yapmayı planladığı hormon cihazı ile birlikte çalışılacak reaktifleri (kitleri) ihaleye çıkmadan önce, ihtiyacını en iyi karşılayacak şekilde belirlemesinin daha uygun olacağı, bu bağlamda eğer kompleks psa kitlerinin serbest psa kitleri ile ulaşılacak amaca hizmet edeceğinin düşünülüyor olması halinde ihale dokümanının bu şekilde hazırlanması gerektiği, dolayısıyla teknik şartnamede belirtilmeyen kompleks psa kitlerinin serbest psa kitleri ile aynı amaca hizmet ettiğinden bahisle ihalenin, kompleks psa kiti teklif eden ve bu kitle çalışan cihaza ilişkin teknik şartnamede istenen belgeleri sunan istekli üzerinde bırakılmasında kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmamaktadır. Ayrıca idarece, ihale dokümanına uygun olmayan bir teklifin, tekliflerin değerlendirme aşamasında uygun bulunması, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan saydamlık, rekabet, eşit muamele gibi temel ilkelerin ihlal edildiğini göstermektedir.

 

 

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

 

“Serbest ve kompleks PSA”nın “toplam PSA”yı oluşturması, “serbest PSA kiti”     kullanımıyla ulaşılmak istenen sonuca “kompleks PSA” kitinin kullanımının da imkan vermesi ve “kompleks PSA” kullanılarak elde edilen “serbest PSA” değerlerinin doğrudan “serbest PSA” çalışılmasıyla elde edilenden daha değerli olduğu yönündeki mevcut akademik çalışma sonuçları doğrultusunda, teknik şartnameye uygunluğu kabul edilen teklifin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif seçilmesinde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığından, itirazen şikayetin uygun bulunmadığı oyuyla karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

            Hakkı USTAÖMER                                         H.Hüseyin GÜRHAN

                 Kurul Üyesi                                                     Kurul Üyesi

      

 

                                                                                                                                                                                                       

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul