En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-920
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :5
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-920
Şikayetçi:
 Aytekin Katigin, Katiğin Et Satış Reyonu, Cumhuriyet Caddesi, Belediye Karşısı Kelkit/GÜMÜŞHANE
 İhaleyi yapan idare:
 Kelkit Devlet Hastanesi Baştabipliği, Atatürk Mahallesi, Şeker Caddesi, No:74 29600 Kelkit/GÜMÜŞHANE
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.02.2007 / 5328
Başvuruya konu ihale:
 2007/330 İhale Kayıt Numaralı “Et Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.03.2007 tarih ve 07.01.21.G022/2007-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kelkit Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 16.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Et Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aytekin Katigin’in 16.02.2007 tarih ve 5328 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 16.01.2007 tarihinde Kelkit Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından yapılan ihaleye girdiği ve kazandığı, tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğunun söylendiği, bu fiyatı aşağı çekebileceklerini belirtmelerine rağmen, fiyatın aşağı çekilemeyeceğinin, bunun suç olduğunun söylendiği ve ihalenin iptal edildiği, oysa 2000 yılından beri birkaç kez yapılan anılan hastaneye ait ihalelerde yaklaşık maliyetin üzerine çıkan esnafların fiyatlarını aşağıya çekerek ihaleyi kazandıkları, 22.01.2007 tarihinde yapılan (başvuru sahibi sehven, “yapılacak olan” yazmıştır.) ihaleye kendisinin ve diğer kasapların çağırılmadığı ve ihaleye katılamayacağının bildirildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinin Kamu İhale Kurumuna hitaben yazılmış olmadığı, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinin son fıkrasında yer alan ´aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle başvuru yapılamaz´ hükmüne aykırı olduğu, başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların giderilmesi hususunda başvuru sahibine yazılan 16.02.2007 tarihli Kurum yazısının 23.02.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliği üzerine süresi içerisinde aykırılıkların giderilmediği tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul