• Karar No: 2007/UM.Z-554
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :13
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-554
Şikayetçi:
  Ada Hizmet Taah. Dan. Rek. Tıbbi Malz. ve Dahili Tic. Ltd. Şti., Camiatik Mahallesi Başçeşme Sokak NO: 21 K.2 - Malkara/TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Keşan Devlet Hastanesi Baştabipliği, 22800 Keşan/EDİRNE
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2007 / 2769
Başvuruya konu ihale:
 2007/797 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 38 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.02.2007 tarih ve 07.00.54.0165/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Keşan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 15.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 38 Kalem Temizlik Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ada Hizmet Taah. Dan. Rek. Tıbbi Malz. ve Dahili Tic. Ltd. Şti.’nin 13.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.01.2007 tarih ve 2769 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İdari şartnamenin 6.1.e.1 maddesinde teklifin birim fiyat teklif olduğunun, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri ve götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanacağının belirtildiği, bu iki düzenleme arasında tutarsızlık bulunduğu,

2) İdari şartnamenin 46 ncı maddesinde ödeme yeri şartlarına ilişkin düzenlemeye yer verildiği halde, sözleşme tasarısının ödemeye ilişkin 13.2 maddesinin boş bırakıldığı, ihalede fiyat farkı verilmeyeceği belirtildiğinden bu hususun teklif fiyatı etkileyeceği,

3) Teknik şartnamede ürünlerin cins evsaf ve özelliklerinin açıklamasının net olmadığı ve rekabeti engelleyici hususlar içerdiği,

            bu nedenlerle ihaleye teklif veremedikleri iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin ihale dokümanının kapsamına ilişkin 6.1.e.1 maddesinde; “Birim fiyat teklif mektubu” düzenlemesine,

 

İdari şartnamenin teklif ve sözleşme türüne ilişkin 18 maddesinde ve ihale ilanının 9 uncu maddesinde; “İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir.” düzenlemesine,

 

İdari şartnamenin 21.1 maddesinde; “Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesine, yer verilmiştir.

 

İdarenin ihale dokümanına, götürü bedel teklif mektubunu ve birim fiyat teklif cetvelini koyduğu tespit edilmiştir.

 

İdare başvuru sahibinin bu hususa ilişkin şikayetine verdiği cevapta, idari şartnamenin 18 inci maddesinde teklif mektubunun şeklinin ve içeriğinin belirtildiğini bildirmiştir.

 

Her ne kadar idari şartnamenin ihale dokümanı kapsamına ilişkin düzenlemede birim fiyat teklif mektubu düzenlemesine yer verilmiş olmakla birlikte idari şartnamede yer alan diğer düzenlemelerden, ihale ilanından ve idarenin şikayete verdiği cevaptan, ihaleye götürü bedel üzerinden teklif verileceği, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacağı anlaşılmaktadır. Ayrıca ihalenin konusunun 38 kalem temizlik malzemesi olduğu dikkate alındığında götürü bedel teklif mektubu ekinde birim fiyat teklif cetveli verilmesi aykırılık teşkil etmemektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin ödeme yeri ve şartlarına ilişkin 46.1 maddesinde; “İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her türlü ödeme Sağlık Kurumları Merkez 2 Nolu Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır.” düzenlemesine, 46.2 maddesinde; “Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir.” düzenlemesine, fiyat farkı verilmesi ve hesaplanma şartlarına ilişkin 48 inci maddesinde; “Yükleniciye fiyat farkı verilmeyecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. 

 

Sözleşme tasarısı incelendiğinde ödeme yeri ve şartlarını düzenleyen 13.1 ve 13.2 maddelerinin boş bırakıldığı görülmüştür.

 

İdare başvuru sahibinin bu hususa ilişkin şikayetine verdiği cevapta, ödeme şartlarının idari şartnamenin 46 ncı maddesinde belirtildiğini bildirmiştir.

 

İdarece düzenlenen idari şartnamede ödemenin Sağlık Kurumları Merkez 2 Nolu Saymanlık Müdürlüğünce yapılacağı belirtilmiştir. Mal alımı ihalelerinde genel hukuk hükümleri gereği ihale konusu malın idareye teslim edilmesi üzerine bedelin makul bir sürede ödeneceği açıktır. Kaldı ki malın bedelinin makul bir sürede ödenmemesi halinde isteklinin Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca zararlarını idareden talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare başvuru sahibinin bu hususa ilişkin şikayetine verdiği cevapta, teknik şartnamenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Teknik şartnamelere ilişkin 17 nci maddesine göre hazırlandığını bildirmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Teknik şartnamelere ilişkin 17 nci maddesinde, ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanmasının esas olduğu belirtilmektedir.

 

İdarece, ihale dokümanına her kalem maldan ne miktarda alınacağına dair lüzum müzekkeresinin eklendiği, hazırlanan teknik şartnamede alıma konu her kalem malda aranan özelliklere yer verildiği görülmektedir.

 

İdare başvuru sahibinin bu hususa ilişkin şikayetine verdiği cevapta, teknik şartnamenin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin Teknik şartnamelere ilişkin 17 nci maddesine göre hazırlandığını bildirmiştir.

 

İhale mevzuatı gereği teknik şartnamelerin satın alınacak malın özelliklerini belirten teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esas olduğundan ve idarece düzenlenen teknik şartnamenin alıma konu malın özelliklerini tereddüde neden olamayacak şekilde tarif ettiği anlaşıldığından başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İdari şartnamenin ödeme yeri ve şartlarına ilişkin 46.1 maddesinde; “İhale konusu alıma/işe ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her türlü ödeme Sağlık Kurumları Merkez 2 Nolu Saymanlık Müdürlüğünce yapılacaktır.” düzenlemesine, 46.2 maddesinde; “Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir.” düzenlemesine yer verildiği halde, sözleş tasarısının ödeme yeri ve şartlarını düzenleyen 13.1 ve 13.2 maddeleri boş bırakılmıştır.

 

İhalelerde ödeme koşulları ve ödeme zamanı teklifin esasını etkileyen unsurlardandır. Şikayete konu ihalede fiyat farkı verilmeyeceği de dikkate alındığında ihale dokümanında ödeme koşulları ve ödeme zamanına ilişkin düzenleme yapılmaması teklifin hazırlanmasını ve teklifin esasını etkileyen bir aykırılık olarak görülmüştür.

 

Nitekim Kamu İhale Kurulunun 05.02.2007 tarihli, 2007/UH.Z-421 sayılı kararında ödeme zamanına ilişkin düzenlemedeki belirsizlik iptal nedeni olarak görülmüştür.

 

Diğer yandan idarece, ihale dokümanına her kalem maldan ne miktarda alınacağına dair lüzum müzekkeresinin eklendiği, hazırlanan teknik şartnamede alıma konu her kalem malda aranan özelliklere yer verildiği, ancak “Lavabo koku giderici” olan 8 inci kalemine, “Kağıt havlu (rulo)” olan 9 uncu kalemine, “Tuvalet kağıdı” olan 10 uncu kalemine, “Kağıt havlu (makinesı ile birlikte)” olan 11 inci kalemine ilişkin düzenlemelerin, iddia edildiği gibi malın tam olarak cins evsaf ve özelliklerini belirlemediği görülmüştür.

 

İhale mevzuatı gereği teknik şartnamelerin satın alınacak malın özelliklerini tereddüde neden olamayacak şekilde tam olarak ortaya koyması gerekmektedir. Teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin istenilen malların cins, evsaf ve özelliklerini tam olarak ortaya koymadığından, bu belirsizliklerin teklifin hazırlanmasını ve esasını etkilediği sonucuna varılmıştır.,

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesi gerektiği görüşüyle, kurulun itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı yönündeki kararına katılmıyoruz.

 

 

 

 

 Namık DAĞALP   Bilal KARACA  Adnan ZENGİN   H.Hüseyin GÜRHAN   K.Nejat ÜNLÜ

    II. Başkan               Kurul Üyesi          Kurul Üyesi               Kurul Üyesi               Kurul Üyesi       

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul