• Karar No: 2007/UM.Z-891
  • Toplantı No: 2007/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 05.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/010
Gündem No :131
Karar Tarihi:05.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-891
Şikayetçi:
 Servis Büro Makinaları Tic. Ltd. Şti., Büyükdere Cad. Atakan Sokak Özen Apt. No:11 Mecidiyeköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Birimi, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Sıhhıye/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 4024
Başvuruya konu ihale:
 2006/168664 İhale Kayıt Numaralı “8 Kalem Toner” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.03.2007 tarih ve 07.00.74.0110/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Birimi’nce 28.12.2006 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “8 Kalem Toner” ihalesine ilişkin olarak Servis Büro Makinaları Tic. Ltd. Şti.’nin 29.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2007 tarih ve 4024 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalede dengi ürün olarak en ekonomik teklifi verdikleri halde, teknik şartnamedeki orijinal şartına uymadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun;

 

“Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesi, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur….”,

 

“Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesi ise, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmünü haizdir.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin; “Temel ilkeler” başlıklı 4 üncü maddesinde, “İdareler, yapacakları ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur….”,

 

“Teknik şartnameler” başlıklı 17 nci maddesinde, “Gerek duyulması halinde alınacak malın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir….”  hükmü bulunmaktadır.

 

İdari Şartnamenin 53.4 üncü maddesinde, “İhale kapsamında yer alan (8) kalem tonerin tamamı orijinal olacaktır.” düzenlemesi yer almakta olup, başvuru sahibi tarafından, “orijinal” ibaresinden kastedilen hususun markanın kendi orijinali olup olmadığı hususunda bilgi istenilmesine rağmen, söz konusu ihaleye ilişkin olarak, idarece bu konuda açıklama yapıldığına ilişkin herhangi bir belgeye rastlanmamıştır.

 

            Söz konusu ihaleye ilişkin olarak idareden alınan belgeler içerisinde, teknik şartnameye rastlanmamış olup, ihale ilanının ve idari şartnamenin ekinde yer alan malzeme listesinde alınacak malların marka ve modellerinin yer aldığı, bu listelerde "veya dengi" ifadesine yer verilmediği, ihale konusu malzemenin yaklaşık maliyetinin de, söz konusu marka ve modellerin yaklaşık maliyeti esas alınarak hesaplandığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde; diğer isteklilerin birim fiyat cetvelinde olduğu gibi, ihale ilanı ve idari şartname ekinde yer alan ve marka ve modelleri belirtilerek düzenlenen malzeme listesinin bulunduğu, ayrıca, başvuru sahibine ait birim fiyat cetvelinde “K.İ.K 12. md. gereği “DENGİ” ürün teslim edilecektir.” ibaresinin yer aldığı,

 

İdarenin 05.02.2007 tarihli yazısında; idari şartnamede istendiği halde, başvuru sahibinin teklifinde marka belirtmediği, bu nedenle teklif edilen ürünün “DENGİ” olup olmadığının teyidi için numune istendiği, ancak, başvuru sahibinin numunelerin yurt dışından geleceğini ve 10 gün süre alabileceğini belirten bir yazı verdiği, ihtiyacın temin süresinin daha da uzamaması için itirazların uygun bulunmadığı ifade edilmiş olup, ihale dokümanında numune istenilmesine yönelik bir düzenlemeye rastlanmamıştır.

 

            İdare tarafından, alınacak malın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanmaksızın, ihale ilanı ve idari şartnamenin ekinde, alınacak malların marka ve modelleri belirtilerek ihale yapıldığı anlaşılmış olup, bu durumun, yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, idarenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesinde yer alan temel ilkelerden, ihalelerde rekabet ilkesini sağlamadığı, alınacak malın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlamayan idarenin, başvuru sahibinin, teklif mektubu eki birim fiyat cetvelinde “DENGİ” ürün teslim edilecektir.” ibaresinin bulunması nedeniyle, marka belirtmediği, teklif ettiği malzemenin orijinal olmadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakması da, idarenin,  belli marka ve model malzeme alınmasına yönelik düzenleme yaptığını ve mevzuata aykırı olan mevcut düzenlemelerle sağlıklı bir değerlendirme yapamayacağını göstermektedir. Açıklanan nedenlerle, söz konusu ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.          

           

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul