• Karar No: 2007/UM.Z-781
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :142
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-781
Şikayetçi:
 Koç Pet Petrol Ürünleri Nakliye İnş. Taah. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti., Çetin Emeç Bulvarı 8. Cadde No: 32/6 A.Öveçler / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Elektrik Üretim A.Ş. İstanbul Ticaret Müdürlüğü, Ambarlı Fuel – Oil Santralı Hizmet Binası P.K.3 Ambarlı 34840 Avcılar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2007 / 849
Başvuruya konu ihale:
 2006/164742 İhale Kayıt Numaralı “450 Ton Özel Kalorifer Yakıtı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 07.00.21.0160/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Elektrik Üretim A.Ş. İstanbul Ticaret Müdürlüğü’nce 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “450 Ton Özel Kalorifer Yakıtı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Koç Pet Petrol Ürünleri Nakliye İnş. Taah. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.12.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.01.2007 tarih ve 849 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) İstanbul Ticaret Müdürlüğünün 12.12.2006 tarihinde gerçekleştirilen 450 ton kalorifer yakıtı ihalesinde üzerinde ihale bırakılan Şirketin 422.730,00 YTL olan teklif fiyatının aşırı düşük olduğu, 11.12.2006 tarihinde rafineri çıkış fiyatı 1,168 YTL olduğuna göre 450.000 ton kalorifer yakıtının KDV hariç fiyatının 525.000,00 YTL olduğu, bu fiyat ile ihale fiyatı arasında 102.870,00 YTL fark olduğu, dolayısıyla ihale fiyatının rafineri çıkış fiyatlarının da altında olduğu, teklif fiyatına sözleşme giderleri de eklendiğinde maliyetin daha da yükseldiği, piyasa koşullarında bu düzeyde zararına satış yapılamayacağı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Yapılan incelemeden, ihale için onaltı (16) isteklinin teklif verdiği, bunlardan ikisinin teklifi ihale dokümanına uygun bulunmadığından tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifi geçerli kabul edilen ondört (14) istekliden en düşük fiyat ile teklif vermiş olan isteklinin üzerinde ihalenin bırakıldığı, isteklilerden teklif fiyatlarına ilişkin olarak yazılı bir açıklama istenilmediği anlaşılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde “Aşırı düşük teklifler” başlığı altında;  “İhale komisyonu verilen tekliflerden diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malların özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak,  aşırı düşük  teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.”  Hükmüne yer verilmiştir.

 

Mal alımı ihalelerinde, 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatın aşırı düşük fiyat sorgulamasına ilişkin hükümlerinin uygulanmasında, isteklilerin kendi durumları ve piyasa koşuları çerçevesinde teklif verebildiği yönünde genel bir kabul bulunmakta, idarelerin yapmış olduğu sorgulamaya karşılık firmaların yapmış olduğu açıklamaların ve belgelendirilmelerin uygun olup olmadığı hususuna dikkat edilmekte; idarelerce bu yönde bir sorgulama yapılmasına gerek görülmeyen hallerde ise bu durum bir eksiklik olarak değerlendirilmemektedir.    

 

Diğer taraftan, ihale konusu kalorifer yakıtı için idarece "aşırı düşük teklif" sorgulamasında kullanılabilecek resmi bir fiyat tarifesi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

            4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul