En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-926
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :14
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-926
Şikayetçi:
 Mediset Tıbbi Malzemeler İth. ve Tic. Ltd. Şti, Rüzgar Sokak No:51, Çankaya Apt. D.2 Balçova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak 1 Eylül Devlet Hastanesi Baştabipliği, Cumhuriyet Mah. Emlak Sk. 1 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2007 / 6249
Başvuruya konu ihale:
 2007/20273 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Otoanalizör Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.03.2007 tarih ve 07.01.38.0063/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Uşak 1 Eylül Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 27.02.2007 tarihinde pazarlık usulü (21/b) ile yapılan “Kit Karşılığı Otoanalizör Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mediset Tıbbi Malzemeler İth. ve Tic. Ltd. Şti’nin 21.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.02.2007 tarih ve 6249 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Uşak 1 Eylül Devlet Hastanesi tarafından 10.01.2007 tarihinde yapılan “35 Kalem Kit Karşılığı Otoanalizör Cihazı (547.900 Test) Alımı” ihalesinin Teknik Şartnamesinde kullanıma verilecek cihazın test hızının (ISE hariç 600 test/saat) olarak belirlenmesine rağmen, 27.02.2007 tarihinde yapılacak ihalede biokimya reaktiflerinin toplam miktarının 103.000 test olduğu ve Teknik Şartnamenin C.1 maddesinde kullanıma verilecek test hızının ISE ünitesi hariç 800 test/saat olarak düzenlendiği, söz konusu düzenlemenin Sağlık Bakanlığı’nın kit karşılığı alınacak cihazların test hızları ile ilgili Genelgesine aykırı olduğu, cihazın test hızının düşürülmesi konusunda idareye yapılan şikayetin idarece uygun bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi firma 21.02.2007 tarihinde bahse konu ihalede istenilen biyokimya reaktiflerinin toplam miktarının 103.000 test olduğu, Teknik Şartnamenin C.1 maddesinde Cihazın test hızının 800 test/saat olarak düzenlendiği, oysa 10.01.2007 tarihinde 547.900 test alımına ilişkin yapılan ihalede cihazın hızının 600 test/saat olarak istenildiği, bu düzenlemenin Sağlık Bakanlığının kit karşılığı alınacak cihazların test hızları ile ilgili Genelgesine aykırı olduğu iddiasıyla İdareye şikayet başvurusunda bulunulmuş, İdarenin, 22.02.2007 tarih ve 1210 sayılı yazısı ile Teknik Şartnamede herhangi bir değişikliğe gerek duyulmadığı belirtilerek şikayet uygun bulunmamış ve başvuru sahibine gönderilen yazı ekinde uzman raporuna yer verilmiştir.

 

22.02.2007 tarihli uzman görüşünde; “17.11.2006 tarihli ihalede Eylül 2006 ve Ekim 2006 aylarındaki sayıların baz alındığı, ve bu aylardaki sayılara göre 600 test/saat isteminin uygun bulunduğu, (Eylül 2006 ve Ekim 2006 aylarında toplam 45.899 adet test çalışıldığı),

27.02.2007 tarihinde yapılan ihalede KİK sürecindeki belirsizlikler göz önüne alınarak tahminen üç aylık ihtiyaçtan dolayı Teknik Şartnamenin C.1 maddesindeki özelliklerin yeniden düzenlendiği, bu düzenleme sırasında Aralık 2006 ve Ocak 2007 aylarının baz alındığı, Aralık 2006 ve Ocak 2007 aylarında kit sarfiyatının toplam 84.371 olduğu, değişen şartlar göz önünde tutularak C.1 maddesindeki saatlik test çalışma hızının 600’den 800’e çıkartıldığı” belirtilmiştir.

 

Şikayete konu ihalenin Teknik Şartnamesinin C.1 maddesinde “Cihazın test kapasitesi ISE ünitesi hariç en az katalog test hızı 800 test/saat, ISE ünitesi en az 100 test/saat olmalıdır.” denilmektedir.

 

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce çıkartılan kit karşılığı cihaz edinme uygulamasına İlişkin 2003/19 sayılı Genelge’yi kaldıran 16.02.2005 tarih ve 5020 sayılı yazı ekinde yer alan Sağlık Kurumlarının Kit Karşılığı Cihaz Edinilme Uygulaması İle İlgili Esasların 5 inci maddesinde “Cihazların test kapasitesi belirtilirken fotometrik ve ISE ünitelerinin saatlik test sayısı ve toplam test sayısı açık olarak belirtilmelidir. Poliklinik ve yatak kapasitesi yüksek hastaneler iş yükünü azaltmak ve olası arızalarda işlemlerin durmasını önlemek amacıyla yüksek kapasiteli tek cihaz yerine, birimlere özgü (acil ve poliklinik) birden fazla cihaz edinmelidir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Gerek İdarenin açıklamasının yerinde bulunması gerekse söz konusu Esaslar uyarınca Teknik Şartnamede cihazların test kapasitesi belirtilirken ISE ünitesinin saatlik test sayısı ve toplam test sayısının açıkça belirtildiğinin görülmesi nedeniyle Teknik Şartnamede yapılan düzenlemede bu yönüyle söz konusu Esaslar’a bir aykırılık bulunmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin “yeterlik başvuru için gerekli belgeler”in düzenlendiği 15.3.1 inci maddesinde; ihale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %25 oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenen benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler’in düzenlendiği 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında “İhale konusu alımın /işin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan ve davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur”,

 

Anılan Yönetmeliğin pazarlık usulünde yeterliğin düzenlendiği 45 nci maddesinde;

“İşin özelliğinin gerektirmesi nedeniyle pazarlık usulüyle yapılacak ihalelerde, isteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi amacıyla istenecek bilgi ve/veya belgeler bu yönetmelikte düzenlenen esas ve usullere uygun biçimde belirlenir.

Ancak, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ve iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde , parasal tutar olarak belirlenir ve yeterlik kriterleri olarak istenir.

Sunulan bilgi ve belgeler üzerinden ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre isteklilerin yeterlikleri tespit edilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İdari Şartnamenin 15.3.1 maddesinde yeterlik kriteri olarak istenilen iş deneyim belgeleri üzerinden öngörülecek kriterler, idarece işin niteliğine uygun ve yaklaşık maliyetle uyumlu biçimde parasal tutar olarak belirlenmesi gerekirken bu belirlemenin yapılmadığı görülmüştür. İdari Şartnamedeki mevcut düzenleme yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğu gibi bahse konu ihalede yeterlik değerlendirmesinin yapılarak ihalenin sonuçlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İhalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci Maddesine göre pazarlık usulüyle yapıldığı dikkate alındığında; iş deneyim belgesine ilişkin  ihale dokümanında öngörülen tutarın belirtilerek isteklilerin sunduğu belgenin yeterlik aşamasında değerlendirilmesi, bu tutarı sağlayan isteklilerden fiyat teklifi alınması gerekirken, dokümanda iş deneyim belgesine ilişkin oran belirlenerek yeterlik aşamasından sonra teklif mektubuyla birlikte  sunulan belgede bu oranın karşılanıp karşılamadığına bakılması mevzuata aykırıdır. Ancak, ihaleye tek isteklinin katıldığı ve sunduğu iş deneyim belgesinin de teklif bedelinin % 100’ü civarında olduğu göz önüne alındığında bu aykırılığın ihalenin sonucuna etkili olmadığı ve iptali gerektirmediği görüşüyle karara katılmıyorum.

 

 

                                                                                                           Muzaffer EREN                                                                                                                                             Üye

  

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul