En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1117
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :78
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1117
Şikayetçi:
 Çağdaş Çizgi Eğitim İnş. Ltd. Şti., Altayçeşme Mah. Kuleli Köşk Sok. 12-b Maltepe / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bağcılar Belediyesi, Güneşli Mah. Kirazlı Cad. No:1 34212 Bağcılar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2007 / 5009
Başvuruya konu ihale:
 2006/170689 İhale Kayıt Numaralı “Dündar Uçar Lisesi İnşaatı Yapılması İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 06.01.15.0187/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bağcılar Belediyesi’nce 15.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Dündar Uçar Lisesi İnşaatı Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Çağdaş Çizgi Eğitim İnş. Ltd. Şti.’nin 23.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  13.02.2007 tarih ve 5009 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararı ile sözleşmenin iptaline,

 

Raporda tespit edilen hususlar dikkate alınarak değerlendirmenin yeniden yapılması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; başvuruya konu ihaleye en düşük teklifi verdiği, idarece;
1 ) İş deneyim belgesinin ihale dokümanında belirtilen B-4 benzer iş grubuna girmediği,
2 ) Sunduğu ortaklık hisse beyanında beyanda belirtilen durumlarda değişiklik olması halinde bildirmeyi taahhüt etmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarenin iddialarının aksine iş deneyim belgesinin ve ortaklık hisse beyanının ihale dokümanına uygun olduğu
iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin 2 nci maddesinin (c) bendinde ihale konusu işin lise inşaatı olduğunun belirtildiği, 7.3.1 inci maddesinde ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istendiği, 7.3.4 maddesinde ise benzer iş olarak B IV grubu işlerin belirlendiği tespit edilmiştir.

 

Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Ait Tebliğin B IV grubunda temel eğitim okulları ve benzeri diğer işler yer almaktadır. Başvuru sahibinin iş deneyim belgesi belirlenen benzer iş grubuna girmediği gerekçesiyle kabul edilmemiştir. Başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesinin konusu olan iş “Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Lisesinin Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi”dir. Ancak ihale konusu iş temel eğitim okullarının onarım veya güçlendirilmesi değil, lise binasının sıfırdan yapılması işidir. Dolayısıyla idarece onarım ve güçlendirmeye ilişkin iş deneyim belgesinin, sıfırdan bina yapımı işinde benzer iş kapsamında değerlendirilmemesinde mevzuata aykırı bir hususa rastlanmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; İdari şartnamenin 7.1.o maddesinde isteklilerden “Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname” istendiği, başvuru sahibinin söz konusu beyannameyi teklifi ekinde sunduğu, ancak idarece sunulan beyannamenin son maddesinin doldurulmayarak mevcut durumda değişiklik olması halinde bildirmeyi taahhüt etmediği gerekçesiyle başvuru sahibinin beyannamesinin kabul edilmediği tespit edilmiştir.

 

İdari şartnamede istenilen bu beyanname KİK027.3/Y numarasıyla standart formlar arasında yer almaktadır. Bu standart formda beyanı gereken bir ortaklık bulunup bulunmamasına göre iki kutucuk açılmış, isteklilerden ortaklığı bulunmayanların ortaklığı bulunmadığına ilişkin kutucuğu, bulunanların ise ortaklığı bulunduğuna ilişkin kutucuğu işaretlemeleri ve altına da ortaklıklarını yazmaları istenmiş, en altta ise yukarıda belirtilen seçeneklerden biri işaretlenerek beyan edilen durumda bir değişiklik olması halinde bu durumu bildirmeye yönelik bir taahhüt cümlesi yer almıştır. Alttaki bu taahhüt cümlesi yukarıda seçilen durumdaki değişikliği bildirmeye yönelik bir taahhüt olduğundan ve bir seçeneği ifade etmediğinden, standart formda başında kutucuk yer alsa da, standart formda bu kutucuk işaretlenmiş olarak yer almakta ve işaretlenmesi isteklilere bırakılmamaktadır. Dolayısıyla standart formda, isteklilerin formun üst kısmında yer alan iki seçenekten birini işaretlemeyerek durumlarını beyan etmeleri ve formu imzalamalarıyla, işaretlenen seçenekte bir değişiklik olması halinde, bu durumu idareye bildirmeyi taahhüt etmeleri amaçlanmıştır.

                       

Başvuru sahibinin teklifi ekinde sunduğu formda beyanı gereken bir ortaklığının bulunmadığına ilişkin seçeneği işaretleyerek mevcut durumunu ifade ettiği ve formu imzalayarak da değişiklikleri bildirmeyi taahhüt ettiği, standart formda zaten işaretli olarak yer alan ve işaretlenmesi isteklilere bırakılmayan taahhüt cümlesinin başındaki kutucuğun işaretlenmemesinin belgenin niteliğini değiştirmeyeceği dikkate alınırsa, idarenin belgeyi sırf bu nedenden dolayı kabul etmemesi mevzuata uygun değildir. Ancak başvuru sahibi iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında olmaması nedeniyle zaten değerlendirme dışı kaldığından, bu husus esasa etkili görülmemiştir.

  

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul