• Karar No: 2007/UM.Z-889
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :129
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-889
Şikayetçi:
 Mertaş Su Arıtma Filtrasyon ve Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti., Süleyman Sırrı Sokak No:20/5 Yenişehir/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Taşköprü Devlet Hastanesi Baştabipliği, Taşköprü/KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2007 / 2286
Başvuruya konu ihale:
 2006/173855 İhale Kayıt Numaralı Hastane Diyaliz Ünitesi İçin Revers Osmoz Su Arıtma Cihazı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.02.2007 tarih ve 07.00.44.0110/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Taşköprü Devlet Hastanesi Baştabibliği’nce 19.12.2006 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Hastane Diyaliz Ünitesi İçin Revers Osmoz Su Arıtma Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mertaş Su Arıtma Filtrasyon ve Medikal Sistemler San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.01.2007 tarih ve 2286 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye katılım için dokümanlarda istenilen belgeleri tam olarak sunmalarına ve en ucuz fiyatı teklif etmelerine rağmen tekliflerinin değerlendirilmediği, Cihaz kurulduktan sonra değerlendirilebilecek teknik özelliklerin hatalı bir şekilde değerlendirilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının, teknik şartnamenin 2.1.5, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.14 ve 8.6 ncı maddeleri karşılamadığı hususunun doğru olmadığı, gerek teknik şartnameye cevapta gerekse Türkçe olarak da sundukları broşürlerde bu hususun açıklandığı, diğer firmaların dosyaları incelendiğinde, CE belgelerinin sistemdeki sadece reverse osmosis cihazı için  olduğu ve yeterli olmadığı, İhale kararının ihale yetkilisine onaya sunulması aşamasında firmaları ile ilgili olarak başka idarelerden referans sorulmasının doğru bir uygulama olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin, tekliflerinin teknik şartnamenin 2.1.5, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.14 ve 8.6 ncı maddelerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının doğru olmadığı iddiasına ilişkin olarak, teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulduğundan, 25.01.2007 tarih ve 1119 sayılı yazı ile  teknik görüş istenilmiş olup, ilgili idareden alınan teknik görüş yazısında,

 

“A-Şartnamenin 2.1.5 net maddesinde;

 

Dubleks yumuşatma öncesinde 20" 25 mikron, aktif karbon öncesi 20 " 25 mikron, aktif karbon öncesinde 20" 5 mikron, RO giriş kısmında 20 boyutunda 5 mikron ve 1 mikron olmak üzere toplam 5 adet kartuş filtre olması öngörülmüştür.

 

Firma teklifinde ise;  dubleks yumuşatma öncesinde 20" 25 mikron, aktif karbonöncesi  20" 25 mikron, aktif karbon öncesinde 20" 5 mikron, RO giriş kısmında 20 boyutunda 5 mikron, olmak üzere şartname koşullarını sağlayan toplam 4 adet kartuş; filtre görülmekte, RO giriş kısmındaki daha küçük partikülleri geçişini engelleyecek olan 1 mikron çaplı kartuş filtreden bahsedilmemektedir. Başvuru sahibi, RO cihazı üzerindeki kendi özel kartuş filtresi olarak tanımladığı filtrenin ise por çapından bahsetmemektedir.

 

B-Şartnamenin 2.1.8 inci maddesinde;

 

Dubleks yumuşatıcı sistemle ilgili olarak, "Yumuşatma cihazı tanklari kesit hızı V=20

m/sa den fazla olamaz" olarak tanımlanan kriter,

 

Firma teklifinde, ´´şartnamenin bu maddesinde istenilen maksimum kesit hızını sağlayacak "şeklinde belirtilmiş olup, bu ibare farklı şekillerde yorumlanarak belirtilen maksimum kesit hızını geçebilen değerleri de kapsayabilir.

 

C- Şartnamenin 2.1.9 uncu maddesinde;

 

Aktif karbon filtresinin kapasitesi hemodiyaliz RO sisteminin gerektirdiği ham su debisini en çok V= 9 m/sa kesit hızını aşmayacak şekilde dizayn edildiğinin teklifte belirtilmesi istenmiş olup, 

 

Firma teklifinde,  “karbon filtre cihazı şartnamede istenilen maksimum kesit hızında suyun karbonla yeterli temas süresini sağlayacak şekilde teslim edilecektir.” ifadesi şartnamede belirtilen koşulun sağlandığını net olarak ifade etmemektedir.

 

D- Şartnamenin 2.1.10 uncu maddesinde;

 

Aktif karbon filtre ile ilgili olarak " Tank içeriği aktif karbon malzemeleri farklı 8X30 mesh (dane boyutu 2.36 mm-0.6 mm) tutucu olmalıdır" şeklinde tanımlanmış,

 

Firma teklifinde ise "..filtre cihazı içinde şartnamede istenen farklı çapta dereceli ve iyot numarası en az 900 olan karbon filtre mineralleri kullanılmaktadır." şeklinde ifade edilmiştir. Firmanın karbon filtresi ile ilgili olarak şartnamedeki koşulu sağladığı anlaşılamamaktadır. Ayrıca Su Arıtma Cihazı ile ilgili olarak sunulan karbon filtresine ait evrakların tercümeleri incelendiğinde karbon filtresinin tank içeriğine ait belirtilen dane boyutlarına ait veri mevcut olmadığı görülmüştür.

 

E- Şartnamenin 2.1.14 üncü maddesinde;

 

Ultrafiltre gözenek çapı 30 KDa mutlak büyüklükte nominal gözenek çapı 10 KDa olarak tanımlanmış ancak, firma teklifinde bu koşulun sağlanmadığı görülmüştür.

 

F- Şartnamenin 8.6 inci maddesinde;

 

Yabancı dilde verilecek olan belgeler için noter onaylı Türkçe tercümeleri istenmiş, ancak, hazırlanan evraklarda Almanca ve bir kısmı ingilizce olan belgelerden sadece Lewatit Reçine Üreticisi Deklerasyonu (tek sayfa) noter onaylı tercüme şeklinde olup, diğer belgeler için aynı koşul sağlanmamıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

          Söz konusu teknik görüş yazısının ihale dosyasında yer alan diğer belgelerle birlikte değerlendirilmesinden, başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameyi karşılamadığı sonucuna varılmış olup, ilgilinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olduğu anlaşıldığından bu husustaki iddialar yerinde bulunmamıştır.

 

          Ayrıca, ihale kararının ihale yetkilisine onaya sunulması aşamasında firmaları ile ilgili olarak başka idarelerden bilgi istenilmesi ile ilgili olarak, idarenin bu aşamada mevzuata aykırı işlem yaptığına ilişkin herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanılmamış olup, ihale komisyonlarının teklif veya başvuru kapsamında yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördükleri belge ve bilgileri gerek isteklilerden gerekse ilgili mercilerden isteyebilecekleri de açıktır.

 

Diğer taraftan,

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında İdareye sunduğu CE Belgesinde ürün grubuna ait cihazın Sınıf II b risk grubunda beyan edildiği, isteklinin teklif ettiği ürüne ilişkin, üzerinde “Full Quality Assurance” ibaresinin bulunduğu CE belgelerine dosyasında yer verdiği, diğer isteklinin de söz konusu belgeyi idareye sunduğu görülmüştür. Öte yandan, cihazın teslimi aşamasında, muayene ve kabul işlemleri gerçekleştirilirken beyan edilen bilgilerin, sunulan belgelerin, uygun olmadığı, gerçeği yansıtmadığı yönünde bir tespit yapılması halinde ilgili firma hakkında mevzuat gereğince yaptırım uygulanması söz konusu olacaktır.

 

Bu nedenle, ihale üzerinde bırakılan ve diğer istekli tarafından teklif ettikleri ürüne ilişkin CE belgelerinin idareye sunulduğu, ayrıca ihale dosyası içerisinde ihale konusu cihaza ilişkin uygunluk beyanının ve Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanının bulunduğu belirlenmiştir. Sunulan belgelerin istenen kriterleri karşıladığı görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının da yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul