• Karar No: 2007/UM.Z-927
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :15
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-927
Şikayetçi:
 Mer Mec SpA, Bağdat Cad. 288/12 Caddebostan Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD Genel Müdürlüğü, Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 3948
Başvuruya konu ihale:
 2006/69427 İhale Kayıt Numaralı “7 Kalemde Toplam 11 Adet Yol Makinesi Alımı (6. Kalem- 1 Adet Yol ve Katener Muayene Makinesi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.03.2007 tarih ve 07.00.73.0092/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD Genel Müdürlüğü’nce 05.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “7 Kalemde Toplam 11 Adet Yol Makinesi Alımı (6. Kalem- 1 Adet Yol ve Katener Muayene Makinesi)” ihalesine ilişkin olarak Mer Mec SpA’nın 21.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2007 tarih ve 3948 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; katıldıkları 1 adet yol ve katener muayene makinesi alımı ihalesinde en düşük fiyatı verdikleri, ihale şartnamesinin 7.2.2 ve 7.5.5 maddeleri uyarınca, sundukları bilançonun Türkçe nüshasında imza ve noter onayı bulunmaması gerekçeleriyle ihale dışı bırakılmalarının uygun olmadığı, mevcut duruma göre böyle bir eksikliğin düzeltilebilir bir eksiklik olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi istekli tarafından, ihalenin 6 ncı kalemi olan 1 adet yol ve katener muayene makinesi ray taşlama makinesi alımı için teklif verildiği, idare tarafından gerçekleştirilen tekliflerin değerlendirilmesi işlemleri neticesinde, başvuru sahibi isteklinin teklifinin ihale dışı bırakıldığı, ihale dışı bırakılma gerekçesi olarak, şartname gereği sunulan bilançonun Türkçe tercümesinde noter onayının bulunmaması hususunun ortaya konulduğu, buna karşılık başvuru sahibi istekli tarafından, bu gerekçelere dayanılarak alınan ihale dışı bırakılma kararının uygun olmadığı söz konusu eksikliğin tamamlatılabileceği belirtilerek, itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerinin düzenlendiği İdare tarafından hazırlanan ihaleye ilişkin idari şartnamenin “İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri” başlıklı 7.2.2 nci maddesinde;

“isteklilerce, ihalenin veya son başvurunun yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya gerekli görülen bölümlerinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin verilmesi zorunludur. İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya gerekli görülen bölümlerini yoksa bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler.

Bu belgelerin istenildiği durumlarda; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.” düzenlemesine,

 

Anılan İdari Şartnamenin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 7.5.5 maddesinde ise;“Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur. düzenlemesine,

 

Yer verilmiştir.

 

Yapılan ilgili düzenlemeler uyarınca, başvuru sahibi istekli tarafından, 2004 ve 2005 yıllarına ait bilanço ile bu bilanço ile bileşik halde bulunan gelir tablosunun yasal denetçiler yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış bulunan İngilizce metninin ve Türkçe çevirilerinin idareye sunulduğu, sunulmuş bulunan söz konusu belgelerde, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun veya Türk Dışişleri Bakanlığının onayının veyahut da Apostil Kaşesinin bulunmadığı, Türkçe çeviri bilanço ve gelir tablosunun tercümelerinin yeminli mütercimlere yaptırılmadığı ve aynı zamanda idarenin ortaya koyduğu ve başvuru sahibi isteklinin de kabul ettiği üzere bilanço ve gelir tablosu olarak sunulan belgelerde, noter onayının bulunmadığı görülmüştür.

 

Yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin sunuluş şeklini düzenleyen Mal Alımı İhaleleri Uygulama yönetmeliğinin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 30 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında; “Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak idarelerce ihale dokümanında belirtilen belgeler ile Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında  belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere  bağlı tutan  hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.  İdarelerce belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde ise, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece  ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca  onaylı olması şartı aranmayan belgelerden Türkçe tercümeleri istenenlerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

Diğer taraftan eksikliklerin sonradan tamamlatılması hususu ile ilgili olarak; Mal Alımı İhaleleri Uygulama yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 52 nci maddesinin beşinci fıkrasında ve bahse konu ihaleye ilişkin olarak hazırlanmış bulunan idari şartnamenin “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 32.1.1. maddesinde;

“İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır. hükmü bulunmaktadır.

 

İdare tarafından hazırlanan ihaleye ilişkin idari şartnamenin “Teklifin Dili” başlıklı 19 uncu maddesinde; “Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.” düzenlemesi ile,

 

İdari Şartnamenin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 7.5.4. maddesinde ise; “Aşağıda 7.5.4.1 de belirtilen belgeler dışında yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.” düzenlemesine,

Yer verilmiştir.

Yapılan düzenlemelerde, idari şartnamenin 7.5.4.1 inci maddesinin boş bırakıldığı, dolayısıyla belirtilen tasdik işleminden istisna edilen herhangi bir belgenin belirlenmediği, ayrıca başka bir dilde sunulan belgelerin, ancak Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacağının hükme bağlandığı, diğer taraftan belgelerin sunuluş şekline ilişkin yapılan düzenlemelerin, ihale mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olduğu hususları görülmüştür.

 

Diğer taraftan, 14.08.2006 tarih ve 2006/UM.Z-1899 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında ise benzer bir şikayet konusuna ilişkin olarak;

“…, Yukarıdaki mevzuat hükmü ile idari şartname hükmü birlikte değerlendirildiğinde, yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanması ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler niteliğinde olması halinde, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun veya Türk Dışişleri Bakanlığının onayından muaf olduğu, ancak anılan sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belge niteliğinde olmaması halinde de Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun veya Türk Dışişleri Bakanlığının onayından muaf olduğu gibi “apostille” kaşesi taşımasına da gerek olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin, “CE Uygunluk Beyanı”nı veren Hewlett- Packard Company firmasının ABD orijinli bir firma olduğu ve ABD’nin 16.09.1984 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf olduğu,  üretici firma tarafından verilen CE Uygunluk Beyanının anılan sözleşmede sayılan resmi belge niteliğinde olmadığı, dolayısıyla üretici firma tarafından verilen ve resmi belge niteliğinde olmayan “CE Uygunluk Beyanı”nın “apostille” kaşesi taşıması mümkün olmadığı gibi idari şartnamenin 7.5.5. maddesi gereğince söz konusu belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onay zorunluluğunun da bulunmadığı, bu durumda CE Uygunluk Beyanı’nın noter onaylı tercümesinin sunulması yeterli olduğundan, başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.” hususları belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede, yapılan düzenlemeler, ilgili mevzuat hükümleri ve gerçekleştirilen işlemler bir arada değerlendirildiğinde; bahse konu bilanço ve gelir tablosunun İtalya’da kurulu bir firma adına düzenlenip Yasal Denetçiler Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanan bir belge olduğu, İtalya’nın 16.09.1984 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden birisi olduğu, resmi olmayan belgelerin apostil kaşesi taşıması ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onay zorunluluğunun bulunmadığı, bu durumda belgenin noter onaylı tercümesinin sunulmasının yeterli/gerekli olduğu belirlenmiştir.

 

Netice itibariyle, 2004 ve 2005 yıllarına ait bilanço ve bilanço ile bileşik olan gelir tablosunun Türkçe çevirisinin, noter onaylı bir şekilde sunulmaması gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin ihale dışı bırakılması ve tespit edilen eksikliklerin sonradan tamamlatılmaması yönünde alınan kararının yerinde olduğu, yapılan şikayet başvurusunun uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul