• Karar No: 2007/UY.Z-1059
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :105
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1059
Şikayetçi:
 Hasal İnşaat Ltd. Şti. Vekili Av. Mustafa GÜRSOY, Atatürk Bulvarı No:46/62 Merkez İşhanı Sıhhıye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TCDD 1. Bölge Müdürlüğü,Haydarpaşa/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2007 / 3729
Başvuruya konu ihale:
 2006/151919 İhale Kayıt Numaralı “Diliskelesi Yük Terminali Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 06.00.61.0194/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TCDD 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 14.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Diliskelesi Yük Terminali Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Hasal İnşaat Ltd. Şti. Vekili Av. Mustafa Gürsoy’un 27.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  01.02.2007 tarih ve 3729 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

     

            Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ve ihalenin iptalini gerektiren ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, TCDD Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinin aşırı düşük olduğu gerekçesiyle idare tarafından yeterli görülmeyerek reddedilmesinin mevzuata uygun olmadığı, iddia edilmektedir.

 

           Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

 

28.11.2006 onay tarihli ihale komisyonu kararında başvuru sahibinin teklifine ilişkin olarak, “sınır değerin altında teklif veren firmanın aşırı düşük teklif sorgulaması için sunduğu fiyat analizinin incelenmesi sonucunda, sunduğu fiyat analizlerinde hesap hataları bulunduğu, ayrıca teknik personel taahhütnamesinin noter onaylı olmadığı” gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

           İhale sonucunun idarenin 01.12.2006 tarihli yazısı ile başvuru sahibine bildirilmesi üzerine başvuru sahibinin 08.12.2006 tarihli dilekçesi ile idareden 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca teklifinin değerlendirmeye alınmama gerekçesini talep ettiği, idarece 18.12.2006 tarihli yazı ile; “İdari şartnamenin 7.5. maddesine göre ‘Firmaların aşırı düşük teklif değerlendirmesine esas olacak analizlerini, Bayındırlık Bakanlığı birim fiyat analizleri ve Karayolları birim fiyat analizlerine uygun olarak’  teklif mektuplarına eklemeleri istenilmiştir. Teklif fiyatınızı oluşturan iş kalemlerinde Bayındırlık Bakanlığının asgari ücrete göre belirlediği işçilik ücretlerinden ve akaryakıt bedeli olarak EPDK’nın söz konusu bölge için belirlemiş olduğu akaryakıt satış fiyatlarının çok altında fiyatlar kullanılarak oluşturulduğu tespit edilmiştir. Birim fiyatı oluşturan analiz kalemlerinde işçilik ve malzeme fiyatlarının Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatları ve piyasa fiyatlarından daha düşük bedeller kullanıldığı durumlarda bu malzeme ve işçiliklerin nasıl temin edileceğinin alınacak proforma faturalar ile kanıtlanması gerekmektedir. Dosyanızda bunu kanıtlayıcı bir belge bulunmadığından İdari Şartnamenin “Aşırı Düşük Teklifleri” düzenleyen 34.2. maddesinin son bendine göre teklifiniz reddedilmiştir.” şeklinde gerekçe belirtildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            İhale komisyonu;

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

          Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde de benzer hükme yer verilmiş, ayrıca 25.07.2005 tarih ve 25886 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Aşırı Düşük Teklifin Değerlendirilmesine ilişkin olarak; yaklaşık maliyet, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve (K) katsayısının veri olarak alındığı bir sınır değer tespit edilerek, teklif fiyatları sınır değerin altında kalan isteklilerden aşırı düşük tekliflere ilişkin açıklama istenilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, idarece sınır değerin altında kaldığı tespit edilen tekliflerin reddedilebilmesi için, önce isteklilerden teklif bileşenlerine ilişkin yazılı açıklama istenilmesi ve yazılı açıklamada bulunulmaması veya sunulan açıklamanın ihale komisyonunca yeterli görülmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla, idarece başvuru sahibinden yazılı açıklama istenilmeden, ihale dokümanı doğrultusunda teklifi kapsamında sunmuş olduğu belgeler üzerinden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Öte yandan, idari şartnamenin 7.3.2. maddesinde teknik personel taahhütnamesine ilişkin olarak noter onaylı olma zorunluluğuna yer verildiği, söz konusu düzenlemenin KİK040.0/Y no’lu Standart Formun düzenlemesine uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, idarece bu hususla ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda, Hasal İnşaat Ltd. Şti. ile Kipman İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan teknik personel taahhütnamelerinin noter onaylı olmadığı gerekçesiyle geçersiz olduğuna karar verilmesi mevzuata uygun bulunmamıştır.

Sonuç olarak, ihale dosyasının incelenmesi neticesinde geçerli teklif sunduğu tespit edilen Hasal İnşaat Ltd. Şti. ve Atalar İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nden  4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklifleriyle ilgili olarak yazılı açıklama istenilerek tekliflerinin yeniden değerlendirilmesi suretiyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul