En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UY.Z-1118
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :79
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UY.Z-1118
Şikayetçi:
 Kolca İnşaat Tic. San.ve Turz. A.Ş. Milli Egemenlik Cad. Bilaloğlu Apt. Kat.2 No:6 KAHRAMANMARAŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Nusrettin Mah. İstiklal Sok. 81100 DÜZCE
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.02.2007 / 4560
Başvuruya konu ihale:
 2006/177256 İhale Kayıt Numaralı “24 Derslikli Lise Binası İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 06.01.04.0065/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 22.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “24 Derslikli Lise Binası İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Kolca İnşaat Tic. San. ve Turz. A.Ş.’nin 29.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.02.2007 tarih ve 4560 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; tekliflerinde sundukları metrajların ihaleye teklif veren Türvar İnş. Ltd. Şti. ile aynı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, tekliflerinin aşırı düşük teklif olmadığından metrajların incelenmesinin yerinde olmadığı, adı geçen firma ile bir ilgilerinin bulunmadığı, idarenin Türvar İnş. Ltd. Şti. ve kendilerinin ihaleye fesat karıştırdığını belirttiği halde Türvar Ltd. Şti.’nin geçici teminat mektubunun iade edildiği, kendilerinin geçici teminatlarını geri çekmemeleri üzerine idarenin haklarında ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla işlem yapılacağını bildirdiği, komisyonun bu işlemlerinin ihaleyi yönlendirme niyetini gösterdiği, yapılan ihalenin şaibeli olduğu ve adrese teslim yapıldığı, kendilerinin ihaleye girmeleri sonucu olayın bozulduğu, idarenin bu işlemleri neticesinde itibarlarının zedelendiği ve haksızlıklara uğradıkları iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İhale komisyonu karar tutanağında; şikayetçi ve Türvar İnş. Ltd. Şti.’nin bir kısım iş kalemleri için verdikleri miktarların yaklaşık maliyet miktarlarıyla önemli miktarlarda farklılıklar gösterdiği, diğer yandan her iki isteklinin aynı verileri ve formatları kullandığından rekabet ortamının engellendiği kanaatine varılarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

 

Başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçelerinin bildirilmesine dair 22.01.2007 tarihli başvurusuna idare tarafından verilen 24.01.2007 tarih ve 1292 sayılı cevapta;

 

“….İhale müracaat dosyanızda bulunan ihale şartnamesinin 7.1/p maddesinde istenen belgelerden teklifi oluşturan maliyet bileşenlerinin incelenmesinde ana bileşenlere ait metraj miktarlarının yaklaşık maliyet miktarlarıyla uyuşmadığı gibi çok yüksek miktarlarda farklar olduğu görülmüştür. Bunun üzerine metrajların gerçeği yansıtmadığı, dolayısıyla teklif edilen bedellerde gerçeği yansıtmayacağı anlaşıldığından ve ayrıca teklif dosyanızdaki hesap ve metraj verilerinin diğer bir teklif sahibi Türvar İnş. Ltd. Şti. de aynı verileri ve formatı kullandığı anlaşıldığından rekabet ortamının engellendiği ortaya çıkmış ve teklifiniz değerlendirme dışı bırakılmıştır.”

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17. maddesinin ilgili fıkrasına göre işlem yapılacaktır…” hususlarına yer verilmektedir.

 

İdari şartnamenin 7.1 maddesinde:

İhaleye katılan istekliler anahtar teslim götürü bedel tekliflerini oluştururken kullandığı tüm hesaplarını ( ihale dokümanında verilen uygulama projeleri üzerinden çıkarttığı metrajlarını, sözleşme ekinde idarenin pursantaj listelerinde yer alan birim fiyatlara ait analizlere uygun kendisince oluşturduğu analizler bu analizlerin çıkarımında kullandığı ön anlaşmalar-fiyat tekliflerini-faturalar v.b.) ihale başvuru dosyalarının ekinde sunmaları gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinde;

Ayrıca, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde ve sözleşmenin uygulanması aşamasında kullanılmak üzere, idarelerce isteklilerden tekliflerinin ekinde; anahtar teslimi götürü bedel işlerde, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli; teklif birim fiyatlı işlerde ise, teklif edilen fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler istenebilir.” hükmü yer almakta olup,

 

Şikayetçi ve Türvar İnş. Ltd. Şti.’nin teklifinin aşırı düşük teklif olarak belirlenmediği,

 

Diğer yandan sözleşme tasarısının 6 ncı maddesinde yer alan;

 

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen …………….-YTL (……………………) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

 

Sözleşme tasarısının 12.2 maddesindeki; “Hakediş raporları, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak 15 (onbeş) günde bir düzenlenir ve idarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.”,

 

Sözleşme tasarısının 31 inci maddesinin (d) bendinde yer alan;

Yüklenici taahhüdünü projeye göre yapmak zorundadır. İhale işlem dosyasında yer alan yaklaşık maliyetteki imalat miktarı ile projedeki miktarın tutarsızlığı halinde hiçbir ilave hak iddia etmeden projeye göre işi tamamlamakla yükümlüdür. Yüklenici ihale işlem dosyasındaki metrajların eksik olduğunu ileri sürerek ilave hak talep etmeyecektir. (İstekli teklifini tüm bu hususları göz önüne alarak verecektir) aynı hususlar pursantaj tablosu içinde geçerlidir.” düzenlemeleri göz önünde bulundurulduğunda; anahtar teslim götürü bedel üzerinden teklif veren şikayetçi ve Türvar İnşaat Ltd. Şti.’nin tekliflerinin, bir kısım imalat miktarlarının idare tarafından belirlenen miktarlardan farklı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmakla birlikte;

 

Türvar İnş. Ltd. Şti.’nin iş kalemlerine ilişkin birim fiyatlarının analiz sonucu bulduğu fiyatlar ile farklılıklar bulunması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiği,

 

4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (b) bendinde; ihalelerde rekabeti etkileyecek davranışlarda bulunmanın yasak olduğu, yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanacağı, Kanunun 11 inci maddesinde 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin ihale dışı bırakılacakları hüküm altına alınmış olup; şikayetçi ve Türvar İnşaat Ltd. Şti.’nin teklifleri ekinde sundukları analiz ve proforma faturaların incelenmesinden; inşaat iş kalemlerine ilişkin proforma faturalar esas alınarak hazırlanan bütün analizlerin tarif, fiyatlandırma, hesaplama, şekil ve format olarak birbirinin aynısı olduğu, analizlere esas proforma faturaların aynı yerlerden aynı tarihte alındığı göz önünde bulundurulduğunda; adı geçen isteklilerin eylemlerinin rekabeti etkileyecek davranışlar kapsamında olduğu gerekçesiyle ihale komisyonu tarafından değerlendirme dışı bırakılmaları işlemi yerinde görüldüğünden, sonuç itibarıyla şikayet başvurusu yerinde görülmemiştir.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdarî Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İdareye Şikayet” başlıklı 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

İhalelere ilişkin olarak adaylar, istekli veya istekli olabilecekler tarafından öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayette bulunulur.

İhale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre, şikayetle ilgili kararını verir.” hükmü ile ,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “İdarece yapılacak işlemler ve inceleme” başlıklı dördüncü maddesinin (a) bendinin birinci ve ikinci fıkralarında;

İhale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurularının ihale yetkilisince sonuçlandırılması gerektiğinden, başvuru konusu hususlara ilişkin ihale komisyonunun ihale yetkilisi yerine karar alması mümkün bulunmamaktadır.

Şikayet dilekçelerinde ileri sürülen iddialarla ilgili olarak ihale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre görevlendireceği bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre kararını verir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Anılan hükümler uyarınca, idareye bir şikayet başvurusunda bulunulması halinde, ihale yetkilisinin bizzat kendisinin veya görevlendireceği raportörün yapacağı incelemeye göre başvuru hakkında nihai kararı vereceği açıktır.

 

Şikayete konu ihalede, başvuru sahibinin 29.01.2006 tarihli, Pak İnş. Ltd. Şti.’nin 31.01.2006 tarihli ve Yılmaz Eser’in 31.01.2006 tarihli şikayet başvuruları üzerine ihale yetkilisi olan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri tarafından bir karar verilmesi gerekmekte iken, başvurunun İl Milli Eğitim Müdürü tarafından cevaplandığı dolayısı ile, yukarıda aktarılan hükümlere aykırı işlem tesis edildiği anlaşılmıştır.

 

2) 01.12.2006 tarihinde yayımlanan ihale ilanının 4.3.1 maddesinde:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %100 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdare tarafından tanzim edilen 05.12.2006 tarihli zeyilnamede; idari şartnamenin 7.3.1 maddesine iş deneyim belgesi oranının sehven % 50 olarak yazıldığı ve bu oranın % 100 olarak düzeltildiği belirtilmekte ve Pak Mimarlık Ltd. Şti. ve Yılmaz Eser’in şikayet başvuruları üzerine alınan kararda 06.12.2006 tarihine kadar doküman satın alan istekli olmadığından zeyilnamenin isteklilere verilmediğinden bahsedilmektedir. Durum böyle olmakla birlikte; 07.12.2006 tarihinde doküman satın alan Pak Mimarlık Ltd. Şti. ile 20.12.2006 tarihinde doküman satın alan ve 14.02.2006 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile aynı ihaleye ilişkin itirazen şikayet başvurusunda bulunan Yılmaz Eser, idare tarafından verilen CD de bu oranın % 50 olarak belirtildiğini iddia etmekte, Yılmaz Eser’in başvuru dilekçesi ekinde idare tarafından verildiği belirtilen CD yer almaktadır. 07.03.2007 tarih ve 3305 sayılı yazı ile Pak Mimarlık Ltd. Şti.’nden idareden satın alınan ihale dokümanı CD’nin orjinalinin gönderilmesi istenilmiştir. Pak Mimarlık Ltd. Şti.’nin 12.03.2007 tarih ve 7722 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ekindeki yer alan CD ile Yılmaz Eser’in itirazen şikayet başvurusu ekinde alınan CD’ler incelendiğinde idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde iş deneyim belgesi oranının % 50 olduğu görülmekte olup üzerlerinde idare tarafından hazırlandığını gösterir herhangi bir işaret bulunmadığı belirlenmiştir.

 

Belirtilen bu durum karşısında; ihale dokümanının CD ortamında isteklilere verilmesine ilişkin idare işlemlerinin mevzuata uygunluğunun sorgulanması gerekmektedir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması” başlıklı bölümünün 19 uncu maddesinde; İdare, ihtiyaç duyduğu yapım işinin ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan standart ihale veya ön yeterlik dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. Adaylara veya isteklilere verilecek dokümanın hazırlanmasında kullanılacak olan bu asıl nüshanın idarelerce ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, adaylara veya isteklilere verilecek ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı “compact disc (CD)” ortamına aktarılabilir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmeliğin “İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması” başlıklı 30 uncu maddesinde; İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı adaylar veya istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların veya isteklilerin bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur (standart form KİK005.0/Y). Ancak, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının “compact disc (CD)” ortamına aktarılmış kopyaları adaylara veya isteklilere satılabilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin, “İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar” başlıklı XII nci maddesinin “CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı (D) bölümünde Uygulama Yönetmeliklerinin ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının hazırlanması ve satılmasına ilişkin hükümleri uyarınca, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarının “compact disc (CD)” ortamında hazırlanarak aday ve isteklilere satılması mümkün bulunmaktadır.

Bu hükümler uyarınca, ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarını “compact disc (CD)” ortamında hazırlayarak aday veya isteklilere satmak isteyen idarelerin, bu ortamda satılan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen güvenlik önlemlerini almaları zorunludur.

İhale ve/veya ön yeterlik dokümanını “compact disc (CD)” ortamında hazırlamak ve satmak isteyen idarelerce hazırlanan CD’ lerin;

1- Kalıcı bir kalemle numaralandırılması, üzerlerine hangi ihaleye ait olduğunun yazılması ve tarih atılarak idare yetkilisince paraflanması,

2- İçinde yer alan dokümanları ve formatlarını belirten bir içindekiler listesinin CD içindeki bir dosyaya işlenmesi,

3- Bir defa yazılabilir nitelikte (CD-R) türünde olması, yazılabilir-değiştirilebilir nitelikte olan (CD-RW) türünde CD’lerin kullanılmaması,

4- Yazıldıktan sonra tekrar yazılmasını ve değiştirilmesini engellemek amacıyla yazma oturumu (session)’ nun kapatılması,

5- 0272-1E6E şeklindeki CD Birim Seri Numarası ve varsa diğer ayırt edici numaralarının ihale dokümanı satın alma belgesine işlenmesi,         

Gerekmektedir.

Aday ve/veya istekliler tarafından CD ortamında satın alınan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında yer alan bilgilerle, idarece hazırlanan asıl dokümanda yer alan bilgiler arasında maddi veya teknik hatalar ile eksiklikler olması halinde, ihale ve/veya ön yeterlik şartnamelerinde yer alan, “İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır,” hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Bunun yanında, “compact disc (CD)” ortamında hazırlanan ihale ve/veya ön yeterlik  dokümanında değişiklik veya açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi çerçevesinde gerekli değişiklik ve açıklamalar yazılı olarak veya yukarıdaki esaslar çerçevesinde CD ortamında yapılabilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Mevzuatın yukarıda aktarılan düzenleme ve hükümleri gereğince; ihtiyaç duyulması halinde, Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla, isteklilere “compact disc (CD)” ortamında ihale dokümanı verilebilecektir. İncelenen ihalede; ihale dokümanı satın alındığına ilişkin formlara, isteklilere verilen CD’lerin birim seri numarası ve/veya diğer ayırt edici numaralarının işlenmediği, dolayısıyla ihale dokümanlarında sonradan değişiklik yapılabilmesinin engellenmesi amacıyla gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen tespitler çerçevesinde; idarenin ihale dokümanının isteklilere verilmesi işlemlerinin, Kamu İhale Genel Tebliğinin, “İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar” başlıklı XII nci maddesinin CD Ortamında Hazırlanan İhale Dokümanının Güvenliğinin Sağlanması ve Buna İlişkin Esaslar” başlıklı (D) bölümünde belirlenen hükümlere ve esaslara aykırı olduğu belirlenmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul