• Karar No: 2007/UM.Z-785
  • Toplantı No: 2007/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.02.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/009
Gündem No :147
Karar Tarihi:26.02.2007
Karar No :2007/UM.Z-785
Şikayetçi:
 Erkav Turz. Teks. İnş. San. Ltd. Şti., İstasyon Cad. Bahçelievler Durağı Bahar 2 Yapı Koop. Altı No:1 MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Muş Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, Zafer Mah. Erzurum Yolu Üzeri MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5521
Başvuruya konu ihale:
 2006/182884 İhale Kayıt Numaralı “Koruyucu Giyim Eşyası Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2007 tarih ve 07.01.24.0027/2007-13 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Muş Valiliği Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından 18.12.2006 tarihinde yapılan “Koruyucu Giyim Eşyası Alımı” ihalesine ilişkin olarak Erkav Turz. Teks. İnş. San. Ltd. Şti.’nin 19.02.2007 tarih ve 5521 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun reddine,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; anılan ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin firmalarınca verildiği, ancak firmalarınca sunulan teklifin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, firmaları tarafından teklif ekinde idareye sunulan numunelerin ihaleye katılanların önünde açılmadığı, ihaleye teklif veren istekliler tarafından sunulan numunelerin hepsinin aynı özellikleri taşıdığı, firmalarında bazı numunelerin değiştirilmiş olabileceği kanısının uyandığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı idarece açıklama talebine verilen cevabi yazının bildirimi tarihi olan 26.12.2006 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 26.01.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul