• Karar No: 2007/UY.Z-1061
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :108
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1061
Şikayetçi:
 İmt Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti.-Hakay İnşaat, Bestekar Sokak No:30/18 K.Dere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Payas Belediye Başkanlığı, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı No:48 31900 Payas/Dörtyol/HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4383
Başvuruya konu ihale:
 2006/120494 İhale Kayıt Numaralı “Payas (Hatay) Kanalizasyon İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 06.00.97.0198/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Payas Belediye Başkanlığı’nca 28.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Payas (Hatay) Kanalizasyon İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak İmt Mühendislik İnş. Tic. Ltd. Şti.-Hakay İnşaat Ortak Girişimi’nin 26.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.02.2007 tarih ve 4383 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Hatay İli Dörtyol İlçesi Payas Belediye Başkanlığı tarafından 28.09.2006 tarihinde yapılan “Payas (Hatay) Kanalizasyon İnşaat İşi” ihalesinde kendilerinin en düşük teklifi verdikleri, ancak idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına cevaben sundukları açıklamalarda yer alan  analizlerde farklı fiyatlar için farklı firmalara ait teklif bedellerini kullandıkları, analizlerin ekinde bulunan 2 adet proforma faturada “bu fiyatlar malzemelerin tamamı satın alındığında geçerlidir.” ibaresinin  yer almasından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,  proforma fatura alınan  firmaların teklif fiyatlarının aslında çok sağlıklı olmadığı, aynı üretici firmanın birbirinden farklı firmalara farklı fiyatlar verebildiği bu nedenle proforma faturadaki özel şartlara dayanarak teklifin değerlendirme dışı bırakılmasının adil olmadığı, baş vuruya konu ihaleden üç ay sonra yapılan piyasa araştırmasında EURO bazında alınan fiyatlarda azalma oranının %8 olduğunun görüldüğü,  ayrıca aşırı düşük teklif sorgulamasında eğer proforma faturalardaki opsiyon süreleri dolmuşsa, o fiyatlara dayalı analizlerin geçersiz olması gerektiği, ihale üzerinde kalan isteklilerin işin yürütülmesi aşamasında  üretici yada satıcı firmalardan hangi şartlarla bu ürünleri satın aldığının bilinemediği, bu durumun aradaki ticari ilişki ve stok sipariş ve taahhüt durumlarına göre değiştiği bu nedenlerle proforma faturalar gerekçe gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde;

Sunulan tekliflerin değerlendirilmesinin ardından teklif bedeli yaklaşık maliyetin %40’ının altında kalan başvuru sahibi İmt-Hakay Ortak Girişimi dışındaki geçerli teklifler dikkate alınarak aşırı düşük teklif sınır değerinin tespit edildiği, teklifleri bu değerin altında kalan isteklilerden Metehan, Mitaş, Esen, Vitay, Arsan, Uzunlar, Gap, Çelikler ve Mimaray firmalarından 03.10.2006 tarihli yazılarla, İmt-Hakay firmasından ise 31.10.2006 tarihli yazı ile a) Yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı koşullar, c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü hususlarında maliyet bileşenleri ve bunlara ait fiyat analizleri de dikkate alınarak belgelere dayalı yazılı açıklama sunulması istendiği,

 

Arsan, Uzunlar ve Çelikler firmalarının sorgulamaya cevap vermedikleri; Metehan, Mitaş, Esen, Vitay, Gap, Mimaray ve başvuru sahibi İmt-Hakay iş ortaklığının aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verdikleri, başvuru sahibi İmt Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti.- Hakay İnş. İş Ortaklığı’nın vermiş olduğu açıklama dosyasında; Açıklama yazısı, Teklif hesap tablosu, Genel giderler hesabı, PYS-31001 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-31001/1 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-31002 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-31002/1 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-31003 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-31003/1 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-31004 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-31004/1 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-31005 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-31005/1 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-31006 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-31006/1 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-31007 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-31007/1 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-31008 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-31009 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-310010 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-310011 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-310012 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-310013 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-310014 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-310015 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-310016 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-310017 Özel pozuna ilişkin analiz, PYS-310018 Özel pozuna ilişkin analiz, Özel pozların analizinde kullanılan alt analizler (kazı, dolgu vb.), Süperlit firmasından alınan 25.09.2006 tarihli proforma fatura, Akın Plastik firmasından alınan 23.09.2006 tarihli proforma fatura, Fırat Plastik firmasından alınan 23.09.2006 tarihli proforma fatura, Özkanlar firmasından alınan 14.11.2006 tarihli proforma fatura, Politeknik firmasından alınan 14.11.2006 tarihli proforma fatura, Payza firmasından alınan 14.11.2006 tarihli proforma fatura, Kambeton firmasından alınan 26.09.2006 tarihli proforma fatura, Ar-El firmasından alınan teklif, Ena firmasından alınan teklif, Abs firmasından alınan 14.11.2006 tarihli proforma fatura, Çelik firmasından alınan 13.11.2006 tarihli proforma fatura, Mara firmasından alınan 13.11.2006 tarihli proforma fatura, Firmanın sahibi olduğu iş makinelerine ilişkin belgelerin yer aldığı,

 

İhale komisyonu tarafından alınan düzeltme kararının 5 inci maddesinde belirtilen “İMT-HAKAY İş Ortaklığının aşırı düşük teklif sorgulamasına vermiş olduğu savunmanın incelenmesi ile tespit edilen;

 

a) F200 mm Korige Boru (Akın Plastik)

    F300 mm Korige Boru (Süperlit)

    C parçaları (Fırat Plastik) gibi değişik firmaların proforma faturalarından fiyatlandırıldığı görülmüş olup proforma faturaların altında “malzemelerin tamamının alınması halinde geçerlidir” ibaresi bulunduğundan otomatikman tekliflerin geçersiz olacağı,

 

b) K.İ.K. kararına göre birim fiyat cetvelindeki fiyatların geçerli olduğu dikkate alınarak 121.000 YTL’ye yapılabilecek elektrik işlerinin 20.000 YTL’ye yapılması gerekip bunun da mümkün olamayacağı,

 

c) Personel giderleri ile Sigorta giderlerinin uyumsuz olması” gerekçeleriyle İmt Müh. İnş. Tic. Ltd. Şti.- Hakay İnş. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına sunmuş olduğu açıklama dosyasının incelenmesi neticesinde;

 

1)Süperlit firmasından alınan 25.09.2006 tarihli proforma faturada F150, F200, F300, F400, F500, F600 mm Korige boru ile boru contası, C parçası ve dirsek parçalarının Euro cinsinden fiyatlarının yer aldığı ve proforma faturanın “teknik spesifikasyonlar ve finansal şartlar” bölümünün 7 inci maddesinde “Bu teklifte yer alan birim fiyatlar komple sipariş durumunda geçerlidir.” ibaresinin bulunduğu;

 

Akın Plastik firmasından alınan 23.09.2006 tarihli proforma faturada F200, F300, F400, F500 mm Korige boru ile boru contası parçalarının Euro cinsinden fiyatlarının yer aldığı ve proforma faturanın “açıklamalar” bölümünde “Bu teklifte yer alan birim fiyatlar komple sipariş durumunda geçerlidir.” ibaresinin bulunduğu;

 

Fırat Plastik firmasından alınan 23.09.2006 tarihli proforma faturada F150, F200, F300, F400, F500, F600, F800, F1000  mm Triplex boru ile boru contası, manşon, C parçası ve dirsek parçalarının Euro cinsinden fiyatlarının yer aldığı;

 

PYS-31001 nolu “Her Derinlikte F200 mm HDPE Boru ile Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı Yapılması” imalat kaleminin 4 nolu “Boru ve Boru Döşeme İşleri” alt kalemine göre HDPE Boru temini ve conta fiyatının Akın Plastikten, C parçası teminin Fırat Plastikten alınan proforma faturalardan fiyatlandırıldığı, Akın Plastikten alınan proforma faturada yer alan fiyatların komple sipariş durumunda geçerli olacağı dikkate alındığında, söz konusu analizde C parçası için Akın Plastikten alınan proforma faturadan fiyatlandırma yapılmaması nedeniyle C parçasının Akın Plastikten alınmayacağı, bu nedenle Akın Plastikten alınan fiyatların geçerliliğini kaybedeceğinden söz konusu imalat kaleminin analizinde bu fiyatların kullanılamayacağı;

 

PYS-31002 nolu “Her Derinlikte F300 mm HDPE Boru ile Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı Yapılması” imalat kaleminin 4 nolu “Boru ve Boru Döşeme İşleri” alt kalemine göre HDPE Boru temini, conta ve C parçası teminin Süperlit firmasından alınan proforma faturadan fiyatlandırıldığı;

 

PYS-31003 nolu “Her Derinlikte F400 mm HDPE Boru ile Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı Yapılması” imalat kaleminin 4 nolu “Boru ve Boru Döşeme İşleri” alt kalemine göre HDPE Boru temini ve conta fiyatının Süperlit firmasından, C parçası teminin Fırat Plastikten alınan proforma faturalardan fiyatlandırıldığı, Süperlit firmasından alınan proforma faturada yer alan fiyatların komple sipariş durumunda geçerli olacağı dikkate alındığında, söz konusu analizde C parçası için Süperlit firmasından alınan proforma faturadan fiyatlandırma yapılmaması nedeniyle C parçasının Süperlit firmasından alınmayacağı, bu nedenle Süperlit firmasından alınan fiyatların geçerliliğini kaybedeceğinden söz konusu imalat kaleminin analizinde bu fiyatların kullanılamayacağı tespit edilmiş olup, idarenin bu nedenle başvuru sahibini değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2)Başvuru sahibinin teklif mektubu ekinde sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinde yer alan PYS-31019 nolu “İletim hattı yapılması” imalat kaleminin birim fiyatının 20.000 YTL olarak belirtilmiş olduğu, bu nedenle teklif fiyatı hesaplanırken bu değerin geçerli olmasının gerektiği, ancak isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasında yer alan bu imalat kalemine ilişkin analizde birim fiyatın 121.422 YTL olarak hesaplandığı tespit edilmiş olup idarenin bu husustaki değerlendirmesinin yerinde olduğu görüldüğünden idarenin bu nedenle başvuru sahibini değerlendirme dışı bırakmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

3)Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasına cevaben sunduğu açıklama dosyasında yer alan genel giderler hesabında SSK giderleri olarak 103.673 YTL ve Personel Giderleri olarak 20.000 YTL öngörüldüğü, ancak aşırı düşük teklif sorgulamasının amacının teklif bileşenlerine ilişkin açıklamaların ve bu açıklamaların analizler ve proforma faturalar gibi belgeler ile tevsik edilip edilemediğinin tespit edilmesi olduğundan idarenin bu husustaki değerlendirmesi yerinde bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklama dosyasında sunduğu Süperlit firmasından alınan 25.09.2006 tarihli proforma fatura, Akın Plastik firmasından alınan 23.09.2006 tarihli proforma fatura ve Fırat Plastik firmasından alınan 23.09.2006 tarihli proforma faturalarda fiyatların Euro cinsinden verildiği, bu proforma faturadaki fiyatların yer aldığı PYS-31001, PYS-31002 ve PYS-31003 nolu özel imalat pozlarına ilişkin analizlerde bu fiyatların 1.85 YTL’lik kur üzerinden YTL’ye çevrilerek analiz yapıldığı, ancak ihale tarihi olan 28.09.2006’daki T.C. Merkez Bankası kuruna göre 1 Euro’nun 1.9063 YTL olduğu, bu nedenle söz konusu analizlerde hesaplanan birim fiyatın daha yüksek bulunması gerektiği tespit edilmiştir.

 

2)Başvuru sahibinin sunduğu geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin 30.01.2007 tarihinde sona erdiği, idarece 26.01.2007 tarihli yazı ile başvuru sahibi tarafından geçici teminat mektubu ve teklif geçerlilik süresinin 30.04.2007 tarihine kadar uzatılmasının istendiği, başvuru sahibi tarafından cevaben gönderilen 06.02.2007 tarihli yazıda teklif ve geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin uzatılmasının neden istendiğinin anlaşılamadığının belirtildiği, ancak süre uzatma talebinin kabul edilip edilmediğine ilişkin hususunun belirtilmediği, bunun üzerine idare tarafından başvuru sahibine gönderilen 07.02.2007 tarihli yazıda süre uzatma talebinin neden yapıldığının açıklandığı ve başvuru sahibi tarafından süresi içinde Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunulmaması halinde teminat mektubunun derhal iade edileceği hususunun bildirildiği tespit edilmiş olup, başvuru sahibinin teklif geçerlilik ve geçici teminat mektubu sürelerini uzatıp uzatmadığına ilişkin ihale işlem dosyasında her hangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhaleye teklif veren isteklilerden Er-Çağ Ltd. Şti. ile Güngen İnş. Ltd. Şti.’nin teklifleri, “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”de “İhale tarihi” ibaresi yer almıyor gerekçesiyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

            Bahse konu taahhütnamede “İhale tarihi” ibaresinin yer almaması hususu bilgi eksikliği kapsamında olup bu eksikliğin tamamlatılması mümkün olduğundan bu tekliflerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

 

            Hal böyle olmakla beraber isimleri yukarıda belirtilen isteklilere ait teklifleri değerlendirmeye alınsa dahi ihalenin sonucu değişmediğinden karara bu gerekçeyle katılıyorum.

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul