En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1113
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :71
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1113
Şikayetçi:
 Simay İnşaat Tic. Ltd. Şti., 3.Vakıf İşhanı Kat: 3 No: 21 AFYONKARAHİSAR
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Birlik Cad. Hükümet Konağı 03100 AFYONKARAHİSAR
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4299
Başvuruya konu ihale:
 2006/78009 İhale Kayıt Numaralı “Merkez Çetinkaya (Depremevleri - Ertuğrulgazi) Mah. 12 Derslik İlköğretim Okulu Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2007 tarih ve 06.00.95.0187/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 04.08.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Merkez Çetinkaya (Depremevleri - Ertuğrulgazi) Mah. 12 Derslik İlköğretim Okulu Yapım İşi”  ihalesine ilişkin olarak Simay İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin 10.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.02.2007 tarih ve 4299 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 14.12.2006 tarihinde iptal edildiği, ancak idarenin iptal işleminde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 14.12.2006  tarihli ihalenin iptaline yönelik işlemin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; kesinleşen ihale kararında ikinci en avantajlı teklif sahibi olduklarının bildirildiği, idareye yaptıkları şikayet başvurusunda ihale üzerinde kalan firmanın mali durum bildirimi ile bu bildirim eki bankalardan temin edilen belgenin birbirini tutmaması nedeniyle bu firmanın teklifinin değerlendirmeye alınmaması gerektiğinin belirtildiği, başvuruları üzerine ihale yetkilisince bir inceleme komisyonu kurulduğu, inceleme komisyonunun şikayetleri doğrultusundaki tespitleri üzerine yapılan yanlış değerlendirme nedeniyle ihale yetkilisince ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, iptal gerekçesinin yanlış olduğu, idarece ihale komisyonu kararının düzeltilerek ihalenin geçerli en avantajlı teklif olan firmalarına verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

İhalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak yapılan inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Başvuru sahibinin şikayeti üzerine ihale yetkilisince bir inceleme komisyonu görevlendirildiği, bu komisyonca yapılan incelemede ihale üzerinde kalan firmanın mali durum bildiriminde banka adı ve miktar olarak “Ziraat Bankası Serbest Mevduat 150.000,00 YTL, Kullanılmamış Nakit Kredisi Tutarı 150.000,00 YTL, Kullanılmamış Teminat Kredisi Tutarı 150.000,00 YTL” olarak gösterildiği, Banka Referans Mektubunun ise Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’den alındığı ve Kullanılmamış Teminat Kredisi Tutarının 70.000,00 YTL olarak belirtildiği, Mali Durum Bildirimine ilişkin standart formun dipnotunda bankalardan alınacak referans mektubunun bu bildirime ekleneceğinin belirtildiği, ihale üzerinde kalan firmanın mali durum bildiriminde adı geçen Banka Referans Mektubunu sunmadığı, nitekim bahse konu isteklinin başka bir ihalede de söz konusu belgelerini aynı şekilde sunduğu ve Kamu İhale Kurulunun 2006/UY.Z-2712 kararıyla bu durumun mevzuata aykırı olarak değerlendirildiği, bu nedenle bu belgelerin mevzuata uygun olmadığına karar verildiği, ihale yetkilisince ihale üzerinde kalan firmanın değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bırakılmamasından dolayı ihalenin iptal edildiği tespit edilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin I-A bölümünün 4 üncü maddesinin (a) bendinde “İhale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurularının ihale yetkilisince sonuçlandırılması gerektiğinden, başvuru konusu hususlara ilişkin ihale komisyonunun ihale yetkilisi yerine karar alması mümkün bulunmamaktadır.

Şikayet dilekçelerinde ileri sürülen iddialarla ilgili olarak ihale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre görevlendireceği bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre kararını verir.

Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereğince ihale yetkilisi tarafından;

- Şikayet konusunun düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda düzeltici işlem belirlenmesine,

- Şikayet konusunun ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilmesi mümkün bulunmayan aykırılıklara ilişkin olması durumunda ihale işlemlerinin iptaline,

- İleri sürülen iddiaların yerinde olmadığı sonucuna varılırsa şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına

karar verilir.

İhale yetkilisinin şikayet başvurusu üzerine aldığı kararın ihale komisyonunun yeniden karar almasını gerektirmesi halinde, komisyonun ihale yetkilisinin kararına uyması zorunludur...” düzenlemesi yer almaktadır. Buna göre ihale yetkilisince şikayet başvurusu üzerine, şikayet konusunun niteliğine  göre yukarıda yer alan üç karardan biri verilecektir.

 

İncelenen ihalede ihale üzerinde kalan istekli değerlendirme dışı bırakılması gerekirken bırakılmamış, ihale yetkilisince de bu husus tespit edilmiş, ihale yetkilisince ihale “...Serdarhan İnş. Ltd. Şti.’nin mali durum bildirimine ilişkin standart formlarındaki beyanların hatalı olması nedeniyle ihale dışı bırakılması gerekirken bırakılmamasından dolayı ihale tarafımdan iptal edilmiştir.” gerekçesiyle iptal edilmiştir. İhalenin iptaline yönelik yetkinin kamu yararı ve mevzuata uygun olarak kullanılması gerekmektedir. İhalenin geçerli başka bir gerekçeyle iptal edilmesi idarenin takdirinde olmakla birlikte, şikayet konusu ihalede geçerli 7 teklifin daha olduğu dikkate alınırsa, ihale yetkilisinin ihaleyi iptal gerekçesi mevzuata uygun değildir.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

14.12.2006  tarihli ihalenin iptaline yönelik işlemin iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Serdarhan İnş. Lmt Şti. nin mali durum bildirim tutarıyla referans mektubu tutarının herhalukarda yeterli olduğu gözönüne alındığında, Mali Durum Bildirimi ile Banka Referans Mektubu arasındaki uyumsuzluğun ihalenin sonucunu etkilemeyen bir hata olduğu görüşünden hareketle anılan firma teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadan ihalenin sonuçlandırılması  gerektiği  kaydıyla iptalin işleminin iptali yönündeki karara katılıyoruz.

 

 

                          Muzaffer EREN                                             Yaşar GÖK

                             Kurul  Üyesi                                                Kurul  Üyesi   

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul