En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-552
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :10
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-552
Şikayetçi:
 Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş. Halide Edip Adıvar Cad. Sultan Sok. 54 K.5 Şişli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Meşelik Mevkii/ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.01.2007 / 1926
Başvuruya konu ihale:
 2006/103965 İhale Kayıt Numaralı “107 Kalem Tıbbi Genetik Laboratuvar Sarf Malzemeleri (5,13,29,47 ve 106. Kalemler) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 07.00.37.0162/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 12.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “107 Kalem Tıbbi Genetik Laboratuvar Sarf Malzemeleri (5,13,29,47 ve 106. Kalemler) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Genomed Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin 29.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.01.2007 tarih ve 1926 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından 12.10.2006 tarihinde yapılan 107 Kalem Tıbbi Genetik Laboratuar Sarf Malzemesi Alımı ihalesinin 5, 13, 15, 29, 47 ve 106 ncı kalemlerine teklif verdikleri, 15 inci kalem hariç kendileri ile aynı kalemlere teklif veren isteklinin ihaleye vekaleten katıldığı, ancak vekaleten katılana ait imza beyannamesinin bulunmadığının ihale komisyonu tarafından tespit edildiği, bu durumun sözlü olarak vekile sorulduğu, bu konuda müsbet bir cevap alınamadığı, bu aşamada idarece idari şartnamenin 31.2.5 inci maddesine uygun işlem tesis edilmediği ve anılan isteklinin vekilinin ihale salonu dışına çıkarılmadığı, kesinleşen ihale kararı ile sonucun kendilerine bildirileceğinin belirtildiği,

 

            Kesinleşen ihale kararı yazısının orijinali üzerinde 22.12.2006 tarihi yazılmış olmasına rağmen kararın kendilerine 26.12.2006 tarihinde faks yolu ile ekonomik açıdan avantajlı teklif listesi eklenmeden gönderildiği, eksikliklerin 29.12.2006 tarihinde giderildiği, ancak yazının orijinalinin ellerine geçtiğinde ise anılan kararda posta damgasının 25.12.2006 olduğunun tespit edildiği ve bu kararla ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığının öğrenildiği,

 

            Bunun üzerine; idareye yapılan şikayet başvurusuna idarece, ihaleye teklif veren Tezcür Tic. Firması adına vekaleten katılan kişinin vekaletnamesinin olduğu, imza sirküsünün olmadığının tespit edildiği, ancak yapılan kontrol sonucu teklif mektubu ve diğer evrakların vekaleten katılan kişi tarafından değil şirket müdürü tarafından imzalandığı, bu nedenle anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektiren bir durum olmadığının taraflarına bildirildiği,

 

            4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesindeki; “Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlatılmaz” hükmü ile 37 inci maddesindeki; “belgeleri eksik olduğu belirlenen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması” hükmü çerçevesinde gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

           

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

107 Kalem Tıbbi Genetik Laboratuar Sarf Malzemeleri alımı ihalesinin şikayete konu kalemleri için iki istekli tarafından teklif verilmiş, ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi üzerine bırakılmış, ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklifleri ile birlikte idareye verilen teklif belgeleri O. Haldun TEZCÜR tarafından imzalanmıştır. 31.01.2006 tarih 6482 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ihale üzerinde kalan Tezcür Uluslar Arası Teknolojik Ürünler Ticaret Limited Şirketi için “Şirket ortaklarımızdan Osman Haldun TEZCÜR’ün şirket müdürlüğü görevinin 10 yıl süreyle uzatılmasına, şirket müdürü Osman Haldun TEZCÜR’ün şirketi münferit imzasıyla temsil ve ilzam etmesine, keyfiyetin tescil ve ilanına
   Oybirliği ile karar verildi.”
şeklinde karar verildiği tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7 nci maddesinde; “İsteklilerin ihaleye katılabilmek için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.” şeklinde düzenleme yapılmış ve bu kapsamda gerekli belgeler sayılmıştır. Anılan maddenin (c) bendinde ise; “Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan belgeler, ihale dokümanında yapılan düzenlemelere uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan; ihale üzerinde kalan istekli tarafından teklifleri ile birlikte idareye bir de “Genel Vekaletname” verilmiştir. Ancak söz konusu belge ile vekalet verilen kişiler tarafından imzalanarak idareye sunulan herhangi bir belge bulunmadığından, vekalet verilen kişiler için ayrıca imza sirkülerinin de idareye sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

İdareye yapılan şikayet başvurusuna idarece, ihaleye teklif veren Tezcür Tic. Firması adına vekaleten katılan kişinin vekaletnamesinin olduğu, imza sirküsünün olmadığının tespit edildiği, ancak yapılan kontrol sonucu teklif mektubu ve diğer evrakların vekaleten katılan kişi tarafından değil şirket müdürü tarafından imzalandığı, bu nedenle anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektiren bir durum olmadığı, şeklinde verilen cevap mevzuata uygun olup başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararının kendilerine tebliğindeki tarih farklılıkları ile ilgili iddialarının incelenmesi sonucunda;

 

4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır…” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

Buna göre; Kanunun anılan maddesinde, kesinleşen ihale kararlarının isteklilere ya imza karşılığı elden ya da iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirileceği hüküm altına alınmış olup, idarelerce bu usullerden herhangi birisinin kullanılması zorunludur. Kanunda belirtilen usullerden herhangi birisinin kullanılması şartı ile bunun dışında kullanılacak diğer usullerin ancak bilgi amacıyla idarelerce kullanılabilir.

 

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemeye göre kesinleşen ihale kararının idarece faks yoluyla bir bildiriminin yapıldığı hususunda herhangi bir bilgiye ulaşılamamış, ancak zaten idarenin kesinleşen ihale kararını iadeli taahhütlü posta yoluyla isteklilere bildirdiği, bu nedenle idarece faks yoluyla isteklilere bir bildirim yapılmış olsa bile bunun sadece bilgi amaçlı olduğu düşünüleceğinden asıl olanın kesinleşen ihale kararının iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirimdeki sürelerin esas alınacağıdır.

 

Diğer taraftan, idarece başvuru sahibine bildirilen kesinleşen ihale kararında; “Bu mektup 22.12.2006 tarihinde tarafınıza iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir.” şeklinde bir hüküm bulunmasına rağmen kesinleşen ihale kararı, idarece 25.12.2006 tarihinde postaya verilmiştir. Anılan kararın başvuru sahibine hangi tarihte tebliğ edildiği hususunda ihale işlem dosyasından herhangi bir bilgiye ulaşılamamış, ancak başvuru sahibinin beyanına göre idarece anılan kararın 04.01.2007 tarihinde kendilerine tekrar elden tebliğ edildiğine ilişkin beyanı bulunmaktadır.

 

Buna göre kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine bildiriminde idarece yapılan işlemlerin mevzuata uygun olmadığı, ancak başvuru sahibinin Kanunda belirtilen süreler içerisinde idareye ve Kamu İhale Kurumuna şikayetlerini yaptığı, bu konuda herhangi bir hak kaybına uğramadığı göz önünde bulundurulduğunda idarece yapılan aykırılıklar esasa etkili bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul