• Karar No: 2007/UM.Z-925
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :13
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-925
Şikayetçi:
 Mediset Tıbbi Malzemeler İth. ve Tic. Ltd. Şti., Rüzgar Sk. Çankaya Apt. D:2 51 Balçova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak 1 Eylül Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Mah. Emlak Sk. 1 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2007 / 5163
Başvuruya konu ihale:
 2006/182019 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Otoanalizör Cihazı Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.03.2007 tarih ve 07.01.17.0017/2007-05E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Uşak 1 Eylül Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Otoanalizör Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mediset Tıbbi Malzemeler İth. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.02.2007 tarih ve 5163 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın, idare tarafından hazırlanan teknik şartnamenin;

 

C-1 maddesinde “Cihazın test kapasitesi ISE ünitesi hariç en az katalog test hızı 600 test/saat, ISE ünitesi en az 100 test/saat olmalıdır”,

 

            C-12 maddesinde “Cihazda reaktifler için barkod okuma sistemi olmalı ve cihaz reaktifleri tanımalı ve reaktifler, cihazın reaktif bölümüne orijinal ambalajlarında yüklenmelidir”,

 

            C-13 maddesinde “Cihazda orijinal ISE (Na, K, CI iyonlarını çalışacak) ünitesi olmalıdır”,

 

C-24 maddesinde “Kitler ön hazırlık işlemine gerek olmadan otomatik olarak çalışılabilmelidir” kriterlerini karşılamadığı belirtilerek, gerekli işlemin yapılması talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdare tarafından kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan Bilimsel Tıp Ürün.San. Tic. Ltd. Şti.’nin anılan ihaleye teklif etmiş olduğu “Ortho Clınıcal Dıagnostıcs Johnson & Johnson marka fusion 5.1 FS Model Tam Otomatik Otoanalizör” cihazının, teknik şartnamenin C-1, C-12, C-13 ve C-24 ncü maddelerinde belirtilen kriterleri karşılamadığı gerekçesiyle, 26.01.2007 tarihinde idareye şikayet dilekçesi verdiği anlaşılmıştır.

 

Yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin, idari şartnamenin Diğer Hususlar başlıklı VI bölümünün (c) bendi ile ihale ilanının 4.3.4 (a) maddesinde yapılan “Karar aşamasında İdare, ihale dökümanında istenen bütün şartları sağlayıp en düşük teklifi ve ikinci en avantajlı teklifi veren veya gerekirse diğer firmalardan cihaz ile ilgili demontrasyon isteyebilecek ve bunun sonunda karar verilebilecektir” düzenleme doğrultusunda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihaza ilişkin olarak 30.01.2007 tarihinde demontrasyon yaptığı, yapılan demontrasyonda Biyokimya Uzmanının bulunduğu ve aşağıdaki hususların;

 

1) İtiraza konu teknik şartnamenin C-1 nci maddesinde, “Cihazın ISE ünitesinin hızı istenildiği takdirde 600 test/saate kadar ulaşıldığı,”

 

2) İtiraza konu teknik şartnamenin C-12 nci maddesinde, “Reaktif için barkod okuma sisteminin bulunduğu ve reaktiflerin orijinal ambalajında cihaza yüklendiği tespit edilmiştir.İhalede istenilen tüm testlerin orijinal markaya ait olduğu,”

 

3) İtiraza konu teknik şartnamenin C-13 ncü maddesinde, “Teklif edilen Johnson & Johnson marka fusion 5.1 model biyokimya otoanalizörünün orijinal bir ISE ünitesinin olduğu tespit edilmiştir. ISE ünitesinde slaytlar üzerinde bulunan elektrodlar sayısinde NA, K ve CI testlerinin potansiyometrik olarak çalıştığı tespit edilmiştir. Ünitenin fiziken incelendiği ve görüldüğü”,

 

4) İtiraza konu teknik şartnamenin C-24 ncü maddesinde, “Cihazın kullandığı hiçbirinde ön hazırlık işlemine gerek duyulmadığı, tüm kitlerin kullanıma hazır olarak verildiği,” tespit edildiği ve teklif edilen cihazın teknik şartnamenin şikayete konu maddelerini karşıladığı yönünde rapor düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Uşak 1 Eylül Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.01.2007 tarihinde yapılan ihaleye üç istekli tarafından teklif verildiği, teklif veren isteklilerin tamamının teknik şartnameye uygunluk belgesi ile teklif edilen cihaza ilişkin katolog ile demonstrasyon için taahhütnameyi teklif dosyası içerisinde idareye verdiği anlaşılmıştır.

 

İstekliler tarafından teklif edilen cihazın özelliklerinin teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunun ancak cihaz üzerinde yapılacak demonstrasyondan ve “Muayene Kabul Komisyonunca” cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabilecek bir husus olduğu, ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebileceği, idari şartnamede isteklilerin demonstrasyonu nasıl ve hangi şartlarda sağlayacakları konusunda taahhütnameyi teklifleriyle birlikte sunacakları yolunda düzenleme yapıldığı, ihaleye ilişkin ilanda da bu hususun belirtildiği, anılan düzenlemelere ilişkin olarak ihale dokümanına herhangi bir itirazda bulunulmadığı, ihaleye teklif veren istekliler tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşıladığının taahhüt edildiği, teknik şartnameye uygunluk belgesi ve demonstrasyon için taahhütname sunulduğu, idarece, söz konusu düzenlemeler uyarınca teklif edilen cihaza ilişkin yapılan demonstrasyon sonucunda teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirildiği anlaşılmıştır. Kaldı ki, ihale üzerinde kalan isteklinin teknik şartnameye uygun olmayan bir ürünü idareye teslim etmesi durumunda, muayene ve kabul komisyonu tarafından gerekli tespit yapılarak idarece sözleşme hükümlerinin uygulanması gerektiğinden, isteklinin teknik şartnameye uygun mal teslim edip etmediği hususunun da ancak idarece sözleşmenin uygulanması aşamasında tespit edilebileceğinden, bu aşamadaki sorumluluk idarede olmak üzere tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönelik olarak başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul