• Karar No: 2007/UM.Z-560
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :20
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-560
Şikayetçi:
 Özak Sınai ve Gazlar San.Ve Tic. Ltd. Şti., Ferahim Şalvuz Mahallesi, Adana Bulvarı, No:125 33470 Tarsus/MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Anamur Devlet Hastanesi, Sağlık Mahallesi 33640 Anamur/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2007 / 2655
Başvuruya konu ihale:
 2006/186372 İhale Kayıt Numaralı “Oksijen Gazı ve Protoksit D Azot Gazı Dolumu” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2007 tarih ve 07.00.52.0105/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Anamur Devlet Hastanesi’nce 21.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Oksijen Gazı ve Protoksit D Azot Gazı Dolumu” ihalesine ilişkin olarak Özak Sınai ve Gazlar San.ve Tic. Ltd. Şti.’nin 06.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  25.01.2007 tarih ve 2655 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri, idari şartnameye uygun izin belgesi ve bayilik belgesi bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, bunun mevzuata ve ihale dokümanına aykırı olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de kabul edilmemesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin kendisinin elenmesiyle ilgili iddiasıyla ilgili olarak;

 

İdarece hazırlanan teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde;

 

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan izin belgesi, izin belgesini alan firmadan tüpün doldurulacağı firmaya verdiği yetki belgesi ve bu firmanın şirketinize verdiği dağıtım ve pazarlama yetki belgesi,” sunulması gerektiği hususu düzenlenmiştir.

 

Anılan düzenlemeye göre başvuru sahibinin sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde, başvuru sahibinin sunmuş olduğu 30.01.1995 tarih ve 699 sayılı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınmış izin belgesinin söz konusu düzenlemeye uygun olmadığı dolayısıyla da idarece teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında da ihale dokümanına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin izin belgesinin kabul edilmemesi gerektiği yönündeki iddiasıyla ilgili olarak;

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu izin belgesi olarak başka bir firmaya ait izin belgesine dayalı olarak, izin belgesi olan firmanın yetkili bayii olarak ihaleye teklif verdiği anlaşılmıştır.

 

            29.06.2004 tarih ve 2004/027613 sayılı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin Genelgesinde;

           

            Medikal gaz üretimi, dolumu, pazarlaması ve dağıtımı ile ilgili olarak “söz konusu faaliyetleri izinsiz olarak göstermeleri veya başka şirketlere bayilik verdiklerinin tespit edilmesi halinde haklarında yasal işlem yapılarak faaliyetlerinin durdurulacağı,  hususlarına yer verilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu izin belgesi ihale dokümanına uygun olmakla birlikte Sağlık Bakanlığının yukarıda belirtilen Genelgesine aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır. Bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Bu haliyle başvuru konusu ihalede geçerli teklif bulunmamaktadır.

 

            B- Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 inci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir. İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur: …h) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alımı ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği, verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği…” hükmü, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28 inci maddesinde de “İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler, ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır. …İhale dokümanında kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklilerce ihale konusu alımın bir kısmına/kalemlerine teklif verilmesi halinde, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin değerlendirilmesi, teklif verilen kısımlar/kalemler itibarıyla yapılır.” hükmü yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliğinin 1 inci bölümün XIII numaralı fıkranın I bendinde “Kısmi Teklif” başlığı altında; “1- Mal ve Hizmet Alımlarında: İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlara da teklif verilebilmektedir…” açıklaması getirilmiştir. Yukarıdaki hükümler uyarınca idarelere ihaleyi kısmi teklife açıp açmama yönünde takdir yetkisi tanınmış ise de, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurulmak suretiyle 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ifadesini bulan “rekabet” ve “ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması” temel ilkelerine uygun olarak kullanılması gerekmektedir. İdari şartnamede ihalenin tamamına teklif verilebileceği düzenlenmiştir. Kısmi teklife kapalı olan ihale konusu işin iki ayrı kaleme ilişkin gaz alımı ihalesi olduğu, her iki gaza ilişkin üretim yapan çok az sayıda şirket olduğu dikkate alındığında katılımın ve rekabet ortamının sağlanamadığı ve bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5’inci maddesine aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği Gerekçede Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kurulun 19.02.2007 tarih ve (UM.Z-556) sayılı kararına ilişkin karşı oy’da açıkladığım gerekçeler ile ihalenin iptali yönündeki kurul kararına katılmıyorum.

 

 

 

 

Hakkı USTAÖMER

      Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul