• Karar No: 2007/UM.Z-929
  • Toplantı No: 2007/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/011
Gündem No :17
Karar Tarihi:12.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-929
Şikayetçi:
 Garzan Petrol Nak. Kuy. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. İpekyolu Üzeri Nusaybin/MARDİN
 İhaleyi yapan idare:
 Malatya Valiliği Özel İdare Genel Sekreterliği Ferhadiye Mahallesi Vilayet Arkası MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2006/171996 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılında Kullanılmak Üzere Akaryakıt Satın Alımı (500.000 Lt. Kırsal Motorin, 70.000 Lt. Kurşunsuz 95 Oktan Benzin)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.03.2007 tarih ve 07.01.09.0162/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Malatya Valiliği Özel İdare Genel Sekreterliği’nce 09.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılında Kullanılmak Üzere Akaryakıt Satın Alımı (500.000 Lt. Kırsal Motorin, 70.000 Lt.Kurşunsuz 95 Oktan Benzin)” ihalesine ilişkin olarak Garzan Petrol Nak. Kuy. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 22.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunmadan doğrudan Kamu İhale Kuruma başvuruda bulunduğu, Kurumun 23.01.2007 tarihli yazısı ile başvuru dilekçesi ve eki belgeler İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılmak üzere idareye gönderildiği, idarenin 06.02.2007 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 08.02.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği ve şikayetçinin 12.02.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, ancak başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan ve 01.02.2007 tarihi itibariyle güncellenmiş tutar olan 285,-YTL başvuru bedelinin 256 YTL olarak eksik yatırıldığı, (Eksik yatırılan 29 YTL başvuru bedelinin yatırılarak dekontunun eklenmesi gerektiği) tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların giderilmesi hususunda başvuru sahibine yazılan 13.02.2007 tarihli Kurum yazısının 20.02.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliği üzerine başvuru sahibinin, 29 YTL’yi yatırmak istedikleri ancak sistem kabul etmediği için tekrardan 285 YTL yatırarak şikayette bulunduklarını belirtir dilekçe ile tekrar 01.03.2007 tarihinde şikayette bulunduğu,

 

            Kamu İhale Kurulunun 05.03.2007 tarih 2007/AK.M-109.1 sayılı kararı ile işin esasının incelenmesine geçildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Malatya Valiliği Özel İdare Genel Sekreterliği tarafından 09.01.2007 tarihinde yapılan  akaryakıt alımı ihalesine teklif verdikleri, teklifleri ile birlikte idareye ana dağıtım şirketinden aldıkları bayilik teyit yazısını verdikleri, anılan yazıda da bayiliğin süresi, bayiliklerinin devam ettiği, yapılan sözleşmenin tarihi ve sözleşmenin süresinin belirtildiği, ancak tekliflerinin idarece, idari şartnamenin 7.1.p maddesinin (2) numaralı alt maddesinde yer alan; “istekli, bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise ilgili kuruluşla imzalamış olduğu bayilik sözleşmesi ile ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirtilen mal teslim süresinin sonuna kadar, bayiliğin devam ettiğini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.” şeklindeki düzenlemeye göre bayilik sözleşmesi bulunmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, buna göre idarenin anılan ihaleyi yasaların öngördüğü şekilde yapmadığı, dosyaları değerlendirmeye almadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale ilanının 4.1.2.3 üncü maddesinde; “İhale konusu iş ile mesleki faaliyetin sürdürülmesi için ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belge/bilgi:” başlığı altında

 

“1- İstekli, bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirlenen mal teslim süresinin sonuna kadar geçerliliği olan, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu tevsik eden yazının aslı yada noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.

 

2- İstekli, bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise ilgili kuruluşla imzalamış olduğu bayilik sözleşmesi ile ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirtilen mal teslim süresinin sonuna kadar bayiliğin devam ettiğini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.1.p maddesinde ise; “Bayilik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ile 2007 yılında bayiliğin devam ettiğini gösterir Akaryakıt Dağıtım Şirketleri tarafından verilen teyit yazısı;

 

1- İstekli, bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirlenen mal teslim süresinin sonuna kadar geçerliliği olan, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu tevsik eden yazının aslı yada noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.

 

2- İstekli, bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise ilgili kuruluşla imzalamış olduğu bayilik sözleşmesi ile ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirtilen mal teslim süresinin sonuna kadar bayiliğin devam ettiğini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmek zorundadır.” şeklinde benzer düzenleme yapılmıştır.

 

İhaleye teklif veren 6 isteklinin tamamının, bayilik belgesine istinaden ihaleye katıldığı, ihale dokümanının yukarıya aktarılan hükümleri çerçevesinde 5 isteklinin de bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olarak ilgili kuruluşla imzalamış olduğu bayilik sözleşmesi ile ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirtilen mal teslim süresinin sonuna kadar bayiliğin devam ettiğini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile birlikte ihaleye teklif verdiği anlaşılmaktadır. Buna göre, ihale dokümanında yapılan düzenlemeye istinaden bayi olarak ihaleye teklif veren isteklilerin hem bayilik sözleşmesini, hem de bayiliğin devam ettiğini gösterir belgeleri teklifleri ile birlikte idareye vermesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan; ihaleye teklif veren isteklilerden birisinin iş deneyim belgesinin miktarının yetersiz olması ve mali durum belgesinin uygun olmaması, bir diğer isteklinin geçici teminatının bulunmaması, mali durum belgesinin uygun olmaması, iş deneyim belgesinin yetersiz olması, başvuru sahibinin de bayilik sözleşmesinin bulunmaması sebebiyle idarece üç isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin ihale dokümanını 11.12.2006 tarihinde satın alındığı, 09.01.2007 tarihinde yapılan ihaleye de teklif verdiği, teklif mektubunda “…ihale dokümanını oluşturan bütün belgeler tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayrım ve sınırlama yapmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.” şeklinde ifadeye yer verdiği, bu nedenle başvuru sahibinin de ihale dokümanındaki şartları kabul ettiği ve ihale dokümanının kesinleştiği anlaşıldığından ihale dokümanı ile istenilen “bayilik sözleşmesinin” de teklif ile birlikte idareye verilmesi gerekmektedir.

 

Ancak başvuru sahibi tarafından, bu kapsamda idareye “Bayilik Teyidi” başlığı altında bir yazı verilmiş, anılan yazıda ise; Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama A.Ş.’nin ana dağıtım şirketi olduğu, başvuru sahibi ile 17.11.2004 tarihinden itibaren 12 yıl süreyle bayilik sözleşmesi yaptıkları, adı geçen bayiinin aktif bayiliğinin devam ettiği, ürünlerinin TSE standartlarına ve TÜPRAŞ Spesifikasyonlarına uygun olduğu beyan edilmiştir.

 

Kaldı ki, ihale dokümanında yapılan düzenlemeye göre istekliler tarafından böyle bir bayilik teyit yazısının da verilmesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifi ile birlikte idareye bayilik sözleşmesini vermediği gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılması idari şartnamenin 32 nci maddesi çerçevesinde mevzuata uygun bulunmuştur.

 

Başvuru sahibinin ana dağıtım şirketinden aldıkları bayilik teyit yazısının bu haliyle kabul edilmesi gerektiği yönündeki iddiası ise bu haliyle ihale dokümanına yönelik olup, bu konuyla ilgili olarak da ihale dokümanının satın alındığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I- İhale işlemlerine karşı yapılacak idari başvuru yolları başlıklı bölümün A. İdareye şikayet başvurusu kısmının
2 ) Başvuru süresi başlıklı alt maddesinde yer alan; “4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.

 

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

 

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir…..

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir. Ancak ihale dokümanını satın almış olmasına rağmen ihaleye teklif vermeyen istekli olabilecekler, doküman satın alındığı tarihten itibaren onbeş günlük süre içerisinde ihale dokümanına karşı şikayet başvurusunda bulunabileceklerdir. Öte yandan, ihale dokümanına itiraz edildikten sonra ihaleye teklif verilmiş olması, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet başvurusunu ve idarenin cevabına karşı Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma hakkını etkilemeyecektir…” şeklindeki düzenlemeye göre ihaleye teklif vermeden önce idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerektiğinden şikayeti yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İdare tarafından hazırlanan ihale dokümanı ile  , ihaleye teklif veren isteklilerin teklifleri ile birlikte; bir akaryakıt ve pazarlama kuruluşunun bayisi olarak ilgili kuruluşla imzalamış olduğu bayilik sözleşmesi ile ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ve ihalede belirtilen mal teslim süresinin sonuna kadar bayiliğin devam ettiğini gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli suretini vermeleri istenilmiştir.

            Şikayetçi istekli teklifi ile birlikte “Bayilik Sözleşmesi”ni sunmamış ise de isteklinin teklifi ile birlikte sunduğu  “Bayilik Teyidi” başlığı altında verdiği yazıdan; şikayetçinin, “Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama A.Ş.’nin ana dağıtım şirketinin bayisi olduğu, ana dağıtım şirketi ve başvuru sahibi arasında 17.11.2004 tarihinden itibaren 12 yıl süreyle bayilik sözleşmesi imzalandığı, şikayetçinin aktif bayiliğinin halen devam ettiği, ürünlerinin TSE standartlarını ve Tüpraş spesifikasyonuna uygun olduğu” anlaşılmaktadır.

            Bu belgeden şikayetçinin, “ Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama A.Ş.’nin” bayisi olduğu ve halen bayiliğinin devam ettiği, şikayetçinin ana dağıtım şirketinin bayisi olmaması halinde adı geçen “Bayilik Teyidi” belgesini ana dağıtım şirketinden temin etmesi mümkün olmadığından şikayetçinin başvurusunda haklı olduğu görüşüne varılmıştır.

            Açıklanan nedenle şikayetçinin teklifinin değerlendirmeye alınmasını teminen 4734 sayılı kanunun 56ncı maddesinin (a) bendi uyarınca “Düzeltici” işleme karar verilmesi gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

            K.Nejat ÜNLÜ                                   Bilal KARACA                    Yaşar GÖK

             Kurul Üyesi                                         Kurul Üyesi            Kurul Üyesi

 

           

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul