• Karar No: 2007/UM.Z-921
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :7
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-921
Şikayetçi:
 Mamak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mamak/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çankaya Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Kahire Caddesi No: 3 - 06550 Birlik - Çankaya/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2007 / 7309
Başvuruya konu ihale:
 2007/5894 İhale Kayıt Numaralı “Beton Santrali Alımı ve Montajı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.03.2007 tarih ve 07.01.61.0165/2007-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Çankaya Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 05.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Beton Santrali Alımı ve Montajı” ihalesine ilişkin olarak Mamak Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.03.2007 tarih ve 7309 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun görev yönünden reddine, ilgisi nedeniyle dilekçenin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Çankaya Belediyesi Başkanlığının 13.02.2007 tarih ve 33-01/06-1269 sayılı yazı ile, mülkiyeti Mamak Belediyesine ait olan ve Çankaya Belediyesi idari sınırları içerisinde bulunan Mamak İmrahor tapulama 14 parseli üzerinde bulunan hangar binası ve idari binalar yanma yerleşim taslaklarında belirtilen demontabl binalar yapılması için izin istenildiği, çekme mesafeleri korunmak şartıyla izin verildiği halde inşaat (montaj) çalışmaları sırasında Çankaya Belediyesince imar yönetmeliğinde yapılan değişiklikler gerekçe gösterilerek inşaatın durdurulduğu, Çankaya belediyesince açılan dava sonucunda Ankara Asliye 24 üncü Hukuk Mahkemesince 30.03.2006 tarih ve 2006/506 sayılı karar ile “Davacı (Çankaya) belediyeye ait 14 sayılı taşınmaz üzerine montajına başlanan 5 adet prefabrik (demontabl) hizmet binası yapım işinin davalı (Mamak) belediyesince fiilen durdurulması şeklinde el atmanın önlenmesine ve yanlar arasında çıkarılan hukuki çekişmenin bu şekilde giderilmesine…” şeklinde karar verildiği, alınan karara Çankaya Belediyesinin itiraz ettiği ve Ankara Asliye 24 üncü Hukuk Mahkemesince 30.06.2006 tarih ve esas no 2006/60 Hakem Karar No 2006/506 sayılı ek kararı ile itirazın reddine ve 3533 S.Y. 6/son maddesi uyarınca kesin olarak karar verildiği, Çankaya Belediyesince belirtilen izin ve mahkeme kararı doğrultusunda anılan parselde hizmet binaları montaj ve düzenleme çalışmalarına devam edileceğinin bildirildiği, Çankaya Belediyesi Başkanlığı tarafından Güneydoğu Ankara İmrahor 1. ve 2. etep 1/5000 ölçekli nazım plan ölçekli revizyonun iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Ankara 7. İdare Mahkemesinde 2004/2232 esas sayılı dosya ile dava açıldığı, davaya ilişkin 20.11.2005 tarihli bilirkişi raporunda, Ankara İmar Yönetmeliğinin 88 inci maddesinde yapılan değişikliğin 3194 sayılı İmar Kanununa, ilgili yönetmeliklere, şehircilik ve planlama kararlarına ve kamu yararına uygun olmadığının belirtildiği, ancak Çankaya Belediyesi Başkanlığının anılan yerde 2007/5894 İKN ile “Beton Santrali Alımı ve Montajı” için ihaleye çıkıldığı ve ihale ilanının 12.02.2007 tarihinde Belde Gazetesinde yayımlandığı, ticaret parselleri hariç her kullanımdaki boş parsellerde çekme mesafeleri veya müştemilat binaları şartlarını sağlamak kaydıyla arsanın korunmasına ve bakımına ait demontabl binalar yapılabileceğinden ve Çankaya Belediyesi Başkanlığınca Güneydoğu Ankara İmrahor 1. ve 2. etep 1/5000 ölçekli nazım plan ölçekli revizyonun iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile Ankara 7. İdare Mahkemesinde 2004/2232 esas sayılı dosya ile dava açıldığından ve bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere  anılan yerde beton santrali yapılmasının uygun olmadığı belirtildiğinden kamu yararı açısından Çankaya Belediyesinin açtığı 2007/5894 İKN ile “Beton Santrali Alımı ve Montajı” ihalesinin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelerde; ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.

 

Başvuru, Mamak Belediyesinin mülkiyetinde olan bir yere Çankaya Belediyesinin Beton Santrali Alımı ve Montajının İmar Kanununa, ilgili yönetmeliklere, şehircilik ve planlama kararlarına ve kamu yararına aykırı olduğuna ilişkindir. Bu aşamada başvuru ve ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerin bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına yönelik bir iddia içermemektedir.

 

Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna aykırılık iddiası içermeyen konu ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21/a maddesi gereğince başvurunun görev yönünden reddine,

 

2) İlgisi nedeniyle dilekçenin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul