En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-923
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :11
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-923
Şikayetçi:
 Grup H.E.R. Sağlık Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Koza Sokak No: 49/3 G.O.P./ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Gaziler Cad. No:468 35120 Yenişehir / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2007 / 2680
Başvuruya konu ihale:
 2006/163493 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Şeker Ölçüm Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 07.00.53.0160/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 12.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Şeker Ölçüm Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Grup H.E.R. Sağlık Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 25.01.2007 tarih ve 2680 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğinin “Kit Karşılığı Şeker Ölçüm Cihazı Alımı” ihalesinde kısmî teklif verdikleri ve adres beyanının uygun olmadığı gerekçesiyle idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak idarenin değerlendirmesinin yerinde olmadığı, 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerine aykırı hareket edildiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

26.12.2006 tarihinde onaylanan İhale Komisyonu karar tutanağında Grup H.E.R. Sağlık Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şirketi ile ilgili olarak; isteklinin ihale konusu işe kısmi teklif vermesi  nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmektedir. İhale tarihinde düzenlenen Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanakta da; teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin olarak aynı gerekçe yazılıdır. 

            İdarenin “Şeker Stribi” alımı ihalesine ilişkin İdari Şartnamenin 2 nci maddesinde ürün miktarı 120.000 adet (03.0005.013.01 Glukostik) olarak belirtilmiştir. Şartnamenin 21 inci maddesinde ise; “Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            23.11.2006 tarihinde yayınlanan ihale ilânının 2 nci maddesinde de ihale konusu ürünün miktarı olarak 120.000 adet yazılmış, 9 uncu maddede; ihalede işin tamamı için teklif verileceği belirtilmiştir.

 

            Teknik Şartnamede ise isteklilerin kısmi teklif verebileceğine veya işin tamamı için teklif verilmesi gerektiğine dair bir düzenleme yapılmamıştır. Alım miktarı konusunda Teknik Şartnamede net bir ifade yer almamaktadır. Ancak, toplam alım miktarı ilânda, İdari Şartnamede ve Sözleşme Tasarısında açıkça belirtilmiştir.       

 

            Başvuru sahibinin dışındaki diğer iki istekli 120.000 adet için teklif vermiştir. Başvuru sahibinin teklif mektubunun eki cetvelde ise; 96.500 adet (Gluco Dr Marka Glukostik) için teklif verildiği belirtilmektedir. 

 

İhale dokümanında işin tamamı için teklif verileceği belirtilmiş olup, kısmi teklif verilebileceğine ilişkin olarak herhangi bir ifade yer almamaktadır. Başvuru sahibinin teklif mektubu ihale dokümanına uygun olarak sunulmadığından teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılması işlemi 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun bulunmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul