• Karar No: 2007/UY.Z-1116
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :74
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1116
Şikayetçi:
 Şerefhan Restorasyon Medikal Malz. İnş. San.Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Hakkı ÇALIŞKAN Lale Sok. 21/4 Sıhhiye / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hançerli Mah. Çifte Hamam Cad. No:12 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.03.2007 / 684
Başvuruya konu ihale:
 2006/153056 İhale Kayıt Numaralı “Samsun-Vezirköprü İlçesi Çifte Hamam Onarım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.03.2007 tarih ve 06.01.67.0111/2007-13 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 01.11.2006 tarihinde yapılan “Samsun-Vezirköprü İlçesi Çifte Hamam Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Şerefhan Restorasyon Medikal Malz. İnş. San.Tic. Ltd. Şti. vekili Av. Hakkı ÇALIŞKAN’ın dava dilekçesine istinaden Samsun İdare Mahkemesinin 22.02.2007 tarih ve E:2007/091, K:2007/200 sayılı Kararı’nın 14.03.2007 tarih ve 684 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevinin bulunduğu; bu itibarla, 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmadığından, başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif sahibi isteklilerin istenilen hususlarda yazılı açıklamada bulunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı diğer teklifler arasında da amaçlanan rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, idari şartnameye göre isteklilerin aşırı düşük savunma yapma zorunluluğu bulunmadığı, 7 adet teklif gelen ihalede rekabetin gerçekleştiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru dilekçesinin incelenmesi neticesinde; başvuru konusu ihaleye ilişkin dokümanın başvuru sahibi tarafından satın alındığı tarihin dilekçede belirtilmediği, başvuru konusu ihalenin 16.11.2006 tarihinde iptal edilmesine ilişkin olarak verilen 20.11.2006 tarih ve 10011 sayılı gerekçeli iptal kararının başvuru sahibi tarafından tebellüğ edildiği tarihin dilekçede belirtilmediği, başvuru dilekçesinde iptal işlemine ilişkin şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmemesine rağmen anılan tarihin 20.11.2006 olarak kabul edilmesi durumunda da, başvuru sahibi tarafından 28.11.2006 tarihinde iptal işlemine ilişkin olarak süresi içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet başvurusunun reddine ilişkin 13.12.2006 tarih ve 10954 sayılı idare karar yazısının başvuru sahibi tarafından 13.12.2006 tarihinde tebellüğ edildiği, Samsun İdare Mahkemesi nezdinde 08.01.2007 tarihinde 08.01.2006 tarihli dilekçe ile dava açıldığı, anılan dava hakkında Samsun İdare Mahkemesinin 2007/0091 Esas No’lu ve 2007/200 sayılı Kararı ile idari merci tecavüzü gerekçesiyle şikayet başvurusunun Kuruma gönderildiğinin anlaşılmıştır.

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-e maddesinde, idari yargı yerlerinde dava açılmadan önce idari bir kuruluşa başvurulmasının yasa ile öngörülmesi durumunda, bu başvuru yerine getirilmeden dava açılması halinde idari merci tecavüzünden söz edileceği, bu durumda da dava dilekçesinin görevli idari kuruluşa gönderilmesine karar verileceği, yargı yerine başvuru tarihinin, merciine başvuru tarihi olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

 Yukarıda anılan hüküm uyarınca, söz konusu başvurunun Kurumumuza tarihinde yapıldığının kabulüyle işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin 08.01.2007 tarihinde Samsun İdare Mahkemesinde dava açılması için başvuru tarihinin Kamu İhale Kurumuna yapılmış bir itirazen şikayet başvurusu tarihi kabul edildiğinde, Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun on beş günlük süre aşılarak yapıldığı tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (i) alt bendi uyarınca yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında; 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul