• Karar No: 2007/UM.Z-922
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :10
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-922
Şikayetçi:
 Öz-Sel Ecza Depoları Tic. ve Paz. A.Ş. Vekili Av.Evrim İPEKBOYAYAN, Yukarı Dudullu Mah. Bayraktar Cad. Söyleşi Sok. No:6 Ümraniye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği, İnönü Mah. Kavakmeydan Mevkii 61040 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2007 / 6385
Başvuruya konu ihale:
 2007/3267 İhale Kayıt Numaralı “İlaç ve Serum Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 07.01.40.0134/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 27.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İlaç ve Serum Alımı” ihalesine ilişkin olarak Öz-Sel Ecza Depoları Tic. ve Paz. A.Ş. Vekili Av.Evrim İPEKBOYAYAN’ ın 06.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2007 tarih ve 6385 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve  mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlem olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 27.02.2007 tarihinde yapılacak “İlaç ve Serum Alımı” ihalesine ilişkin olarak ihale dokümanının 22.01.2007 tarihinde satın alındığı, sözleşme tasarısının ödeme koşulları ve zamanına ilişkin 13.2. maddesinin şekil ve maksat yönünden Kanuna aykırı olduğu, zira ihale sonucunda ihale üzerinde kalan firma ile idare arasında mal alım sözleşmesinin imzalanacağı ve bu sözleşmenin özel hukuk hükümlerine tabi iki taraflı bir sözleşme olduğu, bu sözleşmenin iki tarafa borç yükleyen bir akit olduğu, para borcunu zamanında ödemeyen idarenin bu sözleşmeye göre hiçbir yaptırıma tabi olmayacağı, sözleşmenin bu şekliyle iki taraflı olmaktan çıkacağı, bu maddenin ödemeye ilişkin hiçbir şart getirmediği, zira “tahakkuk edilecek bedelin faturalandırılmasına müteakip 30 gün içinde ödeme yapılacağı” ifadesinin ödeme vadesi gibi görünse de ilgili hükmün takip eden cümlesinde “saymanlık ödeme durumunun müsait olmaması durumunda yüklenicinin herhangi bir faiz hakkının olmayacağı” ifadesinin bulunduğu dolayısıyla da bu hükmün belirsiz ve nakit olmaması halinde ödeme yapılmayacağı anlamına geldiği, yine sözleşme tasarısının bu maddesinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki “ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz” hükmüne aykırı olduğu, 4734 sayılı Kanunun 27 nci maddesinde ihale dokümanında ve idari şartnamede bulunması zorunlu hususlar arasında ödeme yeri ve şartlarının bulunduğu halde  sözleşme tasarısının 13.2. maddesindeki ibarenin bir ödeme şartı olmadığı, bu nedenlerle de  sözleşme tasarısının ödeme koşulları ve zamanına ilişkin 13.2. maddesinde düzeltici işlem yapılması veya ihalenin iptal edilmesi gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İnceleme konusu ihalenin, T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 27.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İlaç ve Serum Alımı (Toplam 242 Kalem)” olduğu tespit edilmiştir.

 

 4734 sayılı Kanunun “İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar” başlıklı 27 nci maddesinin (s) bendinde, ödeme şartlarının idari şartnamede belirtilmesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

 Tip İdari Şartnamenin, “V- Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Hususlar” başlıklı 46.2 nci maddesi ile Tip Sözleşme Tasarısının “13- Ödeme Yeri ve Şartları” başlıklı 13.2 maddesinde ödeme koşulları ve zamanının belirtileceğine yer verilmiştir.

 

İhalenin idari şartnamesinin ödeme yeri ve şartlarına ilişkin 46.1 maddesinde; “Yükleniciye yapılacak her tür ödeme 4 nolu Döner Sermaye Saymanlığı tarafından yapılacaktır.” düzenlemesine, 46.2 maddesinde; “Ödemeye ilişkin diğer koşullar sözleşme tasarısında belirtilmiştir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Sözleşme tasarısı incelendiğinde ödeme yerini düzenleyen 13.1 maddesinde; “Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme 4 nolu Döner Sermaye Saymanlığı tarafından bu sözleşmede düzenlenen hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir.” düzenlemesine, ödeme koşulları ve zamanını  düzenleyen 13.2 maddesinde ise; “Tahakkuk edecek bedelin faturalandırılmasına müteakip 30 (otuz) gün içerisinde 4 nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından ödenecektir. Ancak saymanlık ödeme planının müsait olmaması durumunda belirtilen sürede ödeme yapılmadığı taktirde yükleniciye temerrüt ve mükerrer faiz verilmeyecek olup, yüklenici bu konuda herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

 İdarece düzenlenen idari şartnamede ödemenin 4 nolu Döner Sermaye Saymanlığı tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Mal alımı ihalelerinde genel hukuk hükümleri gereği ihale konusu malın idareye teslim edilmesi üzerine bedelin makul bir sürede ödeneceği açıktır. Kaldı ki malın bedelinin makul bir sürede ödenmemesi halinde isteklinin Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca zararlarını idareden talep etme hakkı bulunmaktadır. İdari şartnamede ve sözleşmede ödeme zamanı ile ilgili bir net bir düzenleme mevcut değil ise de açıklanan nedenlerle bahse konu durumun esasa etkili olmadığı sonucuna ulaşılmış olup, başvuru sahibinin sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin iddiası yerinde bulunmamıştır.

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhale dokümanı kapsamındaki sözleşme tasarısının “Ödeme Koşulları ve Zamanı” nı düzenleyen (13.2) maddesinde;

“…..Ancak saymanlık ödeme planının müsait olmaması durumunda belirtilen sürede ödeme yapılmadığı takdirde yükleniciye temerrüt ve mükerrer faiz verilmeyecek olup, yüklenici bu konuda her hangi bir hak ve talepte bulunamaz.”

Hükmü yer almaktadır.

 Söz konusu hüküm, sözleşme tasarısında “Tahakkuk edecek bedelin faturalandırılmasına müteakip 30 (otuz) gün içerisinde …..ödenecektir”  şeklinde belirlenen ödeme vadesini tümden belirsiz hale getirmekte ve sözleşme taraflarının eşitliği ilkesini zedeleyecek biçimde, yükleniciyi bir kısım haklarından başlangıçta feragat etmeye zorlayan bir içerik taşımaktadır. Ayrıca “ödeme planının müsait olmaması” haline ilişkin takdir kullanımının da uygulamada keyfiliğe sebebiyet verebileceği anlaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, söz konusu düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

Yaşar GÖK                                                  

Kurul Üyesi  

 

 

 

KARŞI OY

 

 

İhale dokümanı kapsamındaki sözleşme tasarısının “Ödeme Koşulları ve Zamanı” nı düzenleyen (13.2) maddesinde;

“…..Ancak saymanlık ödeme planının müsait olmaması durumunda belirtilen sürede ödeme yapılmadığı takdirde yükleniciye temerrüt ve mükerrer faiz verilmeyecek olup, yüklenici bu konuda her hangi bir hak ve talepte bulunamaz.”

Hükmü yer almaktadır.

İhalelerde ödeme koşulları ve ödeme zamanı teklifin esasını etkileyen unsurlardır. Şikayete konu ihalede fiyat farkı verilemeyeceği de dikkate alındığında ihale dokümanında ödeme koşulları ve ödeme zamanına ilişkin düzenlemede yer verilen “…..Ancak saymanlık ödeme planının  müsait olmaması durumunda belirtilen sürede ödeme yapılmadığı takdirde yükleniciye temerrüt ve mükerrer faiz verilmeyecek olup, yüklenici bu konuda herhangi bir hak ve talepte bulunamaz” cümlesiyle ödeme zamanında oluşturulan belirsizliğin teklifin hazırlanmasını ve teklifin esasını etkileyen bir aykırılık olduğu değerlendirilmiştir. Zira, ödemeye ilişkin koşulların ödemenin yapılacağı tarihe, vadesine, ödeme biçimine göre işin maliyet tespitlerinin farklılığa neden olacağı dikkate alındığında istekliler tarafından teklif fiyatlarının sağlıklı belirlenmesi imkanı bulunmamaktadır.

            Açıklanan nedenle incelenen ihale hakkında 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin ( b ) bendi uyarınca “İhalenin iptali”ne karar verilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz. 

 

 

                          Namık DAĞALP                                       K.Nejat ÜNLÜ           

                             II. Başkan                                                    Kurul Üyesi                                  

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul