• Karar No: 2007/UM.Z-562
  • Toplantı No: 2007/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/008
Gündem No :24
Karar Tarihi:19.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-562
Şikayetçi:
 Ems Röntgen Elektronik Makine San. ve Tic. Ltd. Şti., 30.Sokak 139 Ostim / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Gülbahar Hatun Mah. İnönü Cad. Hükümet Konağı Kat:4 61010 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.01.2007 / 355
Başvuruya konu ihale:
 2006/154278 İhale Kayıt Numaralı “Şalpazarı ve Çaykara İlçe Gün Hastanelerine Röntgen Cihazı ve Otomatik Film Banyo Cihazı Alımı (1. Kalem Röntgen Cihazı Kısmı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.02.2007 tarih ve 07.00.04.0160/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Trabzon Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce 10.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Şalpazarı ve Çaykara İlçe Gün Hastanelerine Röntgen Cihazı ve Otomatik Film Banyo Cihazı Alımı (1. Kalem Röntgen Cihazı Kısmı)” ihalesine ilişkin olarak Ems Rontgen Elektronik Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 11.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.01.2007 tarih ve 355 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Trabzon Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 10.11.2006 tarihinde gerçekleştirilen Röntgen Cihazı Alımı ihalesinde; EC Sertifikası ve TÜRKAK onay belgesinin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40. maddesine uygun bulunmadığı ve İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde istenilen taahhütnamenin teklif ile birlikte sunulmadığı,

 

Gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, ancak EC sertifikası için TÜRKAK teyit yazısının verilmesinin zorunlu olmadığı, firmalarının cihazın montajına ilişkin taahhütnameyi İdareye verdiği, bu taahhütnamenin İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünü karşıladığı,

 

Teknik Şartnamenin 10.3 numaralı maddesi ile isteklilerden teklif edilen cihazın referans belgesi istenildiği, bu nedenle ihaleye daha ucuz bir cihaz yerine pahalı bir cihaz ile katıldıkları, ayrıca İdari Şartnamede teklif edilen bedelin % 25’i oranında iş deneyim belgesi istenilmesinin doğru olmadığı,

Diğer taraftan, ihale komisyonu kararı ile üzerinde ihale bırakılan Teknomed Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şirketinin Teknik Şartnamenin 5.1 ve 10.1 numaralı maddesi ile istenilen orijinal katalogları ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş Garanti Belgesini İdareye sunmadığı,

 

İddia edilmektedir.  

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması hususuna ilişkin olarak yapılan değerlendirme;

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, Ems Rontgen Elektronik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketinin teklifinin,

 

a) İdareye sunulan AT belgesi için Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısının tarihinin ilk ilân tarihinin veya ihale tarihinin bulunduğu yıla ait olmaması (2005 yılına ait olması), 

b) İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde 57 nci maddede röntgen cihazının kurulacağı mekana ve kullanıcı personele verilecek malzemeye ilişkin olarak istenilen taahhütnamenin teklif ile birlikte verilmemesi nedenleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır.   

 

İdarenin 500 mA Tek Tüp Tek Masa Röntgen Cihazı alımı ihalesine ilişkin İdari Şartnamenin 7.3.2 numaralı maddesi ve Teknik Şartnamenin 10.4 numaralı maddesinde isteklilerden teklif ettikleri cihaza ilişkin CE belgesi/işareti istenilmiştir. CE belgesinde 4 haneli  onaylanmış kuruluş kimlik numarasının bulunacağı da belirtilmiştir. 

İdari Şartnamenin 7.1.(g) maddesinde; 7.2 ve 7.3 numaralı maddelerde istenilenlerin şeklinin ve içeriğinin Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen şekilde olacağı hususu düzenlenmiştir.   

 

            CE işareti, Avrupa Birliği normlarına, teknik mevzuatına uygunluk anlamına gelmekte olup, ürüne, ürünün güvenliğine ilişkin bir işarettir. CE işareti, ürünlerin amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini belirtir.   

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasında, “(Değişik: 26/02/2006 – 26092 R.G. /4 md.) Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiye’de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan ve bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan  belge ve sertifikalar için ise Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” hükmü ile,

 

 

Aynı Yönetmeliğin “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 40 ıncı maddesinin ilk fıkrasında “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney- analiz- kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ın tabi olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.”

Hükmü yer almaktadır.

 

Dosyanın incelenmesinden, başvuru sahibinin İdareye sunduğu CE belgesinin Avrupa Birliğince 1011 numarası ile onaylanmış olan ORKI adlı Kuruluşa ait olduğu, anılan Kuruluş tarafından düzenlenmiş olan belgenin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından 21.09.2005 tarihli yazıyla teyit edildiği, teyit yazısının ilânın ve/veya ihalenin gerçekleştirildiği (2006) yılına ait olmadığı  anlaşılmaktadır. Ancak, CE belgesi yukarda yer verilen hükümler kapsamında bir kalite belgesi olmadığından söz konusu belgenin TURKAK’tan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekli değildir.

 

Diğer taraftan, İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde 57 nci maddede;

 

Çaykara ve Şalpazarı İlçe Gün Hastaneleri için ihale dokümanında verilen projeye göre kurşun kaplama ve diğer işlemlerin yapılacağı, görevli personel için UV ışın geçirmez camdan pencere içeren koruyucu paravan yapılacağı, yine görevli personel için kurşundan imal edilmiş önlük, UV ışın geçirmez gözlük ve eldiven verileceği, ihale dokümanındaki havalandırma projesine göre cihazın kurulacağı mekana (uygun vantilatörlü) havalandırma yapılacağı hususu belirtilerek istenilenlerin yapılacağına dair taahhütname verilmesi şartı getirilmiştir.     

 

Teknik Şartnamenin 8 inci maddesinde belirtilen şekilde düzenlenmiş ve başvuru sahibinin dosyasında idareye sunulmuş olan “Montaj Taahhütnamesinde”; “Satıcı firmamız, cihazı ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firmamız tarafından karşılanacaktır” denilmektedir. Bu taahhütname, İdari Şartnamenin “Diğer Hususlar” bölümünde 57 nci maddede belirtilen şekilde düzenlenen taahhütname değildir.

 

            Başvuru sahibinin dosyasında İdarenin istediği şekilde bir taahhütnamenin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda idarece yapılan tespit yerinde bulunmaktadır.

 

            Öte yandan, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği ihalede, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuş olsa da; ihale için sunulmuş ekonomik açıdan daha avantajlı ve geçerli teklif bulunduğundan ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakılması söz konusu olmayacaktır.

 

Netice olarak, başvuru sahibinin teklif zarfının ihale dokümanına uygun olarak idareye sunulmadığı, bu nedenle teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılmasında 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2) İdarenin teklif edilen bedelin % 25’i oranında iş deneyim belgesi istemesi ile cihaza ilişkin referans istenilmesinin mevzuata aykırı olduğu hususundaki iddiaya ilişkin olarak yapılan değerlendirme; 

 

a) İhale ilânının 4.3.1 ve İdari Şartnamenin 7.3.1 numaralı maddelerinde; isteklilerden teklif edilen bedelin % 25’i oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ilişkin iş deneyim belgesi istenilmiştir. İhale ilânının 4.4 ve İdari Şartnamenin 7.4 numaralı maddelerinde ise; her türlü tıbbi demirbaş cihaz alımlarına ilişkin belgelerin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

 

İhaleye katılımda yeterlilik kurallarını düzenleyen 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde; “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,” Hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca, isteklilerden ihaleye katılımda yeterlilik kriteri olarak iş deneyimi istenebilmektedir. 

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgelerine ilişkin düzenleme içeren 35 inci maddesinde; iş deneyim belgelerinin istenilmesi halinde, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyiminin ibrazının istenileceği belirtilmiştir.   

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve anılan Uygulama Yönetmeliğinin 28, 29 ve 35 inci maddeleri uyarınca incelenen ihaleye katılabilmek için isteklilerden iş deneyim belgesi istenilmesi hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır.

 

İsteklilerden iş deneyim belgesi istenilmesi hususunda idarece yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından bu husustaki başvuru yerinde bulunmamaktadır.  

 

b) İhale konusu işe ait Teknik Şartnamenin 10.3 numaralı maddesinde;

 

“Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı Ülkeler ve Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir. Bu referans belgesinde sadece teklif edilen marka ve model cihazlara ait referanslar, kullanıcı hekim ve kurum olarak ve telefon ve fax.larıyla birlikte ayrıntılı olarak verilecektir. Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirme yapılacaktır.”

 

Şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bu düzenlemede istenilen referans ihaleye katılım koşulu olarak belirlenmemiştir. Referansın tekliflerin değerlendirilmesinde yararlanılmak üzere bilgi amaçlı olarak istenildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle idarece yapılan düzenlemede ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır.

 

 

3) Başvuru sahibinin, üzerinde ihale bırakılan Teknomed Medikal Sistemler İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan onaylı garanti belgesinin bulunmadığı ve cihaza ilişkin broşürlerde Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinin işaretlenmediği hususundaki iddiasına ilişkin olarak yapılan değerlendirme;

 

a) İdari Şartnamenin 7.3.4 numaralı maddesinde; teklif edilen cihaza ilişkin bilgi, belge ve orijinal katalogların isteklilerce ihale komisyonuna sunulmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin 5.1 numaralı maddesinde de; satıcı firmanın, teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal gerekli teknik dokümanları vereceği belirtilmiştir. Teknik Şartnamenin 7 nci maddesinde ise; kabul ve muayene işlemleri sırasında, cihaza ilişkin olarak şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğunun kontrol edileceği hususu düzenlenmiştir.

 

İdari ve Teknik Şartnamelerde yer verilen düzenlemelerin incelenmesinden; ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği ihalede, isteklilerin tekliflerinin (cihazlarının) uygun olup olmadığının isteklilerce sunulan belgeler (teknik şartnameye uygunluk beyanları, broşürler) üzerinden yapılacağı ve malın teslimi aşamasında tüm şartların uygunluğunun (isteklilerin taahhütlerinin/beyanlarının) kontrol edileceği anlaşılmaktadır.

 

Dosyanın incelenmesinden, üzerinde ihale bırakılan firmanın Teknik Şartnameye Uygunluk beyanının ve üzerinde teknik bilgilerin yer aldığı cihaza ilişkin broşürlerin idareye sunulduğu ve söz konusu belgelerin uygun olduğu anlaşılmaktadır.

 

b) Teknik Şartnamenin 6.1 numaralı maddesinde; cihazın (sistemin) en az 2 yıl garantili olacağı ve bu garantinin üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firma tarafından verileceği belirtilmiştir.

 

Teknomed Medikal Sistemler İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şirketinin Teknik Şartnameye uygunluk beyanında 6.1 numaralı maddeye karşılık olarak; teklif ettikleri sistemin 2 yıl firmalarının garantisi altında olduğu beyan edilmiştir. Ayrıca, teklif veren firma ve üretici firma tarafından düzenlenmiş taahhütnamelerin de dosyada bulunduğu anlaşılmıştır. 

 

Bu belgeler şikayet dilekçesinde iddia edildiği gibi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş garanti belgeleri değildir. Ancak, ihale dokümanında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmiş belge istenilmemiştir.     

 

14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince; röntgen cihazları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş garanti belgeleri ile satılmak zorunda olan mallar arasında yer almaktadır.

 

İhale dokümanında yer verilen düzenleme ile istekilerden ihale tarihinde garanti belgesi istenilmemiş, Teknik Şartnameye uygun garanti taahhüdü istenilmiştir. Garanti taahhütnamesi teklif dosyasında bulunduğundan isteklinin teklifinin İdarece geçerli kabul edilmesinde ihale mevzuatına aykırılık bulunmamaktadır.

 

 

            Öte yandan, ihale dokümanı ile istenilmiş olsun veya olmasının cihazın ithaline, piyasaya arzına, kullanılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuat ile getirilen kuralların (mecburi standartların,  belgelerin, koşulların vs.) malın kabul işlemleri sırasında malı teslim alacak idare tarafından mutlaka aranması gerektiği hususu açıktır. 

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

1- Başvuru sahibinin sunmuş olduğu CE sertifikasının Mal Alımı İhaleleri Uyguluma Yönetmeliği ve idari şartname hükümleri gereğince TÜRKAK onaylı olmadığı gerekçesi ile geçerli kabul edilemeyeceğine ilişkin yapılan değerlendirmelere, söz konusu belgenin bir kalite belgesi olmaması nedeniyle TÜRKAK onayı bulunmasına gerek olmadığı görüşüyle katılmamaktayız. Nitekim Kamu İhale Kurulu’nun 29.05.2006 tarih ve 2006/UM.Z-1315 sayılı ve 14.08.2006 tarih ve 2006/UM.Z-1899 sayılı Kararlarında  da bu husus açık olarak belirtilmektedir.

 

            2- Başvuru sahibinin referans istenilmesine ilişkin iddiasına ilişkin olarak referansın ihaleye katılım koşulu olarak düzenlenmediği, bilgi amaçlı olarak istendiği şeklinde kararda yapılan değerlendirmelere katılmamaktayız. Zira teknik şartnamenin referansa ilişkin 10.3 maddesinde “… Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirme yapılacaktır.” hükmüne yer verilmek suretiyle referansın tekliflerin değerlendirmesinde dikkate alınacağı belirtilmektedir.

 

            Belirtilen nedenlerle; ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

                       

 

 

 Namık DAĞALP          K.  Nejat ÜNLÜ            Bilal KARACA             Adnan ZENGİN                            

                 II. Başkan                     Kurul Üyesi                 Kurul Üyesi                   Kurul Üyesi 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul