• Karar No: 2007/UM.Z-879
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :110
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-879
Şikayetçi:
 Ams Tıbbi Cihaz İth.İhr. Ltd. Şti., Kazım Karabekir Cad., 95/75 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Baştabipliği, Yenidoğan Mah., Fabrika Cad., 54000 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4352
Başvuruya konu ihale:
 2006/187976 İhale Kayıt Numaralı “Otomatik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.02.2007 tarih ve 07.00.81.G022/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Baştabipliği’nce 08.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Otomatik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı” ihalesine ilişkin olarak Ams Tıbbi Cihaz İth.İhr.  ltd.Şti’nin 31.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet [başvurusunun, idarenin 02.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.02.2007 tarih ve 4352 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararıyla ihalenin başka bir firma üzerinde kaldığının belirtildiği, idare tarafından yapılan demostrasyon sonucunda teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 3.2. maddesine uymadığı şeklinde rapor verildiği, oysa teklif ettikleri cihazın teknik şartnameye uygun olduğu, ihalenin daha yüksek fiyat veren firmaya bırakıldığı, ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 3.7/c maddesinde istenilen “ST seviye aralığı -6….+6m (-0,6….0,6mv) arasında ayarlanabilmeli ve yetişkinlerden yenidoğana kadar bütün hastalarda kullanılabilmelidir.” özelliğinin cihazın orijinal kataloğunda opsiyon olarak görülmesine rağmen, cihazın idarece uygun görüldüğü, anılan firmanın kataloğunda 3.7/c maddesi ile ilgili hiçbir açıklama bulunmadığı, ihaleden önce teknik şartnamenin bazı maddelerinin haksız rekabete yol açacağı hususuyla ilgili olarak idareye bilgi verildiği, ihalenin teknik şartnameye uygun cihaz teklif etmeyen firma üzerinde bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 1 adet otomatik ventilatörlü ve monitörlü anestezi cihazı alımı işi olduğu belirtilmiş, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21 inci maddesinde işin tamamı için teklif verileceği belirtilmiş ve 36 ncı maddesinde ise tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 7.3.3.5. maddesinde; istekliler teknik şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "……marka……model röntgen cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik Şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmış, 7.3.5. maddesinde, isteklilerin, teklif edilen cihazın ihale dokümanında belirlenen şartların uygunluğunu teyit etmek amacıyla cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal dokümanlarını teklifleri dahilinde sunmaları gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.3.6. maddesinde, ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebileceği, isteklilerin demonstrasyonu nasıl ve hangi şartlarda sağlayacakları konusunda taahhütnameyi teklifleriyle birlikte sunacakları yolunda düzenleme yapılmış, ihaleye ilişkin ilanın 4.3.3.6. maddesinde de bu husus belirtilmiş ihaleye ait teknik şartnamenin 3.2. maddesinde ise: “EKG/solunum sayısı, ST analizi, , 2 kanal invaziv kan basıncı, non invaziv kan basıncı, oksijen saturasyonu, 2 kanal sıcaklık, end tidal karbondioksit basıncı ve anestezik ajan ilerleme özelliği bulunmalıdır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinden, İdarece, ilanda, idari ve teknik şartnamede demonstrasyona ilişkin olarak yapılan düzenlemelerin, isteklilerce teklif edilen ürünlerin teknik şartnamede belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığı hususunu tevsik amacıyla yapıldığının anlaşıldığı, şikayete konu ihaleye iki istekli tarafından teklif verildiği, her iki istekli tarafından teknik şartnameye uygunluk belgesi ve demonstrasyon için taahhütname sunulduğu, Drager Medical firması tarafından teklif ekinde sunulan Demonstrasyon Belgesi’nde; “...teklif edilen cihaza ait demonstrasyon  ve teknik deneyler yapılması istenildiği taktirde bunlar idarenizin uygun göreceği tarih ve yerde, firmamız elemanları tarafından yapılacaktır.” ifadesine, başvuru sahibi tarafından sunulan Demonstrasyon Belgesi’nde ise; “…cihazı istediğiniz yer ve zamanda belirleyeceğiniz kişilere demonstrasyon vereceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

 

08.01.2007 tarihli ihale komisyonu tutanağında, ihalede en düşük teklifi veren Ams Tıbbi Cihaz İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen cihaz için Hastanede demostrasyon yapılmasına karar verildiği ve anılan firmadan demonstrasyon istenildiği, 11.01.2007 tarihinde Hastanenin ameliyathanesinde demonstrasyon yapıldığı, demonstrasyon sonucu düzenlenen raporda; monitörde teknik şartnamenin 3.2. maddesine göre uyumsuzluk tespit edildiğinin ve bu maddeye göre cihazda alınması gereken anestezik ajan ilerleme özelliğinin bulunmadığının tespit edildiğinin belirtildiği, bunun üzerine ihale komisyonu tarafından, söz konusu cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı belirtilerek, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, daha sonra ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren Drager Medical firmasından demonstrasyon istenildiği, 16.01.2007 tarihinde Hastanenin ameliyathanesinde demonstrasyon yapıldığı, demonstrasyon sonucu düzenlenen raporda, cihazın teknik şartnameye uygun olduğunun tespit edildiğinin belirtildiği ve 26.01.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Drager Medical’in üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin idareye yaptığı 29.01.2007 tarihli başvuru üzerine idarece verilen 31.01.2007 tarihli cevapta; “…teklif etmiş olduğunuz …model monitör 11.01.2007 tarihinde Hastanemiz Ameliyathanesinde yapılan demonstrasyonu sonucunda teknik şartnamenin 3.2. maddesine…uymamaktadır. Şartnamemize göre; monitörün oksijen ve end tidal karbondioksit basıncını gösterdiği gibi, hastaya anesteji cihazından anestezik ajanların (sevoflurane, isoflurane, N2O gibi…) ilerlediğini de göstermesi istenilmiştir. anesteji cihazından anestezik ajanların (sevoflurane, isoflurane, N2O gibi…) hastaya ilerleyişini gösteren ve dolayısıyla miktarlarını ölçebilen özellikte olan monitör tarif edilmiştir. Oysa firmanız tarafından teklif edilen cihazın monitörü ile ilgili kataloğunda sadece hastaya giden oksijeni ve hastadan çıkan end tidal karbondioksit basıncını gösterdiği anlaşılmaktadır. Demonstrasyonda da Komisyonumuza, istenilen bu özelliğin teklif edilen monitöre ayrıca satın alınabilecek bir modülle sağlanabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle teklif edilen monitörün teknik şartnamenin 3.2. maddesinde istenilen özelliği tam olarak karşılamadığı ve bu özelliği kazanabilmesi için ayrıca ilave bir parça daha alınması gerektiğinden teklifiniz değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

Drager firmasının teklif etmiş olduğu…model monitör teknik şartnamenin 3.2. maddesinde istenilen “St seviye aralığı -6…+6 mm (-0,6…0,6 mv) arasında ayarlanabilmeli ve yetişkinden yenidoğana kadar bütün hastalarda kullanılabilmelidir.” özelliği cihazın orijinal kataloğunda opsiyon olarak görülmektedir. Hatta monitörün teknik özelliği olarak şartnamede istenilen aralıktan daha geniş bir aralıkta da (-15 mm…+15 mm) ayarlanabilmektedir.Bu özellik teknik şartnameye uygunluk belgesinde de belirtilmiş ve demonstrasyonda Komisyona gösterilmiştir. Bu tür alımlarda opsiyonel özellikler Muayene Kabul Komisyonu tarafından da dikkatlice kontrol edilmektedir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

İdarelerce, ihale dokümanları hazırlanırken tedarik edilecek malın piyasada bulunma koşulları, fiyatı, yurt içi veya yurt dışı üretimi olması durumuna göre temin süresi vb. gibi hususlar da göz önüne alınarak düzenleme yapılabileceği, teklif edilecek ürüne ilişkin katolog istenebileceği gibi, ürün özelliklerinin teknik şartnamede belirtilen şartlara uygun olup olmadığı hususunda da demonstrasyon istenebileceği tabiidir.

 

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; istekliler tarafından teklif edilen cihazın özelliklerinin teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunun ancak cihaz üzerinde yapılacak demonstrasyondan ve “Muayene Kabul Komisyonunca” cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabilecek bir husus olduğu, ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebileceği, idari şartnamede isteklilerin demonstrasyonu nasıl ve hangi şartlarda sağlayacakları konusunda taahhütnameyi teklifleriyle birlikte sunacakları yolunda düzenleme yapıldığı, ihaleye ilişkin ilanda da bu hususun belirtildiği, anılan düzenlemelere ilişkin olarak ihale dokümanına herhangi bir itirazda bulunulmamış olduğu, ihaleye teklif veren istekliler tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşıladığının taahhüt edildiği, teknik şartnameye uygunluk belgesi ve demonstrasyon için taahhütname sunulduğu, idarece, söz konusu düzenlemeler uyarınca teklif edilen cihaza ilişkin yapılan demonstrasyon sonucunda teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirildiği anlaşıldığından, şikayete konu hususlarla ilgili olarak başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı düşünülmüştür. Kaldı ki, malın teslimi aşamasında, ihale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilen cihazın ihale dokümanında belirtilen şartları karşılamadığının Muayene ve Kabul Komisyonunca tespiti halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun ilgili maddelerinde yer alan yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul