En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-928
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :16
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-928
Şikayetçi:
 Loram Maıntenance Of Way Temsilcisi Bayraktar Makine San. Tic. Ltd. Şti., Kazım Karabekir Cad. 27/48 Ulus/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD Genel Müdürlüğü, Talatpaşa Bulvarı 06330 Gar Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2007 / 3740
Başvuruya konu ihale:
 2006/69427 İhale Kayıt Numaralı “7 Kalemde Toplam 11 Adet Yol Makinesi Alımı (7.Kalem - 1 Adet Ray Taşlama Makinesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.03.2006 tarih ve 07.00.69.0092/2007-8E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD Genel Müdürlüğü’nce 05.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “7 Kalemde Toplam 11 Adet Yol Makinesi Alımı (7.Kalem - 1 Adet Ray Taşlama Makinesi)” ihalesine ilişkin olarak Loram Maıntenance Of Way Temsilcisi Bayraktar Makine San. Tic. Ltd. Şti.’nin 22.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.02.2007 tarih ve 3740 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kredi teklif mektuplarının, National City adlı Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük bankalarından biri tarafından tanzim edildiğini, kredi teklifinin orijinalinin ve yeminli mütercimce yapılan Türkçe tercümesinin idareye sunulduğu, söz konusu belgenin yok sayılmasının uygun olmadığı, idarenin sunulan belge hakkında açıklayıcı bilgi alma imkanı varken, tekliflerinin geçersiz sayılmasının 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesindeki ilkelere aykırılık teşkil ettiği, diğer taraftan şartnamenin 7.1.d. maddesi uyarınca verdikleri taahhütnamenin standart forma uygun olmaması gerekçesiyle ihale dışı bırakıldıkları, bulundukları eyalet kanunları gereği, sayılan belgelerden bazılarının ihale tarihi itibariyle düzenlenmesinin imkansız olduğu, ancak başvuru tarihi itibariyle bazı belgelerin düzenlenebildiği, bu nedenle ihale üzerlerinde kaldığı taktirde bu durumlarda olmadıklarına dair belgenin sözleşme imzalanmadan önce sunulacağı hususunun taraflarınca taahhüt edildiği, açıklanan gerekçelerle tekliflerinin geçerli ilan edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi istekli tarafından, ihalenin 7 nci kalemi olan bir adet ray taşlama makinesi alımı için teklif verildiği, idare tarafından gerçekleştirilen tekliflerin değerlendirilmesi işlemleri neticesinde, başvuru sahibi isteklinin teklifinin ihale dışı bırakıldığı, ihale dışı bırakma gerekçeleri olarak, sunulan kredi mektubunun Türkçe tercümesinin noter onaylı olmaması hususu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütnamede “ihale tarihi itibariyle” ibaresinin yer almaması hususunun ortaya konulduğu, buna karşılık başvuru sahibi istekli tarafından, bu gerekçelere dayanılarak alınan ihale dışı bırakılma kararının uygun olmadığı belirtilerek, itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından idari şartnamenin 36.3 maddesinde yer alan “Kredi Koşulları” başlığı altındaki “36.3.1- Teklif verenler 21 Temmuz 2001 tarih ve 24469 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıdaki kredi koşullarına uygun kredi teklifi vereceklerdir.” düzenlemesi uyarınca, National City adlı banka tarafından düzenlenen kredi teklifinin orijinal İngilizce metni ile bu metnin yeminli mütercime yaptırılan Türkçe çevrisinin idareye sunulduğu, sunulmuş bulunan söz konusu belgelerde; idarenin ortaya koyduğu ve başvuru sahibi isteklinin de kabul ettiği üzere, kredi teklifinin yeminli mütercime yaptırılan Türkçe çevirisinde noter onayının bulunmadığı belirlenmiştir.

 

Yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin sunuluş şeklini düzenleyen Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 30 uncu maddesinin 5 inci fıkrasında; “Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak idarelerce ihale dokümanında belirtilen belgeler ile Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında  belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere  bağlı tutan  hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.  İdarelerce belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde ise, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca  onaylı olması şartı aranmayan belgelerden Türkçe tercümeleri istenenlerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

 

İdare tarafından hazırlanan ihaleye ilişkin idari şartnamenin “Teklifin Dili” başlıklı 19 uncu maddesinde; “Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.” düzenlemesi ile,

 

İdari Şartnamenin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 7.5.4. maddesinde; “Aşağıda 7.5.4.1 de belirtilen belgeler dışında yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille” kaşesi taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.” düzenlemesine,

 

Aynı İdari Şartnamenin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 7.5.5 maddesinde ise;“Bu Şartnamede belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.”  düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yapılan düzenlemelerde, idari şartnamenin 7.5.4.1 inci maddesinin boş bırakıldığı, dolayısıyla tasdik işleminden istisna edilen herhangi bir belgenin belirlenmediği, ayrıca başka bir dilde sunulan belgelerin, ancak Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacağının hükme bağlandığı, diğer taraftan belgelerin sunuluş şekline ilişkin yapılan düzenlemelerin, ihale mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olduğu hususları görülmüştür.

 

Kredi Teklifinin Türkçe çevirisinde noter onayı eksikliğinin tamamlatılması hususu ile ilgili olarak; Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 52 nci maddesinin beşinci fıkrasında ve bahse konu ihaleye ilişkin olarak hazırlanmış bulunan idari şartnamenin “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 32.1.1. maddesinde; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılır. hükmü yer almaktadır.

 

Diğer taraftan, 14.08.2006 tarih ve 2006/UM.Z-1899 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında ise benzer bir şikayet konusuna ilişkin olarak;  “…, Yukarıdaki mevzuat hükmü ile idari şartname hükmü birlikte değerlendirildiğinde, yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanması ve bu sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belgeler niteliğinde olması halinde, “apostille” kaşesi taşıması  kaydıyla alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun veya Türk Dışişleri Bakanlığının onayından muaf olduğu, ancak anılan sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamındaki resmi belge niteliğinde olmaması halinde de Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun veya Türk Dışişleri Bakanlığının onayından muaf olduğu gibi “apostille” kaşesi taşımasına da gerek olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin, “CE Uygunluk Beyanı”nı veren Hewlett- Packard Company firmasının ABD orijinli bir firma olduğu ve ABD’nin 16.09.1984 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi’ne taraf olduğu,  üretici firma tarafından verilen CE Uygunluk Beyanının anılan sözleşmede sayılan resmi belge niteliğinde olmadığı, dolayısıyla üretici firma tarafından verilen ve resmi belge niteliğinde olmayan “CE Uygunluk Beyanı”nın “apostille” kaşesi taşıması mümkün olmadığı gibi idari şartnamenin 7.5.5. maddesi gereğince söz konusu belgenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onay zorunluluğunun da bulunmadığı, bu durumda CE Uygunluk Beyanı’nın noter onaylı tercümesinin sunulması yeterli olduğundan, başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.” tespiti yapılmıştır.

 

Bu çerçevede, yapılan düzenlemeler, ilgili mevzuat hükümleri ve gerçekleştirilen işlemler bir arada değerlendirildiğinde; Kredi Teklifini düzenleyen firmanın Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) kurulu bir firma olduğu, ABD’nin ise 16.09.1984 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden birisi olduğu, resmi olmayan belgelerin apostil kaşesi taşıması ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onay zorunluluğunun bulunmadığı, bu durumda belgenin noter onaylı tercümesinin sunulmasının yeterli olduğu/gerektiği tespit edilmiştir.

 

Buna göre, kredi teklifinin Türkçe tercümesinde noter onayı bulunmaması şeklinde ortaya konulan ihale dışı bırakılma gerekçenin, Türkçe tercümelerin noter onaylı olarak sunulacağına dair düzenleme uyarınca yerinde olduğu ve sunulan kredi teklifinde eksik olan onayların sonradan tamamlatılması yoluna gidilmemesi işlemlerinin ise uygun olduğu belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibi isteklinin ihale dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen taahhütname sunulması işlemleri ile ilgili olarak; ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile ilgili olarak, ihaleye ilişkin İdari Şartnamenin 7.1.2-d maddesinde, “Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (j) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname verilmesi gerekir.” düzenlemesine  yer verilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 30 uncu maddesinin son fıkrasında; “Yabancı istekliler, ihale dokümanında istenen belgelerin, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunarlar. Bu belgelerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılanların isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde  bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını verirler. Ancak bu hususun yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerince veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerince teyit edilmesi zorunludur.” hükmü ile,

 

Aynı Yönetmeliğin “İhale Dışı Bırakılma” başlıklı 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında ise;  “İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/M, KİK027.1/M), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” hükmü, yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunda, “bulundukları eyalet kanunları gereği bu belgelerden bazılarının, ancak  başvuru yapılan tarihi itibariyle düzenlenmesinin mümkün olduğu, ihale tarihi itibariyle alınmasının mümkün olmadığı” hususu belirtilmektedir. Bu durumda, yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri doğrultusunda başvuru sahibi istekli tarafından, ihale tarihi itibariyle düzenlenmesi mümkün bulunmayan belgelerin hangileri olduğunun belirtilmesi suretiyle, bu duruma ilişkin ayrı bir beyan sunulması ve bu durumun şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerince veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerince teyit ettirilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından yukarıda belirtildiği üzere, söz konusu taahhütnamenin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan belgelerden hangilerinin, ihale tarihi itibariyle düzenlenemeyeceğine dair yazılı bir beyanın verilmediği, belirtilen yazılı beyanın verilmesi yerine (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan belgelerin tamamının, idarenin istediği şekilde verilebileceği anlamına gelen taahhütnamenin sunulduğu belirlenmiştir.

 

Ancak bahse konu taahhütnamenin, ihale dosyası kapsamında tüm isteklilere verilmiş bulunan örneğine (Standart Form- KİK027.0/M) aykırı olarak, “ihale tarihi itibariyle” deyimi yerine “sözleşmenin imzalanmasından önce” deyimini içerir bir şekilde idareye sunulduğu görülmüştür.

 

Netice itibariyle, gerek kredi teklifinin Türkçe çevirisinin yukarıda nitelikleri belirtilen onay işlemleri yaptırılmadan sunulması, gerekse de 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütnamenin standart form örneğine uygun olarak sunulmaması veyahut da mevzuatı gereği istendiği şekilde verilemeyecek olan belgelere ilişkin ayrı beyan sunularak, bu durumun ilgili misyon şefliklerinden teyidinin yapılmaması gerekçeleriyle başvuru sahibi isteklinin ihale dışı bırakılması ve eksiklerin sonradan tamamlatılmaması yönünde alınan kararının yerinde olduğu, yapılan şikayet başvurusunun uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul