• Karar No: 2007/UY.Z-1115
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :73
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1115
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Ankara Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü - ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2006/93370 İhale Kayıt Numaralı “100. Yıl Çarşısı 1. Bodrum Katındaki İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda Yapılacak Olan Yeni Düzenleme Yapım - Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2007 tarih ve 06.01.44.0157/2007-11 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Ankara Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğünce 04.08.2006 tarihinde Pazarlık Usulü ile yapılan100. Yıl Çarşısı 1. Bodrum Katındaki İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda Yapılacak Olan Yeni Düzenleme Yapım - Onarım İşiihalesine ilişkin Başkanlık İstemine konu olarak yapılan inceleme neticesinde, ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İnceleme konusu ihalenin sözleşmesinin uygulanması aşamasında oluşan “geçici kabul tutanağında işin tamamının 02.10.2006 tarihinde belirtilmesine rağmen anılan tarihte salon imalatının çok az bölümünün yapıldığı, imalat bitirilmeden ödeneğin % 95’ inin yükleniciye ödendiği” yönündeki iddialar ilgili olarak başvurunun görev yönünden reddine ve başvuru dilekçesinin bu yönüyle bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

İhalenin “Kamu İhale Kanununun 21/b maddesine uygun olmadığı ve ihalenin usulsüz yapıldığı” yönündeki iddialarla ilgili olarak, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başkanlık istemine konu Zeki Gümüş isimli kişi tarafından posta yolu ile gönderilen ve 01.03.2007 tarih ve 6664 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ekinde yer alan 11.02.20007 tarihli Milliyet-Ankara gazetesinde özetle;

 

Ankara İl Genel Meclisinin modern bir görünüm yansıtması amacıyla yenilenen toplantı salonunun meclis üyeleri arasında tartışmaya neden olduğu, bazı meclis üyelerinin ihalenin teknik şartnamesi, ihale piyasa bedelinin belirlenmesi konusunda meclise soru önergesi verdikleri, hazırlanan raporda; ihalenin Kamu İhale Kanununun 21/b maddesine uygun olmadığı ve ihalenin usulsüz yapıldığı, geçici kabul tutanağında işin tamamının 02.10.2006 tarihinde belirtilmesine rağmen anılan tarihte salon imalatının çok az bölümünün yapıldığı, imalat bitirilmeden ödeneğin % 95’ inin yükleniciye ödendiğinin belirtildiği, 

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

             4734 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ve bu Kanunda yer alan ihale sürecine ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleme görevi bulunmaktadır. Bu itibarla, Zeki Gümüş isimli kişi tarafından posta yolu ile gönderilen ve 01.03.2007 tarih ve 6664 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ekinde yer alan 11.02.20007 tarihli Milliyet-Ankara gazetesindeki iddialardan, bahse konu ihalenin sözleşmesinin uygulanması aşamasında oluşan “geçici kabul tutanağında işin tamamının 02.10.2006 tarihinde belirtilmesine rağmen anılan tarihte salon imalatının çok az bölümünün yapıldığı, imalat bitirilmeden ödeneğin % 95’ inin yükleniciye ödendiği” işlemlerine yönelik kısmı ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

       

            Diğer taraftan,

 

            Söz konusu Milliyet-Ankara gazetesindeki iddialardan Kamu İhale Kurumunun görev alanına giren “ihalenin Kamu İhale Kanununun 21/b maddesine uygun olmadığı ve ihalenin usulsüz yapıldığı” yönündeki iddialara ilişkin olarak, yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir;

 

            4734 sayılı Kanunun 21 (b) maddesinde; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” olması durumunda pazarlık usulü ile ihale yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Ankara İli İl Genel Meclisinin 02.05.2006 tarih ve Esas no: 2006/02.05.2006 Tarihli Tutanak, Karar no: 2006/114 sayılı Kararında; “İl Genel Meclisinin 3 üncü Dönem 5 inci Toplantı (01.05.2006-05.05.2006) gündeminde Meclis Başkanlığı teklifi olmak üzere yer alan, 02.05.2006 tarihli 2 nci birleşimde gündem değişikliği ile gündemin 4 üncü maddesi olarak görüşülmesi kabul edilen; İl Genel Meclis toplantı salonunun yerleşim durumunun yeniden düzenlenmesi konusunda yapılan görüşmeler neticesinde;

 

             100. Yıl Çarşısındaki Meclis toplantı salonunun 2006 yılı Meclis tatil dönemi sonuna kadar yeniden düzenlenerek tefrişinin yapılması oylanarak kabul edildi” denilmektedir.

 

            27.07.2006 tarih ve 20/1886 sayılı İhale Onay Belgesinde; “İl Genel Meclisinin 02.05.2006 tarih ve 2006/114 sayılı kararı ile düzenlemenin 2006 tatil dönemi (Ağustos)sonuna kadar yapılmasına karar verilmiş proje ve maliyet çalışmaları 19.07.2006 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19 uncu maddesine göre yapılması halinde onarım işi meclis toplantı dönemine yetişmeyeceğinden, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12 nci maddesi gereği İl Genel Meclisinin mutat toplantı salonu olan bu yerin 2006 Eylül ayı toplantısına yetiştirilmesi için, aynı Kanunun 21/b maddesine göre ekli listede belirtilen firmalara davetiye çıkarmak suretiyle ihale yapılacaktır…” açıklaması yer almaktadır. 

 

            İnceleme konusu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 21 (b) maddesi kapsamında Pazarlık Usulü ile ihale edilebilmesine ilişkin yukarıda ifade edilen gerekçelerin, anılan Kanun maddesinde hüküm altına alınan “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hususları kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmadığından,

 

            Bu yöndeki iddia yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İnceleme konusu ihalenin sözleşmesinin uygulanması aşamasında oluşan “geçici kabul tutanağında işin tamamının 02.10.2006 tarihinde belirtilmesine rağmen anılan tarihte salon imalatının çok az bölümünün yapıldığı, imalat bitirilmeden ödeneğin % 95’ inin yükleniciye ödendiği” yönündeki iddialar ilgili olarak başvurunun görev yönünden reddine ve başvuru dilekçesinin bu yönüyle bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine,

 

2) İhalenin “Kamu İhale Kanununun 21/b maddesine uygun olmadığı ve ihalenin usulsüz yapıldığı” yönündeki iddialarla ilgili olarak, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine ve iddiaya ilişkin idarenin irade beyanı belli olduğundan incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Bu doğrultuda iddia konusu ile ilgili olarak yapılan inceleme neticesinde; mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun, İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalenin; Kanunun 21/b maddesine göre “Pazarlık” usulü ile yapılmış olması, çoğunluk görüşü ile mevzuata aykırılık olarak değerlendirilmiştir.  

 

         4734 sayılı Kanunun 21 ( b ) maddesinde; “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” olması durumunda pazarlık usulü ile ihale yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Ankara İli İl Genel Meclisinin 02.05.2006 tarih ve Esas no: 2006/02.05.2006 Tarihli Tutanak, Karar no: 2006/114 sayılı Kararında; “İl Genel Meclisinin 3’üncü Dönem 5’ inci Toplantı (01.05.2006-05.05.2006) gündeminde Meclis Başkanlığı teklifi olmak üzere yer alan, 02.05.2006 tarihli 2’nci birleşimde gündem değişikliği ile gündemin 4’ üncü maddesi olarak görüşülmesi kabul edilen; İl Genel Meclis toplantı salonunun yerleşim durumunun yeniden düzenlenmesi konusunda yapılan görüşmeler neticesinde;

 

             100. Yıl Çarşısındaki Meclis toplantı salonunun 2006 yılı Meclis tatil dönemi sonuna kadar yeniden düzenlenerek tefrişinin yapılması oylanarak kabul edildi” denilmektedir.

 

            27.07.2006 tarih ve 20/1886 sayılı İhale Onay Belgesinde; “İl Genel Meclisinin 02.05.2006 tarih ve 2006/114 sayılı kararı ile düzenlemenin 2006 tatil dönemi (Ağustos) dönemi sonuna kadar yapılmasına karar verilmiş proje ve maliyet çalışmaları 19.07.2006 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19’uncu maddesine göre yapılması halinde onarım işi meclis toplantı dönemine yetişmeyeceğinden, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12’ nci maddesi gereği İl Genel Meclisinin mutat toplantı salonu olan bu yerin 2006 Eylül ayı toplantısına yetiştirilmesi için, aynı Kanunun 21/b maddesine göre ekli listede belirtilen firmalara davetiye çıkarmak suretiyle ihale yapılacaktır…” açıklaması yer almaktadır.

 

            Dosya incelendiğinde; İl Genel Meclisinin 02.05.2006 tarihli toplantısında işin yapılmasına ve toplantı salonunun 2006 yılı Meclis tatil dönemi sonuna kadar bitirilmesine karar verdiği, karar sonucu işin projelerinin, yaklaşık maliyet hesaplamalarının ve ihale dosyası hazırlık çalışmalarının beli bir süre aldığı, bu çalışmalar sonucu idarenin ihaleye çıktığı ve şartnamede işin yapım süresinin “bir ay” olarak belirlendiği görülmektedir.

 

            İl Genel Meclisinin aldığı karara göre işin 2006 yılı tatil dönemi sonuna kadar (Ekim ayına kadar) bitirilmesi gerekmektedir. Karar 02.05.2006 günü verildiğine göre; işin projelerinin hazırlanması, yaklaşık maliyetinin çıkartılması, ihale dosyasının hazırlanması, ihaleye çıkartılması, ihalenin ilan süresinin beklenilmesi ve işin yapımı için mevcut süre yaklaşık 5 ay civarındadır.

 

            Bilindiği üzere açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde belli bir süre beklenilmesi gerekmektedir. Bu ihalenin yaklaşık maliyetine göre ilandan dolayı beklenilmesi gereken süre 21 gündür. Bir başka ifadeyle yapım süresi bir ay olan bu işin açık ihale usulü ile yapılması halinde ilan için beklenilmesi gereken süre 21 gündür.

 

            Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; idarenin acil ihtiyacından ve işin belli bir tarihte bitirilme zorunluluğundan dolayı bahse konu işin açık ihale usulü yerine pazarlık usulü ile ihale edilmiş olması mevzuata aykırı olarak değerlendirilmemiştir.

 

 

 

 

 

            Öte yandan şikayete konu ihale “İddiaların incelenmesi” kapsamında incelenmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince incelemeye konu ihalede “İtirazen şikayet başvurusunun” uygun görülmediği oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                        Kurul Üyesi                                      

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul