En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-880
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :111
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-880
Şikayetçi:
 Onur Makina ve Motor Yatakları Tic. ve San. Ltd. Şti., Dumlupınar 2.Cad. Lale Pasajı 41/b 19 / AFYON
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi, Ahmet Kanatlı Caddesi 26490 / ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.02.2007 / 5991
Başvuruya konu ihale:
 2007/10449 İhale Kayıt Numaralı “Motor Yatakları (16pa4) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2007 tarih ve 07.01.32.0185/2007-10 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi tarafından 19.02.2007 tarihinde yapılan “Motor Yatakları (16pa4) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Onur Makina ve Motor Yatakları  Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 22.02.2007 tarih ve 5991 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi tarafından 19.02.2007 tarihinde yapılan ihale kapsamında istenen İSO/TS 16949 belgesine, ihale konusu alanda faaliyet gösteren üç firmadan sadece birinin sahip olduğu, bu firmanın ihaleyi almasını teminen istendiği ve sonuç olarak ihalede rekabetin engellendiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme dörtmilyon dörtyüzyirmisekizbin beşyüzotuzyedi Yeni Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları" bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, "enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 02.06.2004 tarih ve 2004/DK.D-181 sayılı Kararıyla Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi Anonim Şirketi´nin “Her türlü lokomotif bakım, onarım ve revizyonu” ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak makine ve teçhizat alımı (Her türlü lokomotif bakım, onarım ve revizyonunda kullanılmak kaydıyla) Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul