En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-883
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :121
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-883
Şikayetçi:
 Güniş Petrol Ürn. ve Tur. Gıd. Hay. San. Tic. Ltd. Şti., Mehmet Akif Cad. 6.Sokak No:31 K:1 Şirinevler/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü, Taksim Meydanı 80080 Taksim -Beyoğlu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2007 / 2346
Başvuruya konu ihale:
 2006/154216 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 2007 Yılı Akaryakıt Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 07.00.48.0027/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü’nce 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 2007 Yılı Akaryakıt Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Güniş Petrol Ürn. ve Tur. Gıd. Hay. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 05.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.01.2007 tarih ve 2346 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anılan ihalede firmalarınca idareye sunulan teklif zarfının üzerinde, ihale konusu işin adının doğru yazılmadığı gerekçesiyle, idari şartnamenin 23 üncü maddesi uyarınca teklif zarfının açılmadığı ve firmalarının ihale dışı bırakıldığı, ihaleye teklif veren isteklilerden bazılarının teklif zarflarının aynı nedenden dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale ilan metninin başlığında “akaryakıt satın alınacaktır”, devamında ise “İstanbul Kültür Merkezi Müdürlüğü 2007 yılı akaryakıt alımı işi” ifadelerine yer verildiği,

İhale ilan metninin 1 inci maddesi (a) bendinin, “Adresi: Atatürk Kültür Merkezi Taksim Meydanı 80080 Taksim-İstanbul”,

 

2 nci maddesi (a) bendinin, “Niteliği, Türü ve Miktarı: Kalorifer yakıtı (Fuel-Oil No
4 ) 500.000 Kg, Motorin (2000) 4000 Litre, K.Benzin (95 Oktan) 1000 Litre
”,

 

İdare şartnamenin 1.1 maddesinin, “iş sahibi idarenin; a) Adı: İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürlüğü, b) Adresi: İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Taksim Meydanı 80080 Taksim/İstanbul”,

 

2 nci maddesinin, “ihale konusu malın; a) Adı: Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil no.4), Motorin, Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, c) Miktarı ve türü: Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil no.4) 500.000 Kg., Motorin (2000) 4.000 Litre, Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 1000 Litre”,

 

23.1 maddesinin, “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.”,

 

Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde, “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. ...” hükmü,

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII üncü maddesinin “Kanunun 36 ncı Maddesine Göre İhalenin Birinci Oturumunda Yapılacak İş ve İşlemler Hakkında Açıklamalar” başlıklı (A) bendinde, “4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde; Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. ...” düzenlemesi mevcuttur.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede; anılan ihalede 27 firma tarafından ihale dokümanı satın alındığı ve 26 istekli tarafından teklif verildiği, 15 isteklinin teklifinin “teklif zarfı uygun olmadığı” gerekçesiyle idari şartnamenin 23 üncü maddesi uyarınca açılmaksızın, 6 isteklinin teklifinin ise ihale dokümanında belirtilen bazı hususları karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan teklif zarfının üzerinde, işin adının; “İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 2007 Yılı Akaryakıt Alımı İşi” olarak belirtildiği,

 

Başvuru sahibinin teklif zarfının üzerinde ise; “500.000 Kg. Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil No
4 ), 4.000-Lt Motorin (2000), 1.000 Lt. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
” olarak belirtildiği,

 

diğer bilgilerin aynı olduğu, yani idarenin adı ve adresi ile “İKN” numarasının doğru yazıldığı tespit edilmiştir.

 

Ayrıca, teklif zarfı değerlendirme dışı bırakılan diğer 14 firmadan birinin, teklif zarfının üzerine ihale konusu işin adını, akaryakıt alımı işi, bir diğerinin miktar belirtmeden, kalorifer yakıtı, motorin ve kurşunsuz benzin olarak, diğer 12 firmanın ise başvuru sahibiyle aynı doğrultuda, teklif zarflarında ihale konusu işin adının; “500.000 Kg. Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil No
4 ), 4.000-Lt Motorin (2000), 1.000 Lt. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
” olarak belirtildiği ve bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldıkları görülmüştür.

 

Başvuru sahibi ve diğer teklif zarfı değerlendirilmeye alınmayan firmalar tarafından, ihale konusu işin adının, türü ve miktarı ile birlikte belirtildiği, ayrıca anılan Kanun hükmünde belirtilen idarenin adı ve adresine yer verildiği, teklif zarflarının idarenin eline ulaştığı, teklif zarfları incelendiğinde anılan ihale için belirtilen ihale kayıt numarasına (İKN), firmaların büyük çoğunluğu tarafından ihale tarihi ve saatine de yer verildiği, ayrıca firmaların kendilerine ait isim, adres gibi bilgilere yer verdiği ve teklif zarflarının imzalı ve kaşeli olduğu, ayrıca anılan idare tarafından aynı tarihte ihale konusu alıma benzer bir alımın olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibi dahil olmak üzere teklif zarfı değerlendirme dışı bırakılan 15 firmanın teklif zarfının, ihale konusu işin adının yanlış yazıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması, 4734 sayılı Kanunun 30 uncu ve idari şartnamenin 23.1 maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

İhale komisyonunca, 15 firma tarafından sunulan teklif zarflarının değerlendirmeye alınması gerekirken açılmadan iade edildiği anlaşıldığından, anılan ihalenin yeniden ihya edilmesi imkansız hale gelmiştir. Bu sebeple, ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-) İdari şartnamenin 7.1.p maddesinde, “isteklilerin EPDK lisansına sahip olmaları ve lisans belgelerini vermeleri zorunludur.”,

 

7.2.1 maddesinde, “... teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur.”,

 

7.3.1 maddesinde, “... isteklinin en az iki adet nakliye tankeri olması, buna ilişkin fatura ... tevsik edilmesi, taahhüt edilerek temin edilecek olması durumunda ise noter onaylı taahhütnamenin ibrazı gerekir. ...” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, teklifleri değerlendirmeye alınan istekliler arasında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen istekli ile teklifleri değerlendirilmeye alınan diğer isteklilerin, idari şartnamenin 7.1.p, 7.2.1 ve 7.3.1 maddesinde belirtilen hususları sağlayıp sağlamadığı hususuna ilişkin olarak ihale işlem dosyasında bilgi ve belgeye rastlanılmadığı, buna rağmen ihale komisyonunca anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmeye alındığı, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme ve alınan kararın 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine aykırılık teşkil ettiği belirlenmiştir.

2-) 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede, şikayetin 10.01.2007 tarihli işlemle reddinden sonra, Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 15.01.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul