En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-778
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :139
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-778
Şikayetçi:
 Medisem Medikal Ticaret Bülent GÜNAY, İstiklal Mahallesi Karagül Sokak Günay Apt. Zemin Kat 5 ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Meşelik Mevkii ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2007 / 1847
Başvuruya konu ihale:
 2006/88108 İhale Kayıt Numaralı “Tpn Torbaları ve Transfer Seti” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 07.00.36.0063/2007-5E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’nce 21.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tpn Torbaları ve Transfer Seti” ihalesine ilişkin olarak Medisem Medikal Ticaret Bülent GÜNAY’ın 18.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 18.01.2007 tarih ve 1847 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1-Bahse konu ihalenin Teknik Şartnamesinde TPN torbaları ve transfer set karşılığı kullanıma alınacak tıbbi cihaz (compaunder) için CE belgesinin istenildiği, Teknik Şartnamede CE belgesi istenilmesine rağmen ihale komisyonunun üretici beyanına göre Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında yer almayan ve CE belgesi olmayan bir cihazın sarf malzemeleri karşılığında alınmasının kararlaştırıldığı, İdarece tesis edilen işlemin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 11.04.2006 tarih ve 7091 sayılı Tıbbi Cihaz Genelgesinin 14.2 ve 15 inci maddelerine aykırı olduğu,

 

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ( i ) bendinde tıbbi cihaz tanımının yapıldığı ve bu kapsamda Sağlık Bakanlığının firmalarının compounder (tıbbi bileşim sistemleri) sistemleri ile ilgili verdiği 18.08.2006 tarih ve 15585 sayılı yazıda “Söz konusu compounder sistemlerinin ve birlikte kullanıldığı sarf malzemelerinin AB ülkelerinde geçerli mevzuat olan 93/42/EEC Medical Devices Directive’in uyumlaştırılarak 13.02.2002 tarih ve 24694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31.12.2003 tarihinde yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerine tabi cihazlar olduğunun görüldüğünün” bildirildiği, dolayısıyla ihale konusu cihazın tıbbi cihaz olduğu ve Yönetmelik uyarınca CE belgesinin olması gerektiği,

 

İdareye söz konusu hususları içeren 18.12.2006 tarihli şikayetleri üzerine İdarenin 26.12.2006 tarihli cevabında Eczacıbaşı/Baxter firmasının CE muafiyetinin olduğu, CE belgesinin Avrupa ülkelerinin standart belgesinin olduğu ve anılan firmanın Amerikan menşeine sahip olması nedeniyle CE’den muaf olduğuna dair CE muafiyet belgesi ve Sağlık Bakanlığının yazısının eklendiği, CE muafiyeti olarak sözü edilen yazının aslında Sağlık Bakanlığı’nın 14.09.2006 tarih ve 17480 sayılı üretici beyanına göre verilmiş olan yazılı bildirim olduğu, bu belgenin CE muafiyet belgesi olmadığı, dolayısıyla idarece tesis edilen işlemin mevzuata aykırı olduğu,

 

Ayrıca, Sağlık Bakanlığının Tıbbi cihazların kodlama sistemini oluşturan Global Medical Device Nomenclature (GMDN) kodlama sisteminde compounder sistemlerin (tıbbi bileşim sistemleri) 12972 sıra numarası ile tıbbi cihaz olarak sınıflandırıldığı,

 

Bahse konu ihalede alıma konu cihazın hem teknik yeterliğe sahip olmadığı hem de ihaleye konu amacı gerçekleştiremeyeceği, idarece tesis edilen işlemlerin mevzuata aykırı olduğu,

 

2-Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 16.09.2005/17949 sayılı, Sağlık Kurumlarının Kit Karşılığı Cihaz Edinme Uygulaması İle İlgili Esasların 2 inci maddesinde “Kit ile çalışacak cihazlar için 5 yaşını geçmeyecektir” kuralı bulunmasına rağmen bu kuralın ihlal edildiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamede 08.09.2006 tarihinde zeyilnameyle ile yapılan düzenleme sonucunda Dolum Sistemine 19. madde eklenerek “Cihazın CE belgesi olmalıdır” düzenlemesi getirilmiştir.

 

Kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine tebliği üzerine başvuru sahibi 15.12.2006 tarihli dilekçe ile; kit karşılığı cihaz edinme yöntemi ile yapılan ihalelerde cihazın 5 yaşından büyük olmayacağı ve ihale üzerinde bırakılan firmanın sarf malzemeleri karşılığı teklif ettiği cihazın CE belgesinin bulunmadığı iddiası ile İdareye şikayet başvurusunda bulunmuş, idarenin İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca eksikli bildirimi üzerine 18.12.2006 tarihli ikinci şikayet dilekçesi verilmiştir .

 

İdarenin söz konusu şikayetler üzerine verdiği 26.12.2006 tarih ve 4498 sayılı cevabi yazıda;

“CE belgesinin AB ülkeleri standart belgesi sayıldığından Eczacıbaşı/Baxter firmasının cihazının Amerikan menşeine sahip olduğu, dolayısıyla CE’den muafiyet belgesinin ekte sunulduğu,

Ayrıca Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 4 maddesinin (i) fıkrasında tıbbi cihaz, (ö) fıkrasında beyan edilen amaç tanımlamasının yapıldığı, konuya ilişkin ürünlere ait belgeler incelendiğinde Eczacıbaşı/Baxter firmasının cihazının Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığının görüldüğü, söz konusu yazının ekte olduğu,

Eczacıbaşı/Baxter firmasının mevcut kullanılan cihazının 06.02.2002 üretim tarihli olduğu”  belirtilerek şikayet başvurusu uygun bulunmamıştır.

 

İdarenin şikayete cevap yazısı ekinde bulunan Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Eczacıbaşı/Baxter Hast. Ür. San. ve Tic. A.Ş.’ne hitaben automix 3+3 ve automix 3+3 (6) yollu transfer setlerinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olup olmadığına ilişkin 14.09.2006 tarih ve 1780 sayılı yazısında;

“Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 4. madde tanımlar (i ) fıkrasında tıbbi cihaz, (ö) fıkrasında beyan edilen amaç tanımının yapıldığı, tıbbi cihaz tanımı ışığında ürünün/cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olduğuna/olmadığına bizzat üreticinin karar vermesi gerektiği, cihaz/ürün Yönetmelik kapsamında ise Yönetmelik Ek-1 Temel Gerekler’e sahip ürünler için üreticilerin EK-IX sınıflandırma kurallarına göre cihazın/ürünün sınıfını belirleyerek Madde 9- Uygunluk değerlendirme işlemlerinde tanımlanan yollardan uygun olanını takip ederek cihazına/ ürününe CE işareti iliştirip piyasaya arz edeceği,

Ancak bahse konu ürünlere ait belgeler incelendiğinde ve ilgi yazı ekinde yer alan üreticinin beyanı üzerine adı geçen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığının görüldüğü” belirtilmiştir.

 

Diğer taraftan başvuru sahibinin dilekçesi ekindeki Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün compounder sistemleri hakkında 18.08.2006 tarih ve 15585 sayılı yazısında;

“….Söz konusu compounder sistemlerinin ve birlikte kullanıldığı yukarıda sayılan sarf malzemelerinin AB ülkelerinde geçerli mevzuat olan 93/42 EEC- Medical Devices Directive’in uyumlaştırılarak 13.02.2002 tarih ve 24694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31.12.2003 tarihinde yürürlüğe giren Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerine tabi tıbbi cihazlar olduğunun görüldüğü,

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği madde 4 (i ) fıkrası kapsamında yer alan tıbbi cihazların, üreticileri tarafından EKI Temel Gerekleri karşılayan ürünler için EK IX Sınıflandırma Kurallarına göre sınıflarının belirlenip, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği madde 9- Uygunluk Değerlendirme İşlemleri’nde belirtilen yollardan uygun olanının takip edilerek; uygun şekilde CE işaretinin iliştirilmiş olarak piyasaya arz edilmesinin zorunlu olduğu” belirtilmiştir.

 

Bu hususta farklı bilgilerin olması üzerine Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 06.02.2007 tarih ve 1792 sayılı yazı ile görüş istenilmiş, anılan Genel Müdürlükten gelen 23.02.2007 tarih ve 3679 sayılı yazıda;

 

“Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında ki ürünün CE işaretli olarak piyasaya sunulmasından üreticinin sorumlu olduğu,

Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin Madde 4 Tanımlar (ö ) fıkrasında “beyan edilen amaç” ve (i ) fıkrasında “tıbbi cihaz” tanımı ışığında ürünün/cihazın Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamında olup olmadığına bizzat üreticinin kendisinin karar vermesi gerektiği, eğer cihaz/ürünün anılan Yönetmelik kapsamında ise, Yönetmelik EKI Temel Gerekler’i karşılayan ürünler için üreticilerin EK IX Sınıflandırma kurallarına göre cihazın/ürünün sınıfını belirledikten sonra Madde 9 Uygunluk Değerlendirme İşlemlerinde tanımlanan yollardan cihazına/ürününe uygun olanını takip ederek; cihazına/ürününe CE işaretini iliştirip, pazara arz etmesi gerektiği,

Düşük riskli ürünlerde, üreticinin kendi imkanlarıyla veya başka bir test kuruluşuna ürünün testini yaptırmak suretiyle, ürünün ilgili direktife uygun olup olmadığını tespit ettiği, ürünün uygun olması halinde, üreticinin Uygunluk Beyanı düzenleyerek ürününe CE işaretini iliştireceği, yüksek riskli ürünlerde ise üreticinin mutlaka AB üyesi ülkelerde yerleşik olan fakat diğer ülkelerde de şube veya temsilcilikleri bulunan Onaylanmış Kuruluşlara başvurma zorunluluğunun bulunduğu, üçüncü bir taraf olmak zorunda olan bu test ve/veya belgelendirme kuruluşlarının yapacağı test sonucunda ürünün ilgili mevzuata uygun olduğunun tespit edilmesi halinde üreticinin yine Uygunluk Beyanı düzenleyerek ürüne CE işaretini iliştirdiği,

Söz konusu cihaz ile ilgili olarak daha önce Genel Müdürlüklerine gönderilen yazı ekinde belirtilen firmaların şikayetinin olduğu, her iki firmanın ürünü ile ilgili farklı beyanlarda bulunduğu ve iki değişik Onaylanmış Kuruluştan görüş alındığı, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği gereği ortaya çıkacak herhangi bir itilaf durumunda Bakanlığın müdahale etme yetkisine sahip olduğu, bu nedenle konunun Avrupa Birliği Komisyonu’na iletildiği ve Komisyondan gelecek cevap doğrultusunda gerekli değerlendirmenin yapılarak nihai görüşün oluşturulacağı” belirtilmiştir.

 

Mevcut bilgiler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddia konularına herhangi bir açıklık getirilemediğinden İdarenin bu hususta Sağlık Bakanlığından alınacak görüş doğrultusunda işlem tesis etmesi gerekmektedir.

 

2- Başvuru sahibinin 2 nci iddiasının incelenmesinde;

 

Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde kullanılacak cihazın yaşı ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla şikayet konusu husus ile ilgili olarak ihale dokümanında bir düzenleme bulunmadığından, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında iddia konusuna ilişkin karar verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak Sağlık Bakanlığının söz konusu hususa ilişkin Genelgesi uyarınca malın muayene ve kabul aşamasında Muayene ve Kabul Komisyonunca işlem yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- İdari Şartnamede ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerinin belirtilmesi, Teknik Şartnamede de ihale konusu alımın Teknik özelliklerine yer verilmesi gerekmekte ise de;

 

Bahse konu ihalenin İdari Şartnamenin mesleki ve teknik yeterliğin düzenlendiği 7.3 maddesinde “Teknik Şartnamelerde yazılı bilgi ve belgeler istenilecektir” düzenlemesi yapılmış olup hangi bilgi ve belgelerin istenileceğine ilişkin hükümlere Teknik Şartnamede yer verilmiştir. 2 Kalem Malzeme Alımı Teknik Şartnamenin TPN Beslenme Torbasının 6. maddesinde ve Transfer Setinin 5. maddesinde “Teklif veren firmanın TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin olması” istenilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan Leomed firmasının Teknik Şartnamenin bahse konu maddesi uyarınca TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi sunması gerekirken söz konusu belge yerine Pera Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. tarafından 20.09.2006 tarihinde Leomed Tıbbi Sarf Malzemeleri ve Cihazları Tic. ve San. Ltd. Şti. ile yapılan sözleşmeye istinaden 01.09.2006 tarihinden itibaren ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarına başlandığına ilişkin bir yazı sunulmuş, Teknik Şartnamede istenilen TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesi sunulmamıştır.

 

İhale Komisyonu tarafından 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca anılan firmanın bahse konu belgesinin eksik olduğunun tespitinin yapılıp bu husus tutanağa bağlandıktan sonra anılan Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmesi gerekmektedir. İdarece tesis edilen işlemler anılan Kanunun  36 ve 37 nci maddesine aykırıdır.

 

İhaleye teklif veren Can-Med Ltd. Şti. ile Medisem Medikal firmasının teklif ettikleri ürünlerin Teknik Şartname hükümlerini karşılamaması, ihale üzerinde bırakılan firmanın da yukarıda belirtilen gerekçe nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekeceğinden bahse konu ihalede geçerli teklif bulunmamaktadır.

 

2-4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde ihale Komisyonu düzenlenmiş ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde de söz konusu düzenlemeye açıklık getirilmiştir.

 

Yönetmeliğin İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esaslarının düzenlendiği 20 nci maddesinde; “İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan veya davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.” denilmektedir.

 

Bahse konu ihalede 19.01.2006 tarih ve 252 sayılı ihale yetkilisinin onayıyla Döner Sermaye İşletmesinin Tıp Fakültesi için yapacağı satınalmaların 4734 sayılı Kanunun 6. maddesine göre 01.02.2006 tarihinden geçerli olmak üzere komisyonun asıl ve yedek üyelerinin belirlendiği,

 

İhale komisyonu tarafından düzenlenen tutanak ve kararlar incelendiğinde; İhale komisyonunun uzman üyeleri olarak Mensure KAHRAMAN ve Gülizar ÇAM ŞANLI’nın, Saymanlık Müdürü olarak da Recep ERGİN’in görevlendirildiği anlaşılmakta ise de; 04.12.2006 tarihli komisyon kararında asil ve yedek üyeler arasında ismi zikredilmeyen komisyon başkanı olarak Prof. Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ’in imzasının bulunduğu görülmüştür.

 

İhale komisyonunun asil üyelerinin görevlendirilmesinin isim belirtilmek suretiyle yapılmaması ayrıca ihale komisyonu üyesi olmayan kişinin komisyon toplantısına katılarak kararda imzasının bulunması anılan mevzuat hükümlerine aykırıdır.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; "İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir” hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, şikayetin 26.12.2006 tarihli işlemle reddinden ve kararın 04.01.2007 tarihinde tebliğinden sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 17.01.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul