• Karar No: 2007/UM.Z-888
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :128
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-888
Şikayetçi:
 Hak-Er-Man İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Birlik Mah. 7.Cad. No:58/A-B 06610 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziler Cad. 35120 Yenişehir/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.01.2007 / 2622
Başvuruya konu ihale:
 2006/133071 İhale Kayıt Numaralı “Sterilizasyon Cihazları ve Ekipmanları Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2007 tarih ve 07.00.51.0134/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 16.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sterilizasyon Cihazları ve Ekipmanları Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hak-Er-Man İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 20.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  24.01.2007 tarih ve 2622 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlem olduğu saptandığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 16.01.2007 tarihinde yapılan “Sterilizasyon Cihazları ve Ekipmanları Alımı” ihalesine ilişkin olarak 13.12.2006 tarihinde doküman satın aldıkları ve idari şartname ile teknik şartnameye ilişkin idareye şikayet başvurusunda bulundukları (idari şartname 7.3.2.1, teknik şartname 2.2.3, teknik şartname 2.2.5, teknik şartname 2.2.6. maddelere ilişkin olarak), idari ve teknik şartnamenin sadece bir firmayı kayırıcı özelliklerde olduğu (getinge marka ürünler), teknik özellikleri daha yüksek olan cihazların ihaleye girmelerinin engellenmek istendiği ve kaynakların verimsiz kullanıldığı, Türkiye’de yerleşik ve ihale konusu işle iştigal eden ithalatçı ve imalatçı tüm diğer firmaların ihaleye girmesini engelleyeceği özelliklerin bulunduğu, bu nedenlerle ihaleye iştirak eden firma sayısının çok az olduğu, bu firmaların  aracı firma olup hiçbirinin ithalatçı ve imalatçı olmamakla beraber daha önce bu işi yapmadıkları, ayrıca ihale fiyatlarının birbirine çok yakın olduğu ve benzer ihalelerden yüksek olduğu, alınan duyumlara göre ihaleye giren firmalara elden tebligat yapılarak kanuni bekleme süreleri kullanılmadan sözleşme yapılması cihetine gidilmek istenildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

 

             Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İnceleme konusu ihalenin, T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 16.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sterilizasyon Cihazları ve Ekipmanları Alımı” işi olduğu, 6 firmanın ihale dokümanı satın aldığı ihaleye sadece 2 firmanın katıldığı ve idare tarafından 2 isteklinin de teklifinin geçerli kabul edilerek ihalenin sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü, 

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde ise; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

            Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yeralmaktadır.

 

            30.01.2007 tarih ve 153-1454 sayılı Kurum yazıyla Akademik bir Kuruluştan şikayete konu alıma ilişkin olarak;  “Şikayet dilekçeleri, idarenin vermiş olduğu cevabi yazı ile idarece hazırlanan teknik şartnamenin incelenmesi suretiyle; 4734 sayılı Kanunun 12. maddesi hükmüne aykırılık oluşturulup oluşturulmadığı, belirli bir marka ve firmanın tarif edilip edilmediği” hususlarında teknik görüş sorulmuştur.

 

            28.02.2007 tarih ve 3820 sayı ile gelen teknik görüşte;

           “1. İdari Şartname madde 7.3.2.1’e yönelik: Sterilizatör, yıkama makinası gibi orijinal fabrikasyon cihazlarda ihaleye giren yetkili firma temsilcileri tarafından marka, seri no ve model belirtilebilir.

           2. Teknik Şartname madde 2.2.3’e yönelik (Poşet Kapatma Makinası): Cihaz kullanıldıktan sonra tekrar istenilen ısıya dönmesi, kullanım aralığına bağlı olarak değişebilir. Örneğin; cihaz kullanıldıktan 1 saat sonraki zaman dilimine kadar hiç kullanılmamışsa yapıştırma ısısına dönmesi daha uzun sürecektir. Eğer cihaz kullanıldıktan 10 dakika sonra tekrar kullanılmaya başlanırsa bu süre daha kısa olacaktır. Bu nedenle bu tür cihazlarda kullanım ısısına dönmesi ile ilgili süre belirtmenin sağlıklı olmayacağı düşüncesindeyiz.

          3. Teknik Şartname madde 2.2.5’e yönelik (Çift Kapalı Buhar Sterilizatörü): Çeşitli firmaların ürünlerinde aynı özellikte olup farklı hacimlere sahip ürünler bulunabilmektedir. Hastanenin kullanım sıklığı ve ihtiyaca yönelik aynı fonksiyonellikte farklı hacimlerde ürün tercih edilebileceği gerçeğinin yanında şartnamede istenen litre özelliklerinde kesin ifadeler kullanılması yerine (en az 575 lt veya 900 lt gibi) litre belirtilip “+/- 10” litre gibi ifadelerin konulmasının rekabet eşitliği sağlayacağı, şartnamenin bu şekliyle bir grup marka ve modeli işaret ettiği düşünülmektedir.

         Sterilizatör contasının buharla veya hava ile şişirilmesinin sterilizasyon işlemine yönelik birbirine bir üstünlüğü yoktur. Kurumun herhangi bir modeli tercih edebileceği gerçeğinin yanında Şartnamede sadece buharla şişirilen modelin tercih edilmesinin rekabeti engellediği ve bu şekliyle bir grup marka ve modeli işaret ettiği düşünülmektedir.

        4. Teknik Şartname madde 2.2.6’ya yönelik (Çift Kapalı Buhar + Formaldehit Sterilizatörü): Formaldehit sterilizasyon işleminde sıcaklığın 60° C’den düşük olması halinde formaldehit malzeme üzerinde kristalleşecek ve kristalleşmenin olduğu yerlerde sterilizasyon sağlanamayacaktır. Bu nedenle 60° C’nin altında ısısı olan cihazların bu yöntemde kullanılamayacağı düşüncesindeyiz. 

          Yapılan teknik inceleme sonucunda taleplerin bir grup marka veya modeli işaret ettiği görüşündeyiz.”  cevabı verilmiştir.

 

          İhale dosyasında varolan bilgi ve belgelerle teknik görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucunda, 4734 sayılı Kanunun 5. ve 12. maddelerine aykırılık oluşturulduğu sonucuna varılmış olup şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır. 

 

          Açıklanan nedenlerle;

          

          İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlem olduğu saptandığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

        
   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul