• Karar No: 2007/UM.Z-559
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :18
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-559
Şikayetçi:
 Filmed Tıbbi Cih. Paz. ve Tic. Ltd. Şti., Yeni Çamlıca Mah. Baraj Yolu Cad. Aral Sok. Özkanca İş Merkezi No: 4 K: 2 34779 Ataşehir - Ümraniye/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Dumlupınar Bulvarı Döner Sermaye Binası Zemin Kat İhale Odası Kampüs/ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2007 / 817
Başvuruya konu ihale:
 2006/133231 İhale Kayıt Numaralı “Video Endoskopi Sistemi (1 Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.02.2007 tarih ve 07.00.19.0110/2007-4E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 19.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Video Endoskopi Sistemi (1 Kalem) ihalesine ilişkin olarak Filmed Tıbbi Cihaz Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  11.01.2007 tarih ve 817 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleyi kazanan isteklinin teklif ettiği malın söz konusu ihalenin teknik şartnamesinin 1.3 üncü ve 7.1 inci maddelerine uymadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Kanununun;

 

“Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü ile,

 

“Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin ihaleyi kazanan isteklinin teklif ettiği malın söz konusu ihalenin teknik şartnamesinin 1.3 üncü maddelerine uymadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin “Video Prosesör ve Soğuk Işık Kaynağı” başlıklı 1.3 üncü maddesinde, “Soğuk ışık kaynağında yedek lamba olacak ve kullanım esnasında Xenon lamba bozulduğunda çalışmayı kesmeye gerek kalmadan, yedek lamba devreye alınacaktır. Xenon lambanın çalışma ömrü 200 (ikiyüz) saat olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhaleyi kazanan firmanın idareye sunduğu teknik şartnameye uygunluk belgesinde,  “Teklif ettiğimiz soğuk ışık kaynağında yedek lamba mevcut olup, kullanım esnasında Xenon lamba bozulduğunda çalışmayı kesmeye gerek kalmadan, yedek lamba devreye alınmaktadır. Xenon lambanın çalışma ömrü 200 (ikiyüz) saattir.”  ifadesi bulunmaktadır.

 

            İhaleyi kazanan firmaya idarece yazılan 07.12.2006 tarihli yazı ile konu ile ilgili olarak idareye yapılan itiraza cevap vermesi istenilmiş olup, söz konusu firma tarafından yazılan 13.12.2006 yazıda, mevcut yedek yardımcı lambalarının prosessorun üzerindeki dokunmatik bir tuşa basarak devreye girdiği, posessor ile işlem yapan hekim arasındaki mesafenin yarım metreyi geçmediği, yardımcı personelin de bulunduğu, işlemi kesmeye gerek kalmadığı şeklinde açıklamada bulunulmuştur.  İdareden alınan belgelerin içerisinde bulunan, anılan firmanın cihazına ilişkin bir sayfalık katalogdan, yedek lambanın manuel olduğu, otomatik olarak devreye girmediği, dolayısıyla, ihaleyi kazanan firmanın cevabi yazısından da anlaşıldığı gibi kullanım esnasında Xenon lamba bozulduğunda yedek lamba devreye alınmasına kadar kısa süreli de olsa çalışmanın kesileceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, bu iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

           

            Başvuru sahibinin ihaleyi kazanan isteklinin teklif ettiği malın söz konusu ihalenin teknik şartnamesinin 7.1 inci maddelerine uymadığı iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin “Orijinal Taşıyıcı Araba” başlıklı 7.1 inci maddesinde, “Video Endoskopi Sisteminin tüm ekipmanlarını kullanım esnasında taşımak ve prosedüre uygun yerleştirmek amacıyla dizayn edilmiş, endoskop sistemi ile aynı marka orijinal olmalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleyi kazanan firmanın idareye sunduğu teknik şartnameye uygunluk belgesinde,  “Teklif ettiğimiz taşıyıcı araba Video Endoskopi Sisteminin tüm ekipmanlarını kullanımı esnasında taşımak ve prosedüre uygun yerleştirmek amacıyla dizayn edilmiş, endoskop sistemi için dizayn edilmiş orijinal bir arabadır.” ifadesi bulunmaktadır.

 

İhaleyi kazanan firmaya idarece yazılan 07.12.2006 tarihli yazı ile konu ile ilgili olarak idareye yapılan itiraza cevap vermesi istenilmiş olup, söz konusu firma tarafından yazılan 13.12.2006 yazıda, iddiaya yönelik açıklayıcı bir cevap verilmediği, orijinal taşıyıcı arabanın endoskop sistemi ile aynı marka olduğunun belirtilmediği anlaşılmış olup, idareden alınan belgelerin içerisinde bulunan bir sayfalık katalogda bu konuda bir bilgiye rastlanmamıştır.

 

İdarenin yapılan itiraz üzerine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğde belirtildiği gibi şikayet dilekçesinde ileri sürülen iddialarla ilgili olarak ihale yetkilisinin bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre görevlendireceği bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre kararını vermesi gerekirken, şikayet edilen ihaleyi kazanan firmanın cevap vermesinin istenilmesi ve alınan cevaba istinaden açıklama yapılmadan itirazın reddedilmesi idarenin elinde bulunan kaynaklarla bir değerlendirme yapamadığını göstermektedir.

 

Söz konusu itiraz üzerine, ihaleyi kazanan isteklinin ve idarenin yaptığı açıklamalar ile  İdareden alınan şikayet konusu cihaza ait katalog esas alınarak yapılan şikayet konusunda sağlıklı bir değerlendirme yapılamayacağı, ihaleyi kazanan isteklinin teklif ettiği cihazın özelliklerinin teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususuyla ilgili olarak idareye sunulan katalogda bir tespit yapılamadığı, bu durumun ancak cihaz üzerinde yapılacak demostrasyon sonucu anlaşılabilecek bir husus olduğu, teklif edilen cihazın teknik şartnameyi tam olarak karşılayıp karşılamadığının “Muayene Kabul Komisyonunca” cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabileceği kanaatine varılmakla birlikte, Teknik Şartnamenin “Orijinal Taşıyıcı Araba” başlıklı 7.1 inci maddesinde yer alan, “Video Endoskopi Sisteminin tüm ekipmanlarını kullanım esnasında taşımak ve prosedüre uygun yerleştirmek amacıyla dizayn edilmiş, endoskop sistemi ile aynı marka orijinal olmalıdır.” düzenlemesinin,  bazı firmaların teklif edecekleri orijinal taşıyıcı arabanın  endoskop sistemi ile aynı marka olmaması nedeniyle ihaleye teklif veremeyecekleri sonucunu doğuracağından, söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden, ihalelerde rekabet ilkesine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

İdarenin, 25.01.2007 tarihli yazısı ile,  Kurt ve Kurt İth. İhr. ve Müm. A.Ş.’nin teklif ettiği cihaza ilişkin katalogun incelenmesinden, bu cihazın Teknik Şartnamenin “Video Prosesör ve Soğuk Işık Kaynağı” başlıklı 1.3 üncü maddesinde yer alan düzenlemeyi karşılamadığının görüleceğini, ancak, şikayetçi firmanın da bu konuya hiç değinmediğini, ayrıca, Teknik Şartnamenin 7.1 inci maddesi ile ilgili olarak şikayetçi firmanın da, ihaleyi kazanan firma ile aynı cevabı verdiğini, netice itibariyle, hastanece yürütülecek hizmetleri ucuz olan Kurt ve Kurt İth. İhr. ve Müm. A.Ş.’nin teklif ettiği cihazın da karşılayacağı düşünülerek ihalenin sonuçlandırıldığını ifade etmiştir. Söz konusu yazıdan, idarenin teknik şartnameyi ihtiyacına cevap verecek şekilde düzenlemediği, dolayısıyla, bu şartname ile sağlıklı bir değerlendirme yaparak ihaleyi sonuçlandırmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;  

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul