• Karar No: 2007/UY.Z-1114
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :72
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1114
Şikayetçi:
 Genç İnşaat Taah. ve Ahşap Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti Çankaya Mah. Silifke Cad.Üzüm İşh. 3/53 İÇEL
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Valiliği İl Özel İdaresi, Adana Valiliği Batısı 01130 Seyhan / ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.02.2007 / 5266
Başvuruya konu ihale:
 2006/153091 İhale Kayıt Numaralı “Adana İli Feke İlçesi 8 Derslikli Lise ve 300 Kişilik Pansiyon İnşaatı Yapım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 06.01.20.0169/2007-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Valiliği İl Özel İdaresince 24.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Adana İli Feke İlçesi 8 Derslikli Lise ve 300 Kişilik Pansiyon İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Genç İnşaat Taah. ve Ahşap Ürün. Tic. ve San. Ltd. Şti’nin 15.02.2007 tarih ve 5266 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı,

 

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teklif fiyatlarının aşırı düşük bulunması üzerine yapılan açıklamaların, sadece fiyat taahhüdü içerdiği ve 4734 sayılı Kanunun 38. maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin 11.12.2006 tarihli aşırı düşük teklif fiyatı açıklamasında, avantajlı koşulları için, malzeme temini yapılacak firmalarla kurulmuş iyi ve sağlam ticari ilişkiler, tamamlanmak üzere olan Mersin Merkez Çağdaşkent Mahallesi 24 Derslikli Lise inşaatında ehil personelin mevcut olması, nakliyede kullanılacak kamyonet ve pikap, mobilya ve doğrama imalatlarının şirket bünyesinde yapılıyor olması, stoklarda bulunan demir ve çimentonun tamamının bedelinin ödenmiş olması, kalıplık kerestenin mevcut olması ve inşaatta kullanılan kısmının gerekli bakımlarının yapılmış olması, inşaat alet ve edevatlarının şirket bünyesinde bulunması; teknik çözümler için de, firmada deneyimli teknik elemanların çalıştığı, teklif alınan firmaların işlerinin uzmanı olması, 14 yıllık tecrübeye sahip oldukları ve işlerini kendilerinin takip etmeleri sayılmıştır.

 

Söz konusu açıklama yazısı ekinde, teklif fiyatı icmali, icmalde yer alan inşaat işleri iş grubuna ilişkin birim fiyat ve miktarları gösteren hesap cetveli ve miktarların yer aldığı metraj ve yeşil defter tabloları, demir, çimento ve kalıp stoklarına ilişkin faturalar, Ceylan Elektrik Ltd. Şti.’nden alınan fiyatların esas alındığı elektrik tesisatı iş grubuna ilişkin birim fiyat hesap cetveli ve miktarların yer aldığı yeşil defter tabloları, Çelik İnş. Sıhhi Tesisat Tic. San. Ltd. Şti.’nden alınan fiyatların esas alındığı sıhhi tesisat iş grubuna ilişkin birim fiyat hesap cetveli ve miktarları gösteren yeşil defter tabloları, Emek İş Sıhhi Tesisat Taahhüt – Ahmet TARHAN’dan alınan fiyatların esas alındığı müşterek tesisat ve kalorifer ve brülör tesisatı iş grubuna ilişkin birim fiyat hesap cetveli ve miktarları gösteren yeşil defter tabloları, Gökçeoğlu Asansör İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınan fiyat teklifi ile firmaların çeşitli Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve Kalite Yönetim Belgeleri, devam eden ve bitirilen işlere ilişkin bilgi ve belgeler ve diğer teklifler bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif fiyat açıklaması ihale komisyonunca, sadece fiyat taahhüdü içerdiği, 4734 sayılı Kanunun 38. maddesinde belirtilen hususlara ilişkin tevsik edici bilgi veya belge içermediği, sunulan belgelerin piyasadan herhangi bir bağlayıcılığı olmadan alınan fiyat teklifleri ile oluşturulduğu, piyasadan alınan fiyat tekliflerinin alt yüklenici çalıştırılmayacağına ilişkin İdari Şartname hükmü ile aykırılık oluşturduğu ve piyasa fiyatlarını yansıtmadığı, ayrıca Kanuna göre aşırı düşük tekliflerin değerlendirilebilmesi için teklif sahibi tarafından özel bir yöntem öngörülmüş olması gerektiği gerekçeleriyle uygun görülmemiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 38. maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir”,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili bölümünde, “... ihale komisyonu; bir yapım işinin ihalesinde geçerli teklifleri tespit ettikten sonra;

a) Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki, yani yaklaşık maliyeti = 100 olan bir ihalede, 120 nin üzerindeki tekliflerle 40 ın altındaki teklifleri dikkate almaksızın, diğer tekliflerin aritmetik ortalamasını bulur ve bu değeri yaklaşık maliyete bölmek suretiyle (C) değerini elde eder.

b) Ekteki tablodan (C) değerine karşılık gelen (K) değerini bulur.

c) Bu (K) değerini yaklaşık maliyetle çarpmak suretiyle sınır değeri tespit eder ve bu sınır değerin altındaki (yaklaşık maliyetin % 40’ının altındakilerde dahil)  tekliflerin sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

Bileşenler, teklifin maliyet bileşenlerini, ayrıntılar ise bunlara ait fiyat analizlerini ifade ettiğinden,

İhale komisyonu, aşırı düşük teklifin maliyet bileşenlerini ve/veya bunlara ait fiyat analizlerini;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler veya yapım işinde kullanılacak avantajlı şartlar,

c) Teklif edilen yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları dikkate almak suretiyle değerlendirir ve ihaleyi sonuçlandırır” hükümleri yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin seçilen teknik çözümler ve sahip olunan avantajlı koşullar olarak açıklamasında belirttiği hususların 4734 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 38. maddesi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca açıklama ekinde sunulan ve istekli tarafından maliyet analizi olarak değerlendirilen belgelerin inşaat işlerine ilişkin birim fiyat ve miktarları gösteren hesap cetveli mahiyetinde olduğu, inşaat kalemlerine ilişkin piyasadan alınan herhangi bir fiyat teklifi olmadığı, açıklama kapsamında yer alan belgeler arasında, piyasadan alınan malzeme, işçilik vs fiyatlarının esas alındığı ihale konusu yapım işinin kalemlerine ilişkin analizlere yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla başvuru sahibinin teklifinin reddedilmesi mevzuata aykırı bulunmamıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi tarafından ihalede sunulan iş deneyim belgesinin kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayanarak yapılan 3870 m2 konut inşaatına ilişkin olduğu, belge tutarının belirlenmesinde 1998 yılı 3. Sınıf B Grubu Yapı Yaklaşık Birim Maliyetinin esas alındığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Kanununun 10. maddesinde, “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler”in mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için dikkate alınması öngörülmüştür.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğin “Belge Düzenleme Koşulları” başlıklı 51. maddesinde, “İş deneyim belgeleri; yazılı bir sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen işlerde, tek sözleşme esas alınarak;

a) Geçici kabulü yapılmış işin yüklenicisine iş bitirme belgesi, (standart form KİK032.0/Y),

b) Geçici kabulü yapılmamış ancak sözleşme bedelinin asgari yüzde yetmişlik kısmı gerçekleşmiş işin yüklenicisine iş durum belgesi (standart form KİK033.0/Y),

...

Şeklinde, ilgilinin mesleki tecrübesini tevsik amacıyla düzenlenir.

...

Kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarda veya özel sektörde, herhangi bir ödeme programı bulunmayan işlerde fiziki gerçekleşme oranı, belge vermeye yetkili kılınan idarece belirlenerek sözleşme bedelinin gerçekleşme oranı bulunur” hükmü bulunmaktadır.

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yapım işine ilişkin sözleşme bedeli öngörülmediğinden, bu şekilde yapılan inşaat işine ilişkin olarak iş deneyim belgesi düzenlenmesi mevzuata göre mümkün bulunmamaktadır.

 

Dolayısıyla, başvuru sahibinin teklifinin, mevzuata uygun iş deneyim belgesi sunmamış olması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmış olması gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul