En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-558
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :17
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-558
Şikayetçi:
 Girgin Tıbbi Cihazlar San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Av. Murat Böbrek Toros Sokak No:23/5 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kötekli Kampüsü S Blok 48170 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2007 / 195
Başvuruya konu ihale:
 2006/82568 İhale Kayıt Numaralı “Kuyruklu Piyano Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.01.2007 tarih ve 07.00.02.0207/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muğla Üniversitesi Rektörlüğü’nce 17.08.2006 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Kuyruklu Piyano Alımı” ihalesine ilişkin olarak Girgin Tıbbi Cihazlar San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 08.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.01.2007 tarih ve 195 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhalenin idarece iptal edilmesine ilişkin işlemin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Kamu İhale Kurumuna yaptıkları itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 06.11.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2654 sayılı kararı ile tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar verdiği, bu karara rağmen idare tarafından teklifler ve bu arada müvekkil şirkete ait teklifinde değerlendirmeye alınmadığı ve ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, Kamu İhale Kurulu’nun 06.11.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2654 sayılı kararının idare tarafından ihalenin iptaline imkan vermediği, idareye yapması gereken düzeltici işlemi belirttiği, idarenin bu karar üzerine ihaleyi iptal etmek yada teklifleri değerlendirmeye almak gibi bir seçimlik hakkının olmadığı, Kamu İhale Kurulunun söz konusu kararı varken idarenin var olmayan bir takdir hakkını kullanarak ihaleyi iptal etmesinin mümkün olmadığı, idareyi temsil eden kamu görevlilerinin Kamu İhale Kurulu’nun vermiş olduğu bir kararı yok saymasının hukuk devleti anlayışı ile bağdaşmadığı, idarenin ihaleyi müvekkil şirkete vermemek amacıyla hareket ettiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

17.08.2006 tarihinde yapılan ihalede,17.08.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale Zuhal Dış Ticaret A.Ş. firması üzerinde bırakılmış, Girgin Tıbbi Cihazlar San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. firmasının, teklif etmiş olduğu piyanonun kuyruk çerçevesinin tek parça olduğuna dair belgesi ve Euro Cert belgesinin, Kutlu Grup Dış Tic. Ltd. Şti. firmasının geçici teminatının, Do-Re Dıç Tic. Ltd. Şti. firmasının ise teklif etmiş olduğu piyano markasına ait Türkiye sınırları içinde yetkili temsilcilik/satıcılık belgesinin ve Euro Cert belgesinin eksik olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmış ve ihale komisyon kararı 22.08.2006 tarihinde ihale yetkilisince onaylanmış olup, kesinleşen ihale kararları isteklilere 23.08.2006 tarihinde iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmiştir.

 

İdare ile ihale üzerinde kalan firma arasında 20.09.2006 tarihinde sözleşme yapılmış ve idare 07.11.2006 tarihinde ihale konusu piyanoyu teslim almıştır.

 

            Başvuru sahibinin 26.09.2006 tarihli dilekçesi ile Kamu İhale Kurumuna yaptığı itirazen şikayet başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu 06.11.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2654 sayılı kararı ile tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine karar vermiştir.

 

            Kamu İhale Kurulunun yukarıdaki kararı doğrultusunda ihale komisyonu 27.11.2006 günü saat 14:00’da toplanarak teklifleri yeniden değerlendirmiştir. İhale komisyonu 27.11.2006 tarihli ihale komisyon kararında; “…teklifi daha ucuz, evsafa uygun olması ve teknik şartnamedeki özellikler göz önüne alınarak, 1 adet kuyruklu piyanonun Girgin Tıbbi Cihazlar Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketinden KDV hariç 134.700,00YTL bedelle satın alınmasına, ancak söz konusu piyano ihalesine yapılan itiraz sonucu komisyonumuzun tekrar toplandığı bugünkü tarih ile ilk ihale tarihi (17.08.2006) arasında asgari 3 aylık bir zamanın geçmiş olması, yeniden alınacak ihale kararının da itiraz edilmesi durumu da göz önünde bulundurularak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 56 ncı maddesinin (a) bendi uyarınca ihale işlemlerine devam edilmesi halinde, yeniden alınacak kesinleşen ihale kararının tebliği (7 gün), itiraz ve ihalenin kesinleşme süresi (15 gün), sözleşme tebligatı ve süresi (17 gün), malın teslim edilme süresi ve ödeme süreçleri ile ilgili Kanunda belirtilen yasal süreler hesaplandığında söz konusu işin asgari 39 gün içinde sonuçlandırılabileceği bu süreninde 2006 mali yılı içerisinde sonuçlandırılması mümkün olmayacağından durumun ihale yetkilisinin onayına sunulmasına
   Oybirliği ile karar verilmiştir”
şeklinde karar vermiş olup, ihale yetkilisi de; “yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda ihale sürecinin (tebligat, ihalenin kesinleşmesi, sözleşme ve malın teslim süreleri) 2006 mali yılı içinde sonuçlandırılması mümkün olmadığından ihalenin iptal edilmesi uygundur” gerekçesi ile 29.11.2006 tarihinde ihalenin iptaline karar vermiştir. Bu karar üzerine idare teslim aldığı piyanoyu iade etmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 39 uncu maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.” hükmü, 40 ıncı maddesinde; “… İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

           

İhale komisyonu 27.11.2006 tarihinde, Kamu İhale Kurulunun düzeltici işlem kararı doğrultusunda teklifleri yeniden değerlendirmiş olup, 1 adet kuyruklu piyanonun Girgin Tıbbi Cihazlar Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketinden satın alınmasına ve Kanunda belirtilen yasal süreler hesaplandığında söz konusu işin asgari 39 gün içinde sonuçlandırılabileceği bu süreninde 2006 mali yılı içerisinde sonuçlandırılması mümkün olmayacağından durumun ihale yetkilisinin onayına sunulmasına karar vermiş ve ihale yetkilisi de 29.11.2006 tarihinde ihale komisyonunun açıklamaları doğrultusunda ihale sürecinin 2006 mali yılı içinde sonuçlandırılması mümkün olmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etmiştir.

 

Girgin Tıbbi Cihazlar San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. firması tarafından Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurulun almış olduğu 06.11.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2654 sayılı karar idareye 22.11.2006 tarihinde tebliğ edilmiş olup, idarece Kurul kararının gerektirdiği işlem ve eylemlerin ivedilikle yerine getirilmemesi mevzuata aykırı olmakla birlikte, ihalenin gelmiş olduğu aşama itibariyle, 2006 yılı ödenekleri ile ihalenin sonuçlandırılması imkanı ortadan kalktığından ihalenin iptali işlemi sonucu itibariyle yerinde bulunmuştur.

 

Ancak;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan; “İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlem ve eylemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.” hükmü ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğ’in III- Kurul Kararlarının İdareler Tarafından Uygulanması başlıklı bölümünde düzenlenen; “4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi gereğince, Kamu İhale Kurumu, anılan Kanunda belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanmasını sağlamak, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak konularında görevli ve yetkilidir. Kurumun, gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları inceleyerek sonuçlandıracağı da aynı maddede hükme bağlanmıştır.

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde ve Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde, itirazen şikayet başvurusunun esasının incelenmesi sonucunda, Kurulun;

a) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda düzeltici işlemlerin belirlenmesi,

b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde ihale işlemlerinin iptali,

c) İtirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığı,

Kararlarından birini vereceği hükmü yer almaktadır. Ayrıca Yönetmeliğin anılan maddesinde Kurulun gerekli gördüğü takdirde, tespit edilen aykırılıklarla ilgili olarak idari ve/veya cezai yönleriyle gereği yapılmak üzere belirleyeceği idarelerin bilgilendirilmesine ve/veya Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasına karar verebileceği hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede;

1- İtirazen şikayet başvuruları üzerine verilen kararlar

Kurul tarafından ihale sürecine ilişkin olarak itirazen şikayet incelenmesi sonucunda verilen ve hukuki durumda değişiklik yaratan nihai kararların gerektirdiği işlem ve eylemlerin, ilgili idarece, ivedilikle yerine getirilmesi gerekmektedir.” hükmü karşısında Kurul kararının gerektirdiği işlem ve eylemleri ivedilikle yerine getirmeyen görevliler hakkında idarece gerekli tahkikatın yapılması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Muğla Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca, ihale yetkilisinin ihaleyi iptal yetkisi bulunmakla birlikte bu yetki mutlak ve sınırsız değildir. İncelemeye konu ihalede idare varsayımlar üzerine karar vermiş olup, bu durum subjektif saiklerle hareket edildiği izlenimini uyandırmaktadır. Bu nedenle idarenin, ihale komisyonunun açıklamaları doğrultusunda ihale sürecinin 2006 mali yılı içinde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etmesinin kamu ihale mevzuatı açısından uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenle ihalenin idarece iptal edilmesine ilişkin işlemin iptali gerektiği oyuyla çoğunluk görüşüne katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

                        Adnan ZENGİN                                                Hakkı USTAÖMER

                            Kurul  Üyesi                                                         Kurul Üyesi

                       

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul