• Karar No: 2007/UY.Z-1060
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :106
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1060
Şikayetçi:
 Alibekiroğlu Müteahhitlik Alibeyli Mahallesi Kadir Çavuş Sokak 13 OSMANİYE
 İhaleyi yapan idare:
 Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 55 80020 OSMANİYE
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.02.2007 / 4707
Başvuruya konu ihale:
 2006/100773 İhale Kayıt Numaralı “Düziçi Atalan İ.Ö.O. Çevre Düzenlemesi Yapım İşi İhalesi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2007 tarih ve 06.01.10.0169/2007-26E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 28.08.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Düziçi Atalan İ.Ö.O. Çevre Düzenlemesi Yapım İşi İhalesi”ne ilişkin olarak Alibekiroğlu Müteahhitlik’in 12.02.2007 tarih ve 4707 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; iptal işleminin iptaline karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin zamanında sonuçlandırılmadığı, bu nedenle geçerliğini yitirdiği gerekçesiyle Valilik makamının 15/1/2007 tarih ve 255 sayılı yazısıyla iptal edildiği, iptal gerekçesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin iptal gerekçesiyle sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

29.08.2006 tarihli ihale komisyonu kararı ile, ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği, 2 isteklinin belgelerindeki eksiklik nedeniyle değerlendirmeye alınmadığı belirtilerek, geçerli teklifler ekonomik açıdan uygun bulunmadığından tüm teklifler reddedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.

 

Söz konusu karar ihale yetkilisinin onayına tekraren sunulduğu halde, ihale yetkilisince herhangi bir işlem yapılmayarak iade edilmiştir.

 

Bunun üzerine, Osmaniye Valiliğinin 15.01.2007 tarih ve 255 sayılı yazısı ile “Atalan İlköğretim Okulu Çevre Düzenleme Yapım İşi İhalesinin mevzuat gereğince zamanında sonuçlandırılamadığı, bu nedenle ihalenin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından söz konusu ihalenin iptal edilmesi uygun görülmüştür” ibaresiyle idarece, ihalenin 15.01.2007 tarihinde ihale yetkilisince iptal edildiğine ilişkin ihale kararı 17.01.2007 tarihli yazılarla isteklilere bildirilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 39. maddesinde, “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir” hükmüne yer verilmiştir. Anılan maddenin gerekçesinde, “tekliflerin yaklaşık maliyete göre çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle” idareye ihaleyi iptal etme yetkisinin verildiği belirtilmiştir.

 

40. maddesinde ise “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

...

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır” hükmü yer almaktadır.

 

Yukarıda yer verilen hükümlere göre, Kanunun 39. maddesine göre ihale komisyonu tarafından ihalenin iptal edilmesine karar verilmesi halinde, iptal kararının ihale yetkilisinin onayına sunulması ve ihale yetkilisince de onaylanması gerekmektedir.

 

Dolayısıyla, komisyonun iptal kararının ihale yetkilisince bir işlem yapılmayarak iade edilmesi üzerine, ihalenin mevzuat gereğince zamanında sonuçlandırılamadığı, bu nedenle ihalenin geçerliliğini yitirdiği gerekçesiyle iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

 

Teklif edilen fiyatların en düşüğünün ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirleneceğine ilişkin İdari Şartnamede hüküm bulunan inceleme konusu ihalede, kullanılabilir ödenek ve yaklaşık maliyetten daha düşük teklifler bulunduğu halde, ihale komisyonu kararında yer alan “Düziçi Atalan İ.Ö.O. çevre düzenleme yapım işi ihalesine 6 adet istekli teklif vermiştir. 2 adet isteklinin belgelerinin eksik olması nedeniyle ihale dışı bırakılmış olup gerekçesi ‘Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak’ta belirtilmiştir. Komisyonumuz ihaleye verilen teklifleri ekonomik açıdan uygun bulmadığından tüm teklifleri reddederek ihalenin iptal edilmesine karar vermiştir” şeklindeki iptal gerekçesi mevzuata uygun değildir.

 

Nitekim Kanunun 39. maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir”, 40. maddesinde ise, “İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir” denildiğinden, ihalenin iptali yönündeki komisyon kararının da ihale yetkilisinin onayına sunulması gerekmekte, ihale yetkilisinin ise komisyon kararına karşı eylemsiz kalma imkanı bulunmamaktadır.

 

Başvuruya konu Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Düziçi Atalan İ.Ö.O. Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ihalesinde, ihale yetkilisinin, Vali adına imza atan Genel Sekreter olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, ihale yetkilisi olmayan Vali tarafından ihale yetkilisinin yerine geçilerek ihalenin iptali yönünde işlem tesisi de hukuken mümkün değildir. Bu nedenle, ihale yetkilisince alınan her hangi bir karar olmadığı halde ihalenin mevzuat gereğince zamanında sonuçlandırılamadığı, bu nedenle ihalenin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından söz konusu ihalenin Vali tarafından iptal edilmesi mevzuata aykırıdır.

 

Yukarıda belirtilen gerekçelerle iptal işleminin iptaline karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle Kurul Kararına katılmıyoruz.

 

 

 

 

H. Hüseyin GÜRHAN

K. Nejat ÜNLÜ

Hakkı USTAÖMER

Üye

Üye

Üye

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul