En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-551
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :8
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-551
Şikayetçi:
 EMS Röntgen Elektronik Makina San. ve Tic. Ltd. Şti., 30.Sokak No:139 Ostim / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Devlet Hastanesi, Şahincili Mah. Dr. Fahrettin Önsel Cad. 1 52200 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2007 / 519
Başvuruya konu ihale:
 2006/151100 İhale Kayıt Numaralı 500 ma Tek Tüp Masa Röntgen Cihazı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.01.2007 tarih ve 07.00.09.0110/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ordu Devlet Hastanesi’nce 09.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “500 ma Tek Tüp Masa Röntgen Cihazı” ihalesine ilişkin olarak EMS Röntgen Elektronik Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.01.2007 tarih ve 519 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) Teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 3.1, 3.2 ve 5.3 maddelerine uygun olmadığı ve teknik şartnameye cevap belgesinde yukarıda yazılı olan teknik şartnamenin ilgili maddeleri ile ilgili olarak yine katalogda yer alan bilgilerden farklı olarak yanıltıcı bilgi verdiklerinden dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı,

 

            2) Hür Medikalin teklif ettiği cihazın idari şartnamenin 7.1.2.P. maddesine uymadığı,

 

            3) TEKNOMED firmasının teklif etmiş olduğu ARIAN 600 model tüpün dünyada bulunmadığı

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin 3.1 inci maddesinde, “Bukili yüzer masa, hastaneye kolay yerleştirilebilmesi için motorize olarak aşağı yukarı yönde en az 55 cm ile 85 cm arasında hareket edebilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin idareye sunduğu, “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi”nde, “Bukili yüzer masa, hastaneye kolay yerleştirilebilmesi için motorize olarak aşağı yukarı yönde en az 55 cm ile 85 cm arasında hareket eder.” şeklinde açıklamada bulunulmaktadır.

 

İdare, başvuru sahibinin itirazına cevaben, istekli tarafından sunulan katalogun 5. sayfasındaki 4. maddeye göre, "üst masa yüksekliğinin (table top height): 70 cm”  olduğunu, bu durumda yani üst masa yüksekliği 70 cm olan bir masanın 85 cm yukarıya çıkmasının mümkün olamayacağı için de aşağı yukarı yönde 55 cm ile 85 cm arasında hareket etmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle, söz konusu şartname maddesine başvuru sahibinin cihazının uymadığını iddia etmektedir.

 

Başvuru dilekçesinde, teklif dosyasındaki kullanım kılavuzu ve katalogun genel kullanım kılavuzu ve katalog olduğunu, tüm modelleri kapsadığını kendilerinin bu modellerden FET 100 modelini teklif ettiğini, teklif edilen modele ait ilgili bölümün orijinal katalogda işaretlenerek belirtildiğini ifade ettiği görülmüş olup, başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın kataloğunun  incelenmesinden, EMS marka cihazların model listesinde 8 adet model bulunduğu, katalogda işaretlenen cihazın çiziminin teknik şartnamenin 3.1 inci maddesinde istenilen şartı karşıladığı, bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiasının, teknik şartnamenin anılan maddesi yönünden yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 3.2 nci maddesinde, "Teklif edilecek olan masanın lateral hareketi en az 25 cm, longitudinal hareketi ise en az 100 cm olmalıdır. Masa hareketleri elektro magnetik fren tertibatına sahip olmalıdır." düzenlemesi yer almaktadır.

 

İstekli tarafından idareye sunulan teknik şartnameye cevapta, "Teklif edilen masanın lateral hareketi 25 cm, longitudinal hareketi ise 164 cm´ dir. Masa hareketleri elektro magnetik fren tertibatına sahiptir.” ifadesine yer verilmiştir.

 

İdare ise, söz konusu kataloğun 5 inci sayfasındaki 8 ve 9 uncu maddelerinde, "8.(table lop travel, Longitudinal) Üst masa hareketi, uzunlamasına: 1640 mm, 9. (table top travel, lateral) Üst masa hareketi, yanlamasına: 250 mm". yazılı olmasına rağmen, tanıtıcı belgenin diğer sayfasında; "masa üstü uzunlamasına hareket: 1640 mm,  masa üstü enlemesine hareket: 240 mm” ibaresinin bulunduğunu, bu nedenle, söz konusu şartname maddesine başvuru sahibinin cihazının uymadığını iddia etmektedir.

 

Yapılan açıklamalar çerçevesinde, başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın, tanıtıcı belgesinin incelenmesinden,

 

Belgenin idarenin açıklamasına dayanak teşkil eden sayfasında yer alan;

 

"masa üstü uzunlamasına hareket: 1640 mm

            masa üstü enlemesine hareket: 240 mm”

 

ibaresinin, FFT 100 model cihazın özelliği olduğu anlaşılmıştır.

 

Belgenin başvuru sahibinin açıklamasına dayanak teşkil eden sayfasında yer alan;

 

"8.table lop travel, Longitudinal) Üst masa hareketi, uzunlamasına: 1640 mm,

9. (table top travel, lateral) Üst masa hareketi, yanlamasına: 250 mm "

 

ibarelerinin, başvuru sahibinin idareye teklif ettiğini belirttiği FET 100 model cihazın özelliği olduğu ve teknik şartnamenin 3.2 nci maddesinde istenilen şartı karşılar nitelikte olduğu, bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiasının, teknik şartnamenin anılan maddesi yönünden yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Teknik şartnamenin 5.3 üncü maddesinde, "Tüp taşıyıcı statif, masa boyunca uzunlamasına en az 250 cm hareket edebilmelidir. " düzenlemesi yer almaktadır.

 

İstekli tarafından idareye sunulan teknik şartnameye cevapta, "Tüp taşıyıcı statif, masa boyunca uzunlamasına 250 cm hareket eder. (Ray uzunluğu opsiyonel olduğundan bu hareket istenilen seviyeye rahatça getirilebilir.)" ifadesine yer verilmiştir.

 

Ancak, idare, söz konusu katalogun 7. sayfasındaki 8 inci maddeye göre, "Tüp statifi hareketinin, uzunlamasına: 1820 mm (182 cm)” olduğunu, bu nedenle, söz konusu şartname maddesine başvuru sahibinin cihazının uymadığını  iddia etmektedir.

 

            Başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın katalogunun incelenmesinden, tüp taşıyıcı statifin uzunlamasına 1820 mm = 182 cm hareket ettiği tespit edilmiştir. Bu haliyle, başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin anılan hükmünü karşılamadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu iddiası, teknik şartnamenin anılan maddesi yönünden yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

24.03.2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin “Lisans Yükümlülüğü” başlıklı 50 nci maddesinde; “(29 Eylül 2004 tarih ve 25598 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değiştirilmiştir) Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve bu Yönetmelik kapsamına giren radyasyon kaynaklarının imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taşınması, depolanması, bakımı, onarımı, kurulması, sökülmesi, değiştirilmesi, radyasyon kaynaklarıyla çalışılabilmesi ve her türlü amaçla bulundurulması ve kullanılması için Kurum´dan lisans alınması zorunludur. Bu lisans, başvurusu yapılan kaynakların Kurum tarafından onaylanan kişilerin sorumluluğu altında ve başvuruda belirtilen adresteki faaliyetini kapsar.

 

a) Lisans sahibi radyasyon kaynaklarının bakımı, onarımı, kurulması, sökülmesi ve değiştirilmesi için bu Yönetmeliğin 51 inci maddesinde belirtilen evraklar ile Kuruma yazılı olarak başvurur ve Kurumun onayı alınır. Gerekirse bu işlemler radyasyon güvenliği uzmanları gözetiminde yapılır. Bu amaçlar dışında, hiç bir şekilde radyoaktif kaynağı açığa çıkaracak şekilde sökme, değiştirme ve benzeri işlemler yapılamaz. Aykırı durumlarda bu Yönetmeliğin 75 inci maddesi hükümleri uygulanır.

 

b) Bu faaliyetler, diğer bakanlık ve/veya kuruluşlardan da izin, ruhsat veya bir belge alınmasını gerektiriyorsa, bunların verilmesi Kurum tarafından lisans verilmesi önkoşuluna bağlıdır. 7/2/1993 tarihli ve 21489 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğine tabi olan faaliyetler için Çevre Bakanlığı´nın olumlu kararı alınmadan lisans işlemi başlatılamaz.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartnamenin 7.1.2.p. maddesinde, “…isteklinin TAEK´den almış olduğu İthal Lisans Belgesi ve Bakım Onarım Montaj Lisans belgesi” ibaresi bulunmaktadır.

 

İdareden alınan belgelerin incelenmesi sonucunda, ihaleyi kazanan Hür Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ihale teklif zarfında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu TAEK  tarafından anılan firma adına 13.06.2006 tarihinde, cihazın satışını yapmak üzere düzenlenmiş Lisans Belgesinin bulunduğu görülmüştür.

 

İhaleyi kazanan Hür Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ihale teklif zarfında sunulan belgelerden, ihale konusu cihazın bakım ve onarımının ithalatçı firma olan Meditel Ltd. Şti.’tarafından sağlanacağı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, Hür Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından idareye  Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından Meditel Ltd. Şti. adına 30.10.2002 tarihinde,  bakım onarım işlemlerini yapmak üzere düzenlenmiş Lisans Belgesi ve söz konusu cihazın ithalatını yapmaya yetkili olan Meditel Ltd. Şti. adına, cihazın ithalatını yapmak üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından 02 02.2004 tarihinde verilmiş olan Lisans Belgesinin sunulduğu anlaşılmış olup, idare tarafından ihaleyi kazanan isteklinin İdari Şartnamenin 7.1.p maddesinde istenilen belgeleri bu şekilde kendilerine sunmuş olmasının yeterli olduğu ifade edilmiştir.

 

Yukarıda anılan yönetmelik kapsamında olan röntgen cihazının satılması işlerini yapanlara da lisans belgesi alınması konusunda zorunluluk getirilmektedir. Bu nedenle, ihale üzerinde bırakılan istekliye, Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinin 50 nci maddesi uyarınca lisans belgesi alma zorunluluğu doğmaktadır. Ancak, ihale dokümanında bahse konu lisans belgesinin sunulması gerekliliği ile ilgili olarak herhangi bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlemeleri ile getirilen mecburi standartların ve belgelerin, malın kabul işlemleri sırasında malı teslim alacak idare tarafından mutlak aranması gerekmektedir. İdarece yapılan düzenlemede, ihaleye teklif veren isteklilerin cihazın satılması işlemini gerçekleştirmek üzere TAEK´den almaları gereken  belgeyi sunmalarına ilişkin bir ibare bulunmadığı, bu haliyle, söz konusu düzenlemenin eksik olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin de TAEK’den alınan satış lisans belgesine teklif dosyasında rastlanmamıştır.

 

            Ayrıca, İdari Şartnamenin ilgili maddesinde yer alan, “isteklinin TAEK´den almış olduğu İthal Lisans Belgesi ve Bakım Onarım Montaj Lisans belgesi” ibaresinden, teklif verecek firmadan, TAEK´den alacağı İthal Lisans Belgesi ve Bakım Onarım Montaj Lisans belgesinin de istenildiği anlaşılabileceğinden, idarenin ifade ettiği gibi bu belgelere istekli dışındaki firmaların sahip olması yeterli görülse dahi, anılan düzenleme, bu iki belgeye sahip olmadığı halde satış lisans belgesine sahip firmaların ihaleye katılmalarını engelleyebilecektir. Bu nedenle söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden, ihalelerde rekabet ilkesine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

Diğer taraftan, idare, ihaleyi kazanan firmanın TAEK’den alınmış satış lisans belgesini sunmasını yeterli görmesi, yapılan düzenleme ile çelişki arz etmekte olup, İdarenin şikayet konusu düzenlemeyi hatalı düzenlediği kanaatine varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

30.11.2006 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanan 27.11.2006 tarihli ihale komisyon kararından, itiraza konu olan Teknomed Medikal Sistemler San. Tic. Ltd. Şti.´nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşıldığından, itiraz edilen hususun yerinde olup olmamasının ihalenin sonucuna etkili olmayacağı açıktır. Bu nedenle, söz konusu iddia ile ilgili değerlendirme yapılmamıştır.

           

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde, isteklinin yetkili satıcı olması halinde, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgelerin de istenebileceği hüküm altına alınmış olup İdari Şartnamenin 7.3.2.3 üncü maddesinde, söz konusu belgenin de istenildiği tespit edilmiştir.

 

İhaleyi kazanan Hür Medikal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, bu kapsamda idareye, “İhaleye girme yetki belgesi” başlıklı söz konusu ihaleye teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin belgeyi sunduğu, ancak, bu belgenin  Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ve ihaleye ilişkin İdari Şartnamede belirtilen yetkili satıcı belgesi olmadığı anlaşılmıştır.

 

Netice itibariyle, ihaleye teklif veren 3 istekliden, EMS Röntgen Elektronik Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olmaması, Teknomed Medikal Sistemler İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise, İdare Şartnamede istenilen katalog, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte vermemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece, İdari Şartnamenin 7.1.p maddesinde, isteklilerden TAEK´den almış olduğu İthal Lisans Belgesi ve Bakım Onarım Montaj Lisans belgesi istenildiği, başka bir firmadan aldığı bu iki belgeyi idareye sunan ihaleyi kazanan Hür Medikal San. ve Tic. A.Ş.’nin yetkili satıcılık belgesinin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde ve ihaleye ilişkin İdari Şartnamede belirtilen nitelikte olmadığı anlaşıldığından, incelenen ihalede geçerli teklif kalmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul